Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 313 683 € 6 018 888 € 6 206 869 € 6 537 864 € 7 014 275 € 6 882 038 € 7 528 470 € 10 204 373 € 11 190 230 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 296 826 € 2 536 594 € 2 707 478 € 3 408 901 € 3 874 850 € 4 219 450 € 4 635 357 € 5 040 466 € 5 437 173 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
2 276 826 € 2 516 594 € 2 687 478 € 3 388 901 € 3 854 850 € 4 199 450 € 4 615 357 € 5 040 466 € 5 437 173 €
012
A.II.1
Pozemky
190 772€ 186 504€ 186 504€ 186 504€ 343 771€ 343 147€ 338 859€ 327 359€ 327 359€
013
A.II.2
Stavby
1 857 262€ 2 077 546€ 2 301 734€ 2 959 073€ 3 219 440€ 2 952 986€ 3 201 399€ 3 388 500€ 3 637 026€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
153 544€ 172 030€ 122 886€ 168 077€ 216 392€ 267 264€ 684 730€ 1 125 573€ 1 472 788€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
75 248€ 79 514€ 76 354€ 75 247€ 75 247€ 588 569€ 390 369€ 199 034€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 000€ 47 484€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 959 532 € 3 434 413 € 3 449 630 € 3 080 548 € 3 095 678 € 2 657 312 € 2 886 595 € 5 151 433 € 5 738 095 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
841 310 € 1 020 926 € 707 912 € 1 001 673 € 1 120 482 € 778 222 € 1 000 121 € 1 668 913 € 1 369 385 €
032
B.I.1
Materiál
23 391€ 179 736€ 19 278€ 15 050€ 22 870€ 15 114€ 35 541€ 107 084€ 20 013€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 927€ 3 147€ 3 494€ 5 609€ 3 538€ 7 843€ 10 641€
034
B.I.3
Výrobky
70 245€ 109 266€ 95 490€ 261 691€ 100 412€ 77 284€ 97 239€ 204 449€ 155 390€
035
B.I.4
Zvieratá
746 255€ 730 698€ 587 512€ 719 357€ 991 592€ 677 497€ 861 703€ 1 347 011€ 1 181 563€
036
B.I.5
Tovar
1 356€ 1 143€ 1 629€ 2 280€ 1 966€ 2 570€ 1 959€ 2 430€ 1 682€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
63€ 83€ 76€ 148€ 148€ 148€ 141€ 96€ 96€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
476 € 726 € 726 € 1 032 € 1 607 € 500 € 500 € 500 € 500 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
476€ 726€ 726€ 1 032€ 1 607€ 500€ 500€ 500€ 500€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 972 209 € 2 320 521 € 2 733 763 € 2 056 683 € 1 940 394 € 1 812 507 € 1 828 125 € 3 409 862 € 4 321 477 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 971 339€ 2 259 447€ 2 556 936€ 2 056 533€ 1 886 375€ 1 810 613€ 1 828 125€ 3 377 951€ 4 301 477€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
870€ 60 729€ 176 561€ 143€ 54 019€ 11 911€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
345€ 266€ 7€ 1 894€ 20 000€ 20 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
145 537 € 92 240 € 7 229 € 21 160 € 33 195 € 66 083 € 57 849 € 72 158 € 46 733 €
056
B.IV.1
Peniaze
17 891€ 13 441€ 7 029€ 20 960€ 32 995€ 31 595€ 42 547€ 58 236€ 32 134€
057
B.IV.2
Účty v bankách
127 646€ 78 799€ 200€ 200€ 200€ 34 488€ 15 302€ 13 922€ 14 599€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
57 325 € 47 881 € 49 761 € 48 415 € 43 747 € 5 276 € 6 518 € 12 474 € 14 962 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
110€ 190€ 52€ 25€ 22€ 8€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 222€ 6 205€ 6 393€ 5 722€ 5 658€ 5 251€ 4 945€ 6 005€ 5 665€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
52 103€ 41 566€ 43 178€ 42 641€ 38 089€ 1 573€ 6 447€ 9 289€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 313 683 € 6 018 888 € 6 206 869 € 6 537 864 € 7 014 275 € 6 882 038 € 7 528 470 € 10 204 373 € 11 190 230 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 205 397 € 2 590 984 € 2 555 150 € 2 301 862 € 1 389 218 € 1 273 363 € 1 052 920 € 1 028 705 € 1 016 316 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
