Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 120 136€ 4 394 688€ 3 358 604€ 3 252 858€ 2 964 579€ 3 289 619€ 2 888 207€ 2 606 653€ 5 630 163€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 891 484€ 4 099 115€ 3 130 884€ 3 069 006€ 2 782 000€ 3 062 284€ 2 689 777€ 2 393 208€ 5 322 053€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
228 652 € 295 573 € 227 720 € 183 852 € 182 579 € 227 335 € 198 430 € 213 445 € 308 110 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
256 902 332 € 297 871 364 € 245 032 206 € 189 619 320 € 219 121 058 € 244 712 400 € 237 331 880 € 129 771 727 € 298 461 885 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
247 937 345€ 286 537 184€ 235 253 925€ 186 543 113€ 218 771 524€ 236 880 345€ 231 386 199€ 132 174 047€ 285 948 521€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 230 826€ 4 132 300€ 3 963 333€ -2 670 707€ -6 537 677€ 880 253€ -1 934 772€ -10 300 967€ 2 252 181€
07
II.3
Aktivácia
6 734 161€ 7 201 880€ 5 814 948€ 5 746 914€ 6 887 211€ 6 951 802€ 7 880 453€ 7 898 647€ 10 261 183€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
174 620 037 € 203 827 215 € 171 859 925 € 131 912 017 € 155 439 510 € 180 130 629 € 183 643 649 € 96 725 494 € 229 170 287 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
151 961 098€ 180 670 496€ 151 549 918€ 112 577 109€ 135 804 123€ 161 673 605€ 164 709 062€ 85 087 229€ 208 511 598€
10
B.2
Služby
22 658 939€ 23 156 719€ 20 310 007€ 19 334 908€ 19 635 387€ 18 457 024€ 18 934 587€ 11 638 265€ 20 658 689€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
82 510 947 € 94 339 722 € 73 400 001 € 57 891 155 € 63 864 127 € 64 809 106 € 53 886 661 € 33 259 678 € 69 599 708 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
73 280 642 € 71 365 512 € 63 630 589 € 54 251 399 € 55 411 692 € 54 538 990 € 53 550 572 € 36 839 995 € 53 644 213 €
13
C.1
Mzdové náklady
50 875 074€ 49 821 623€ 43 875 586€ 37 808 555€ 38 725 081€ 38 187 903€ 37 880 588€ 25 128 871€ 37 502 937€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15 669 983€ 277 657€ 289 148€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
22 405 568€ 21 543 889€ 19 755 003€ 16 442 844€ 16 686 611€ 16 351 087€ 8 899 076€ 12 986 558€
16
C.4
Sociálne náklady
2 534 391€ 2 865 570€
17
D
Dane a poplatky
351 202€ 361 733€ 411 426€ 656 169€ 671 691€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 962 203€ 8 289 501€ 8 251 446€ 8 047 283€ 7 945 772€ 8 204 474€ 6 568 607€ 5 753 297€ 7 046 883€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
569 989€ 794 948€ 371 444€ 383 708€ 388 273€ 1 437 453€ 4 779 973€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 490 958€ 4 372 532€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
398 077€ -561 559€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 077 401€ 1 359 209€ 3 398 726€ 673 395€ 1 300 364€ 2 405 549€ 1 741 425€ 1 113 470€ 3 567 681€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 825 634€ 2 314 244€ 1 906 990€ 928 415€ 2 142 343€ 2 220 010€ 2 535 371€ 1 841 433€ 2 759 713€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 738 656 € 14 162 889 € 2 969 720 € -4 278 839 € 52 957 € 2 251 181 € -7 026 464 € -11 169 328 € 10 013 889 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 484 160€ 2 351 116€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
1 384 147€ 3 043 408€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
4 669 798 € 3 068 061 € 2 094 267 € 12 240 280 € 4 677 430 € 6 594 066 € 11 891 760 € 7 013 122 € 3 790 221 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
7 013 122€ 3 790 221€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
4 669 798€ 3 068 061€ 2 094 267€ 12 240 280€ 4 677 430€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 4 692€ 0€ 2 391€ 421 764€ 14 460 396€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
3 793€ 0€ 21 911€ 93 389€ 335 893€ 751 654€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
6 797€ 4 305 843€
38
X.
Výnosové úroky
318 827€ 99 904€ 305 755€ 311 996€ 1 707€ 18 409€ 47 930€ 27 115€ 100 116€
39
N
Nákladové úroky
516 918€ 509 102€ 436 897€ 677 634€ 1 069 832€ 1 389 240€ 1 193 403€ 1 417 491€ 2 659 589€
40
XI.
Kurzové zisky
368 457€ 305 578€ 605 457€ 352 266€ 671 424€ 322 892€ 0€ 1 018 605€ 6 377 186€
41
O
Kurzové straty
304 788€ 541 291€ 396 701€ 495 730€ 452 523€ 407 900€ 248 764€ 1 007 040€ 9 234 110€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 36 595 418€ 286 530€ 2 172€ 0€ 199€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
144 348€ 130 958€ 49 056€ 63 012€ 99 826€ 78 627€ 101 483€ 82 919€ 201 944€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
4 387 235 € 2 296 884 € 2 100 914 € 48 263 584 € 3 921 521 € 5 064 163 € 10 396 040 € 5 730 479 € 6 882 686 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
7 125 891 € 16 459 773 € 5 070 634 € 43 984 745 € 3 974 478 € 7 315 344 € 3 369 576 € -5 438 849 € 16 896 575 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-113 368 € 3 153 561 € 1 022 402 € 7 749 772 € 239 291 € -13 056 € -1 624 937 € 417 405 € 3 913 425 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
46€ 2 901 183€ 224 713€ 7 189 147€ 2 918€ 2 931€ 72€ -64 557€ 2 704 681€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-113 414€ 252 378€ 797 689€ 560 625€ 236 373€ -15 987€ -1 625 009€ 481 962€ 1 208 744€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
7 239 259 € 13 306 212 € 4 048 232 € 36 234 973 € 3 735 187 € 7 328 400 € 4 994 513 € -5 856 254 € 12 983 150 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
7 125 891 € 16 459 773 € 5 070 634 € 43 984 745 € 3 974 478 € 7 315 344 € 3 369 576 € -5 438 849 € 16 896 575 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
7 239 259 € 13 306 212 € 4 048 232 € 36 234 973 € 3 735 187 € 7 328 400 € 4 994 513 € -5 856 254 € 12 983 150 €