Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
280 642 283 € 289 609 317 € 269 029 158 € 258 319 633 € 270 769 496 € 283 913 434 € 292 502 519 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
189 483 854 € 182 313 155 € 177 383 781 € 179 397 455 € 201 778 659 € 203 905 474 € 207 606 421 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
99 067 € 88 480 € 133 065 € 160 886 € 92 829 € 148 896 € 201 667 €
005
A.I.2
Software
4 680€ 5 431€ 7 988€ 41 901€ 92 829€ 148 896€ 201 667€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
94 387€ 83 049€ 125 077€ 118 985€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
111 518 954 € 106 384 435 € 101 451 592 € 104 193 085 € 106 089 082 € 106 801 243 € 110 449 419 €
013
A.II.2
Stavby
51 891 944€ 52 432 874€ 51 514 841€ 52 813 174€ 53 871 232€ 52 668 375€ 53 270 987€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
54 887 205€ 49 026 728€ 47 454 493€ 48 674 947€ 49 866 836€ 50 541 424€ 54 306 815€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 739 805€ 4 924 833€ 2 482 258€ 2 704 964€ 2 351 014€ 3 591 444€ 2 871 617€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
77 865 833 € 75 840 240 € 75 799 124 € 75 043 484 € 95 596 748 € 96 955 335 € 96 955 335 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
77 865 833€ 75 840 240€ 75 799 124€ 75 043 484€ 95 477 669€ 96 807 108€ 96 807 108€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok
(065A, 069A, 06XA)-/096A/)
119 079€ 148 227€ 148 227€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
89 737 727 € 106 056 980 € 90 823 068 € 78 739 056 € 68 725 803 € 79 748 875 € 84 664 528 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
54 851 345 € 53 270 836 € 42 760 232 € 37 661 335 € 37 659 328 € 47 387 568 € 49 298 118 €
035
B.I.1
Materiál
16 941 985€ 19 565 219€ 22 412 265€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
10 424 434€ 14 616 425€ 15 721 005€
037
B.I.3
Výrobky
9 951 658€ 12 840 192€ 10 875 659€
038
B.I.4
Zvieratá
341 251€ 365 732€ 289 189€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
37 661 335€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
85 864 € 106 732 € 162 748 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
85 864€ 106 732€ 162 748€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
33 920 107 € 51 590 008 € 46 644 825 € 37 352 347 € 27 085 691 € 31 338 025 € 34 862 449 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
27 085 691 € 31 325 905 € 34 847 449 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
864 671€ 0€ 12 120€ 15 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
33 055 436€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
966 275 € 1 196 136 € 1 418 011 € 3 725 374 € 3 894 920 € 916 550 € 341 213 €
072
B.V.1.
Peniaze
35 927€ 30 385€ 52 770€ 44 041€ 49 058€ 59 980€ 44 843€
073
B.V.2.
Účty v bankách
930 348€ 1 165 751€ 1 365 241€ 3 681 333€ 3 845 862€ 856 570€ 296 370€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
1 420 702 € 1 239 182 € 822 309 € 183 122 € 265 034 € 259 085 € 231 570 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
232 486€ 254 891€ 520 914€ 105 572€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 188 216€ 984 291€ 301 395€ 77 550€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
280 642 283 € 289 609 317 € 269 029 158 € 258 319 633 € 270 769 496 € 283 913 434 € 292 502 519 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
211 033 611 € 208 085 795 € 199 547 853 € 197 883 756 € 190 258 403 € 191 291 486 € 186 347 221 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
81 060 590 € 81 060 590 € 81 060 590 € 81 060 590 € 81 060 590 € 81 060 590 € 81 060 590 €
082
A.I.1
Základné imanie
81 060 590€ 81 060 590€ 81 060 590€ 81 060 590€ 81 060 590€ 81 060 590€ 81 060 590€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
16 212 118€ 16 212 118€ 16 212 118€ 16 212 118€ 16 212 118€ 16 212 118€ 16 212 118€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
113 760 903 € 110 813 087 € 102 275 145 € 100 611 048 € 92 985 695 € 94 018 778 € 89 074 513 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
113 760 903€ 110 813 087€ 102 275 145€ 100 611 048€ 92 985 695€ 94 018 778€ 89 074 513€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
67 474 937 € 79 109 008 € 66 758 520 € 57 129 275 € 76 930 788 € 89 123 894 € 102 335 465 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
22 516 107 € 23 825 417 € 23 581 365 € 22 764 575 € 5 632 104 € 5 393 473 € 5 401 359 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
15 370 000€ 16 570 000€ 16 570 000€ 16 570 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
43 130€ 39 026€ 47 352€ 28 251€ 26 405€ 24 147€ 16 046€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
7 102 977€ 7 216 391€ 6 964 013€ 6 166 324€ 5 605 699€ 5 369 326€ 5 385 313€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
7 905 811 € 7 218 018 € 6 630 190 € 5 815 386 € 5 464 547 € 5 351 013 € 4 992 721 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
7 905 811€ 7 218 018€ 6 630 190€ 5 815 386€ 5 464 547€ 5 351 013€ 4 992 721€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
16 859 905€ 19 362 827€ 13 281 868€ 3 000 000€ 39 152 950€ 43 492 754€ 53 375 586€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
20 193 114 € 28 702 746 € 23 265 097 € 25 549 314 € 16 341 383 € 22 546 200 € 23 205 459 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
10 862 977 € 16 847 512 € 15 106 767 € 10 152 645 € 9 512 403 € 7 174 102 € 8 744 842 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
10 862 977€ 16 847 512€ 15 106 767€ 10 152 645€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 200 370€ 7 219 002€ 6 220 758€ 5 053 726€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
531 731€ 3 205 759€ 622 379€ 7 529 241€ 352 010€ 318 268€ 317 237€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 598 036€ 1 430 473€ 1 315 193€ 2 813 702€ 6 476 970€ 15 053 830€ 14 143 380€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 339 804€ 12 340 454€ 15 360 340€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
2 133 735 € 2 414 514 € 2 722 785 € 3 306 602 € 3 580 305 € 3 498 054 € 3 819 833 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 867 143€ 2 097 482€ 2 315 698€ 2 709 694€ 3 008 131€ 3 037 123€ 3 107 470€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
266 592€ 317 032€ 407 087€ 596 908€ 572 174€ 460 931€ 712 363€