Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EUROMOTOR, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
9 650 638 € 8 157 100 € 8 010 911 € 8 209 180 € 7 217 173 € 7 110 528 € 7 725 756 € 7 936 889 € 6 072 115 € 6 502 193 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 093 684 € 6 015 356 € 5 716 682 € 5 443 414 € 5 010 825 € 5 123 849 € 5 591 416 € 5 158 361 € 4 561 726 € 4 539 679 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 152 € 2 160 € 1 305 € 2 733 € 4 161 € 1 127 € 2 639 € 4 151 € 5 663 € 7 175 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 1 127€ 2 639€ 4 151€ 5 663€ 7 175€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 152€ 2 160€ 1 305€ 2 733€ 4 161€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
5 959 782 € 6 013 196 € 5 715 377 € 5 440 681 € 5 006 664 € 5 122 722 € 5 588 777 € 5 154 210 € 4 556 063 € 4 532 504 €
012
A.II.1
Pozemky
610 674€ 610 674€ 610 674€ 454 586€ 454 586€ 454 586€ 454 586€ 404 586€ 404 586€ 404 586€
013
A.II.2
Stavby
4 628 707€ 4 571 134€ 4 652 632€ 4 109 735€ 4 189 121€ 4 269 849€ 4 345 719€ 3 397 678€ 3 463 582€ 3 529 486€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
708 122€ 532 673€ 443 610€ 306 885€ 333 682€ 372 952€ 755 133€ 607 973€ 656 727€ 596 062€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 279€ 298 715€ 8 461€ 569 475€ 29 275€ 25 335€ 33 339€ 743 973€ 31 168€ 2 370€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
132 750 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
132 750€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 541 516 € 2 123 979 € 2 287 291 € 2 744 502 € 2 170 430 € 1 949 440 € 2 100 130 € 2 754 090 € 1 433 012 € 1 946 341 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 747 294 € 1 614 518 € 1 962 343 € 2 391 126 € 1 944 958 € 1 712 174 € 1 713 972 € 2 009 790 € 1 116 545 € 1 484 101 €
035
B.I.1
Materiál
183 797€ 120 030€ 102 924€ 103 975€ 83 826€ 102 081€ 143 983€ 146 098€ 160 703€ 130 537€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 563 497€ 1 494 488€ 1 859 419€ 2 287 151€ 1 861 132€ 1 610 093€ 1 569 989€ 1 863 692€ 955 842€ 1 353 564€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
17 000 € 17 000 € 17 000 € 17 000 € 17 000 € 17 000 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
17 000€ 17 000€ 17 000€ 17 000€ 17 000€ 17 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
582 224 € 477 099 € 234 981 € 326 983 € 191 388 € 206 138 € 351 906 € 671 163 € 265 503 € 412 235 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
524 896 € 290 534 € 233 594 € 325 793 € 190 688 € 197 958 € 298 532 € 370 519 € 206 199 € 388 427 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
37 233€ 30 952€ 16 515€ 6 557€ 37 373€ 22 397€ 40 548€ 81 166€ 62 598€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
571€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
487 663€ 259 582€ 216 508€ 319 236€ 153 315€ 175 561€ 257 984€ 289 353€ 143 601€ 388 427€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
12 875€ 12 875€ 30 000€ 22 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 994€ 837€ 1 329€ 19 432€ 258 107€ 28 967€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
52 334€ 186 565€ 1 387€ 353€ 700€ 6 851€ 21 067€ 29 662€ 337€ 1 808€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
194 998 € 15 362 € 72 967 € 9 393 € 17 084 € 14 128 € 34 252 € 73 137 € 50 964 € 50 005 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 823€ 5 661€ 5 682€ 4 651€ 11 470€ 5 754€ 30 473€ 62 769€ 45 502€ 42 193€
073
B.V.2.
