Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
280 642 283 € 289 609 317 € 269 029 158 € 258 319 633 € 270 769 496 € 283 913 434 € 292 502 519 € 250 812 522 € 275 860 503 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
189 483 854 € 182 313 155 € 177 383 781 € 179 397 455 € 201 778 659 € 203 905 474 € 207 606 421 € 183 301 779 € 178 916 423 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
99 067 € 88 480 € 133 065 € 160 886 € 92 829 € 148 896 € 201 667 € 35 655 € 48 157 €
005
A.I.2
Software
4 680€ 5 431€ 7 988€ 41 901€ 92 829€ 148 896€ 201 667€ 30 481€ 48 157€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
94 387€ 83 049€ 125 077€ 118 985€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 174€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
111 518 954 € 106 384 435 € 101 451 592 € 104 193 085 € 106 089 082 € 106 801 243 € 110 449 419 € 87 170 599 € 87 459 615 €
012
A.II.1
Pozemky
5 858 260€ 5 858 400€
013
A.II.2
Stavby
51 891 944€ 52 432 874€ 51 514 841€ 52 813 174€ 53 871 232€ 52 668 375€ 53 270 987€ 51 322 547€ 52 743 550€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
54 887 205€ 49 026 728€ 47 454 493€ 48 674 947€ 49 866 836€ 50 541 424€ 54 306 815€ 27 747 459€ 27 842 374€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
15 025€ 10 954€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 739 805€ 4 924 833€ 2 482 258€ 2 704 964€ 2 351 014€ 3 591 444€ 2 871 617€ 2 167 186€ 690 091€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
60 122€ 314 246€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
77 865 833 € 75 840 240 € 75 799 124 € 75 043 484 € 95 596 748 € 96 955 335 € 96 955 335 € 96 095 525 € 91 408 651 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
77 865 833€ 75 840 240€ 75 799 124€ 75 043 484€ 95 477 669€ 96 807 108€ 96 807 108€ 89 490 831€ 84 973 537€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
6 469 153€ 6 300 666€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
135 541€ 134 448€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
119 079€ 148 227€ 148 227€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
89 737 727 € 106 056 980 € 90 823 068 € 78 739 056 € 68 725 803 € 79 748 875 € 84 664 528 € 67 200 072 € 96 496 150 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
54 851 345 € 53 270 836 € 42 760 232 € 37 661 335 € 37 659 328 € 47 387 568 € 49 298 118 € 36 668 157 € 50 747 231 €
032
B.I.1
Materiál
16 941 985€ 19 565 219€ 22 412 265€ 14 403 352€ 18 109 070€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
10 424 434€ 14 616 425€ 15 721 005€ 12 032 252€ 17 469 428€
034
B.I.3
Výrobky
9 951 658€ 12 840 192€ 10 875 659€ 9 534 992€ 14 398 809€
035
B.I.4
Zvieratá
341 251€ 365 732€ 289 189€ 3 402€ 3 967€
036
B.I.5
Tovar
693 518€ 232 160€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
37 661 335€ 641€ 533 797€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
85 864 € 106 732 € 162 748 € 101 381 € 158 941 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
044
B.II.6
Iné pohľadávky
85 864€ 106 732€ 162 748€ 101 381€ 158 941€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
33 920 107 € 51 590 008 € 46 644 825 € 37 352 347 € 27 085 691 € 31 338 025 € 34 862 449 € 27 924 672 € 38 249 410 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
27 085 691€ 31 325 905€ 34 847 449€ 20 314 025€ 28 601 395€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 910 664€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
864 671€ 0€ 12 120€ 15 000€ 2 618 624€ 9 143 529€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
33 055 436€ 81 359€ 504 486€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
966 275 € 1 196 136 € 1 418 011 € 3 725 374 € 3 894 920 € 916 550 € 341 213 € 2 505 862 € 7 340 568 €
056
B.IV.1
Peniaze
35 927€ 30 385€ 52 770€ 44 041€ 49 058€ 59 980€ 44 843€ 46 432€ 12 739€
057
B.IV.2
Účty v bankách
930 348€ 1 165 751€ 1 365 241€ 3 681 333€ 3 845 862€ 856 570€ 296 370€ 861 326€ 5 205 303€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
1 598 104€ 2 122 526€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 420 702 € 1 239 182 € 822 309 € 183 122 € 265 034 € 259 085 € 231 570 € 310 671 € 447 930 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
232 486€ 254 891€ 520 914€ 105 572€ 149 400€ 154 962€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 188 216€ 984 291€ 301 395€ 77 550€ 109 966€ 218 580€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
51 305€ 74 388€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
280 642 283 € 289 609 317 € 269 029 158 € 258 319 633 € 270 769 496 € 283 913 434 € 292 502 519 € 250 812 522 € 275 860 503 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