191 570 € 191 570 € 191 570 € 191 570 € 191 570 € 191 570 € 191 570 € 191 570 € 191 570 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
191 570€ 191 570€ 191 570€ 191 570€ 191 570€ 191 570€ 191 570€ 191 570€ 191 570€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
67 742 € 67 742 € 67 742 € 67 742 € 67 742 € 67 742 € 67 742 € 67 742 € 67 742 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
67 078€ 67 078€ 67 078€ 67 078€ 67 078€ 67 078€ 67 078€ 67 078€ 67 078€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 731 568 € 2 289 198 € 2 035 909 € 1 123 266 € 1 007 411 € 786 968 € 762 753 € 750 364 € 593 464 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 731 568€ 2 289 198€ 2 035 909€ 1 123 266€ 1 007 411€ 786 968€ 762 753€ 750 364€ 593 464€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
207 877 € 35 834 € 253 289 € 912 644 € 115 855 € 220 443 € 24 215 € 12 389 € 156 900 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 813 581 € 3 087 867 € 3 266 347 € 3 794 168 € 5 148 726 € 5 086 428 € 5 812 857 € 8 348 234 € 9 166 694 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
78 306 € 65 845 € 70 549 € 61 423 € 57 153 € 57 420 € 49 278 € 46 163 € 39 539 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
75 306€ 62 845€ 67 549€ 58 423€ 54 153€ 54 420€ 49 278€ 46 163€ 39 539€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
582 075 € 27 805 € 77 350 € 832 722 € 1 333 561 € 1 626 960 € 3 244 193 € 4 812 466 € 5 362 744 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
15 493€ 19 009€ 19 442€ 18 215€ 17 003€ 15 657€ 14 324€ 13 125€ 12 270€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
556 700€ 50 000€ 800 000€ 1 300 000€ 1 603 000€ 3 191 632€ 4 761 632€ 5 311 632€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
9 882€ 8 796€ 7 908€ 14 507€ 16 558€ 8 303€ 38 237€ 37 709€ 38 842€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
2 024 886 € 1 393 647 € 1 649 551 € 1 513 265 € 2 164 262 € 1 995 999 € 1 427 329 € 2 017 891 € 2 565 516 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 621 266€ 1 086 198€ 1 343 104€ 983 991€ 1 849 195€ 1 550 430€ 1 070 238€ 1 801 229€ 2 215 191€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5 285€ 44 046€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
98 557€ 88 104€ 85 612€ 126 293€ 128 393€ 182 026€ 103 755€ 66 194€ 70 947€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
48 924€ 49 519€ 68 049€ 57 368€ 49 074€ 48 333€ 47 025€ 40 405€ 39 145€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
255 852€ 169 427€ 149 935€ 344 909€ 137 020€ 214 119€ 205 307€ 104 166€ 195 575€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
287€ 399€ 2 851€ 704€ 580€ 1 091€ 1 004€ 612€ 612€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
128 314 € 1 600 570 € 1 468 897 € 1 386 758 € 1 593 750 € 1 406 049 € 1 092 057 € 1 471 714 € 1 198 895 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
128 314€ 1 600 570€ 1 468 897€ 1 386 758€ 1 593 750€ 1 406 049€ 1 092 057€ 1 471 714€ 1 198 895€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
294 705 € 340 037 € 385 372 € 441 834 € 476 331 € 522 247 € 662 693 € 827 434 € 1 007 220 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
11 128€ 10 229€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
249 373€ 294 703€ 340 038€ 385 372€ 430 415€ 475 763€ 522 247€ 652 350€ 828 118€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
45 332€ 45 334€ 45 334€ 45 334€ 45 916€ 46 484€ 130 217€ 175 084€ 179 102€