Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 313 683 € 6 018 888 € 6 206 869 € 6 537 864 € 7 014 275 € 6 882 038 € 7 528 470 € 10 204 373 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 296 826 € 2 536 594 € 2 707 478 € 3 408 901 € 3 874 850 € 4 219 450 € 4 635 357 € 5 040 466 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 276 826 € 2 516 594 € 2 687 478 € 3 388 901 € 3 854 850 € 4 199 450 € 4 615 357 € 5 040 466 €
012
A.II.1
Pozemky
190 772€ 186 504€ 186 504€ 186 504€ 343 771€ 343 147€ 338 859€ 327 359€
013
A.II.2
Stavby
1 857 262€ 2 077 546€ 2 301 734€ 2 959 073€ 3 219 440€ 2 952 986€ 3 201 399€ 3 388 500€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
153 544€ 172 030€ 122 886€ 168 077€ 216 392€ 267 264€ 684 730€ 1 125 573€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
75 248€ 79 514€ 76 354€ 75 247€ 75 247€ 588 569€ 390 369€ 199 034€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 000€ 47 484€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 959 532 € 3 434 413 € 3 449 630 € 3 080 548 € 3 095 678 € 2 657 312 € 2 886 595 € 5 151 433 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
841 310 € 1 020 926 € 707 912 € 1 001 673 € 1 120 482 € 778 222 € 1 000 121 € 1 668 913 €
035
B.I.1
Materiál
23 391€ 179 736€ 19 278€ 15 050€ 22 870€ 15 114€ 35 541€ 107 084€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 927€ 3 147€ 3 494€ 5 609€ 3 538€ 7 843€
037
B.I.3
Výrobky
70 245€ 109 266€ 95 490€ 261 691€ 100 412€ 77 284€ 97 239€ 204 449€
038
B.I.4
Zvieratá
746 255€ 730 698€ 587 512€ 719 357€ 991 592€ 677 497€ 861 703€ 1 347 011€
039
B.I.5
Tovar
1 356€ 1 143€ 1 629€ 2 280€ 1 966€ 2 570€ 1 959€ 2 430€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
63€ 83€ 76€ 148€ 148€ 148€ 141€ 96€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
476 € 726 € 726 € 1 032 € 1 607 € 500 € 500 € 500 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
476 € 726 € 726 € 1 032 € 1 607 € 500 € 500 € 500 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
476€ 726€ 726€ 1 032€ 1 607€ 500€ 500€ 500€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 972 209 € 2 320 521 € 2 733 763 € 2 056 683 € 1 940 394 € 1 812 507 € 1 828 125 € 3 409 862 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 971 339 € 2 259 447 € 2 556 936 € 2 056 533 € 1 886 375 € 1 810 613 € 1 828 125 € 3 377 951 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
16 993€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 971 339€ 2 242 454€ 2 556 936€ 2 056 533€ 1 886 375€ 1 810 613€ 1 828 125€ 3 377 951€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
870€ 60 729€ 176 561€ 143€ 54 019€ 11 911€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
345€ 266€ 7€ 1 894€ 20 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
145 537 € 92 240 € 7 229 € 21 160 € 33 195 € 66 083 € 57 849 € 72 158 €
072
B.V.1.
Peniaze
17 891€ 13 441€ 7 029€ 20 960€ 32 995€ 31 595€ 42 547€ 58 236€
073
B.V.2.
Účty v bankách
127 646€ 78 799€ 200€ 200€ 200€ 34 488€ 15 302€ 13 922€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
57 325 € 47 881 € 49 761 € 48 415 € 43 747 € 5 276 € 6 518 € 12 474 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
110€ 190€ 52€ 25€ 22€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 222€ 6 205€ 6 393€ 5 722€ 5 658€ 5 251€ 4 945€ 6 005€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
52 103€ 41 566€ 43 178€ 42 641€ 38 089€ 1 573€ 6 447€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 313 683 € 6 018 888 € 6 206 869 € 6 537 864 € 7 014 275 € 6 882 038 € 7 528 470 € 10 204 373 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 205 397 € 2 590 984 € 2 555 150 € 2 301 862 € 1 389 218 € 1 273 363 € 1 052 920 € 1 028 705 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
191 570€ 191 570€ 191 570€ 191 570€ 191 570€ 191 570€ 191 570€ 191 570€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
67 078 € 67 078 € 67 078 € 67 078 € 67 078 € 67 078 € 67 078 € 67 078 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
67 078€ 67 078€ 67 078€ 67 078€ 67 078€ 67 078€ 67 078€ 67 078€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 731 568 € 2 289 198 € 2 035 909 € 1 123 266 € 1 007 411 € 786 968 € 762 753 € 750 364 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 731 568€ 2 289 198€ 2 035 909€ 1 123 266€ 1 007 411€ 786 968€ 762 753€ 750 364€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
207 877 € 35 834 € 253 289 € 912 644 € 115 855 € 220 443 € 24 215 € 12 389 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 813 581 € 3 087 867 € 3 266 347 € 3 794 168 € 5 148 726 € 5 086 428 € 5 812 857 € 8 348 234 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
582 075 € 27 805 € 77 350 € 832 722 € 1 333 561 € 1 626 960 € 3 244 193 € 4 812 466 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
556 700€ 50 000€ 800 000€ 1 300 000€ 1 603 000€ 3 191 632€ 4 761 632€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
15 493€ 19 009€ 19 442€ 18 215€ 17 003€ 15 657€ 14 324€ 13 125€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
9 882€ 8 796€ 7 908€ 14 507€ 16 558€ 8 303€ 38 237€ 37 709€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 024 886 € 1 393 647 € 1 649 551 € 1 513 265 € 2 164 262 € 1 995 999 € 1 427 329 € 2 017 891 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 621 266 € 1 086 198 € 1 343 104 € 983 991 € 1 849 195 € 1 550 430 € 1 070 238 € 1 806 514 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
339 252€ 2 339€ 7 924€ 494 850€ 95 345€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 282 014€ 1 086 198€ 1 340 765€ 976 067€ 1 354 345€ 1 455 085€ 1 070 238€ 1 806 514€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
98 557€ 88 104€ 85 612€ 126 293€ 128 393€ 182 026€ 103 755€ 66 194€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
48 924€ 49 519€ 68 049€ 57 368€ 49 074€ 48 333€ 47 025€ 40 405€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
255 852€ 169 427€ 149 935€ 344 909€ 137 020€ 214 119€ 205 307€ 104 166€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
287€ 399€ 2 851€ 704€ 580€ 1 091€ 1 004€ 612€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
78 306 € 65 845 € 70 549 € 61 423 € 57 153 € 57 420 € 49 278 € 46 163 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
75 306€ 62 845€ 67 549€ 58 423€ 54 153€ 54 420€ 49 278€ 46 163€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
128 314€ 1 600 570€ 1 468 897€ 1 386 758€ 1 593 750€ 1 406 049€ 1 092 057€ 1 471 714€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
294 705 € 340 037 € 385 372 € 441 834 € 476 331 € 522 247 € 662 693 € 827 434 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
11 128€ 10 229€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
249 373€ 294 703€ 340 038€ 385 372€ 430 415€ 475 763€ 522 247€ 652 350€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
45 332€ 45 334€ 45 334€ 45 334€ 45 916€ 46 484€ 130 217€ 175 084€