211 033 611 € 208 085 795 € 199 547 853 € 197 883 756 € 190 258 403 € 191 291 486 € 186 347 221 € 167 285 203 € 173 031 116 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
81 060 590 € 81 060 590 € 81 060 590 € 81 060 590 € 81 060 590 € 81 060 590 € 81 060 590 € 81 060 590 € 79 138 784 €
069
A.I.1
Základné imanie
81 060 590€ 81 060 590€ 81 060 590€ 81 060 590€ 81 060 590€ 81 060 590€ 81 060 590€ 81 060 590€ 79 138 784€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
16 212 118 € 16 212 118 € 16 212 118 € 16 212 118 € 16 212 118 € 16 212 118 € 16 212 118 € -990 926 € -1 101 267 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
16 212 118€ 16 212 118€ 16 212 118€ 16 212 118€ 16 212 118€ 16 212 118€ 67 804€ 67 804€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-1 188 203€ -1 298 544€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
129 473€ 129 473€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
14 063 569 € 12 746 474 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
14 063 569€ 12 746 474€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
113 760 903 € 110 813 087 € 102 275 145 € 100 611 048 € 92 985 695 € 94 018 778 € 89 074 513 € 79 008 224 € 69 263 975 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
113 760 903€ 110 813 087€ 102 275 145€ 100 611 048€ 92 985 695€ 94 018 778€ 89 074 513€ 79 008 224€ 69 263 975€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-5 856 254 € 12 983 150 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
67 474 937 € 79 109 008 € 66 758 520 € 57 129 275 € 76 930 788 € 89 123 894 € 102 335 465 € 82 205 331 € 102 082 133 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
7 905 811 € 7 218 018 € 6 630 190 € 5 815 386 € 5 464 547 € 5 351 013 € 4 992 721 € 5 065 007 € 7 564 078 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
42 740€ 42 741€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
7 905 811€ 7 218 018€ 6 630 190€ 5 815 386€ 5 464 547€ 5 351 013€ 3 480 929€ 4 971 371€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 541 338€ 2 549 966€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
22 516 107 € 23 825 417 € 23 581 365 € 22 764 575 € 5 632 104 € 5 393 473 € 5 401 359 € 4 267 329 € 9 880 892 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
15 370 000€ 16 570 000€ 16 570 000€ 16 570 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
57 348€ 40 427€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
43 130€ 39 026€ 47 352€ 28 251€ 26 405€ 24 147€ 16 046€ 1 289 519€ 7 427 848€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
7 102 977€ 7 216 391€ 6 964 013€ 6 166 324€ 5 605 699€ 5 369 326€ 5 385 313€ 2 920 462€ 2 412 617€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
20 193 114 € 28 702 746 € 23 265 097 € 25 549 314 € 16 341 383 € 22 546 200 € 23 205 459 € 24 214 805 € 28 541 874 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
10 862 977€ 16 847 512€ 15 106 767€ 10 152 645€ 9 512 403€ 7 174 102€ 8 744 842€ 18 685 205€ 21 997 656€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
561 034€ 160 337€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
269 303€ 280 314€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 200 370€ 7 219 002€ 6 220 758€ 5 053 726€ 1 705 074€ 2 381 731€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 012 806€ 1 335 008€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
531 731€ 3 205 759€ 622 379€ 7 529 241€ 352 010€ 318 268€ 317 237€ 172 077€ 345 297€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 598 036€ 1 430 473€ 1 315 193€ 2 813 702€ 6 476 970€ 15 053 830€ 14 143 380€ 1 809 306€ 2 041 531€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
16 859 905 € 19 362 827 € 13 281 868 € 3 000 000 € 49 492 754 € 55 833 208 € 68 735 926 € 48 658 190 € 56 095 289 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
16 859 905€ 19 362 827€ 13 281 868€ 3 000 000€ 39 152 950€ 43 492 754€ 53 375 586€ 18 085 322€ 34 619 451€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
10 339 804€ 12 340 454€ 15 360 340€ 30 572 868€ 21 475 838€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 133 735 € 2 414 514 € 2 722 785 € 3 306 602 € 3 580 305 € 3 498 054 € 3 819 833 € 1 321 988 € 747 254 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
8 868€ 33 040€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 867 143€ 2 097 482€ 2 315 698€ 2 709 694€ 3 008 131€ 3 037 123€ 3 107 470€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
266 592€ 317 032€ 407 087€ 596 908€ 572 174€ 460 931€ 712 363€ 1 313 120€ 714 214€