Účty v bankách
189 175€ 9 701€ 67 285€ 4 742€ 5 614€ 8 374€ 3 779€ 10 368€ 5 462€ 7 812€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
15 438 € 17 765 € 6 938 € 21 264 € 35 918 € 37 239 € 34 210 € 24 438 € 77 377 € 16 173 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 146€ 15 197€ 6 248€ 20 156€ 29 557€ 37 164€ 34 085€ 20 398€ 48 704€ 15 858€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 292€ 2 568€ 690€ 1 108€ 6 361€ 75€ 125€ 4 040€ 28 673€ 315€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
9 650 638 € 8 157 100 € 8 010 911 € 8 209 180 € 7 217 173 € 7 110 528 € 7 725 756 € 7 936 889 € 6 072 115 € 6 502 193 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 950 630 € 3 218 540 € 2 950 265 € 2 784 173 € 2 541 628 € 2 446 571 € 2 562 894 € 2 635 354 € 2 504 371 € 2 414 347 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
120 310 € 120 310 € 120 310 € 120 310 € 120 310 € 120 310 € 120 310 € 120 310 € 120 310 € 120 310 €
082
A.I.1
Základné imanie
120 310€ 120 310€ 120 310€ 120 310€ 120 310€ 120 310€ 120 310€ 120 310€ 120 310€ 120 310€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
12 031 € 12 031 € 12 031 € 12 031 € 12 031 € 12 031 € 12 031 € 12 031 € 12 031 € 12 031 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
12 031€ 12 031€ 12 031€ 12 031€ 12 031€ 12 031€ 12 031€ 12 031€ 12 031€ 12 031€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 086 199 € 2 817 923 € 2 651 832 € 2 409 286 € 2 314 230 € 2 430 553 € 2 503 013 € 2 372 030 € 2 231 952 € 2 031 736 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 086 199€ 2 817 923€ 2 651 832€ 2 409 286€ 2 386 690€ 2 503 013€ 2 503 013€ 2 372 030€ 2 231 952€ 2 031 736€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-72 460€ -72 460€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
732 090 € 268 276 € 166 092 € 242 546 € 95 057 € -116 323 € -72 460 € 130 983 € 140 078 € 250 270 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 680 836 € 4 915 614 € 5 025 158 € 5 391 561 € 4 661 561 € 4 649 676 € 5 147 034 € 5 289 488 € 3 567 744 € 4 087 846 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 093 494 € 1 186 454 € 1 163 606 € 697 105 € 793 615 € 540 615 € 488 668 € 479 180 € 463 723 € 931 406 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
280 000€ 421 000€ 421 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
273 969€ 265 872€ 285 608€ 295 780€ 410 598€ 191 317€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 650 970€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 751€ 4 755€ 4 392€ 3 616€ 2 822€ 3 276€ 2 381€ 5 028€ 4 156€ 4 181€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
30€ 30€ 7 827€ 20 404€ 32 605€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
534 774€ 494 827€ 452 606€ 397 709€ 380 165€ 345 992€ 320 317€ 300 355€ 273 193€ 243 650€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
651 564€ 698 217€ 868 896€ 715 278€ 564 000€ 648 000€ 778 000€ 677 780€ 414 000€ 598 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
977 765 € 1 166 880 € 536 086 € 1 157 665 € 847 105 € 880 568 € 997 605 € 3 430 781 € 2 137 064 € 2 079 929 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
472 845 € 669 591 € 261 258 € 780 042 € 413 467 € 716 431 € 840 474 € 3 326 815 € 2 028 682 € 1 891 390 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
17 699€ 2 755€ 16 621€ 6 117€ 23 533€ 4 592€ 1 177€ 17 978€ 52 308€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
455 146€ 666 836€ 244 637€ 773 925€ 389 934€ 711 839€ 839 297€ 3 308 837€ 1 976 374€ 1 891 390€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
265 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
200 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
96 847€ 84 228€ 56 023€ 55 188€ 55 411€ 49 105€ 50 968€ 48 366€ 40 463€ 40 634€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
58 284€ 52 664€ 36 371€ 37 654€ 36 158€ 31 541€ 34 132€ 32 477€ 26 419€ 27 047€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
158 715€ 63 964€ 83 120€ 11 737€ 43 409€ 74 513€ 53 584€ 10 867€ 29 182€ 109 395€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
191 074€ 296 433€ 99 314€ 8 044€ 98 660€ 8 978€ 18 447€ 12 256€ 12 318€ 11 463€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
31 019 € 25 561 € 25 157 € 24 658 € 20 800 € 15 322 € 22 513 € 17 860 € 23 685 € 11 850 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
29 519€ 23 061€ 22 957€ 21 602€ 19 400€ 14 122€ 21 013€ 11 850€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 500€ 2 500€ 2 200€ 3 056€ 1 400€ 1 200€ 1 500€ 17 860€ 23 685€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
211 332€ 211 332€ 139 440€ 125 570€ 116 754€ 424 460€ 491 283€ 527 690€ 429 272€ 324 994€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 715 662€ 1 627 170€ 2 291 973€ 2 671 285€ 2 319 287€ 2 140 711€ 2 368 965€ 156 197€ 100 000€ 141 667€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
19 172 € 22 946 € 35 488 € 33 446 € 13 984 € 14 281 € 15 828 € 12 047 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 625€ 231€ 4 064€ 2 882€ 14 281€ 15 828€ 12 047€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
17 547€ 22 715€ 35 488€ 29 382€ 11 102€