Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RENOX INVEST, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
38 165€ 53 278€ 92 416€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
38 206 € 51 383 € 362 432 € 110 448 € 489 889 € 133 080 € 111 314 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
35 287€ 53 986€ 50 734€ 52 027€ 46 026€ 34 286€ 679€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 879€ -707€ 41 682€ 58 421€ 93 863€ 98 794€ 110 635€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
270 000€ 350 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
40€ -1 896€ 16€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
67 137 € 73 502 € 368 779 € 149 769 € 445 013 € 140 715 € 122 889 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 012€ 16 067€ 16 905€ 18 878€ 17 505€ 11 490€ 679€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 846€ 11 882€ 37 388€ 52 357€ 46 928€ 44 668€ 47 591€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
20 846€ 10 137€ 16 909€ 16 967€ 19 537€ 14 938€ 10 519€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
19 353 € 35 229 € 29 067 € 23 602 € 19 974 € 10 854 € 676 €
16
E.1.
Mzdové náklady
14 370€ 26 759€ 22 487€ 18 107€ 15 638€ 8 196€ 500€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
625€ 10€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 299€ 8 344€ 6 439€ 5 403€ 4 216€ 2 617€ 176€
19
E.4.
Sociálne náklady
59€ 116€ 141€ 92€ 120€ 41€
20
F.
Dane a poplatky
141€ 126€ 15 124€ 168€ 2 339€ 77€ 172€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 637€ 6 935€ 36 790€ 46 746€ 58 554€ 62 636€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 637€ 6 935€ 36 790€ 46 746€ 58 554€ 62 636€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
246 270€ 288 650€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
302€ 61€ 181€ 1 007€ 3 334€ 134€ 616€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-28 931 € -22 119 € -6 347 € -39 321 € 44 876 € -7 635 € -11 575 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-4 538 € 15 193 € 21 214 € 22 246 € 55 919 € 61 984 € 52 525 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 € 1 405 € 2 070 € 4 113 € 1 888 € 2 193 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 070 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 070€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4€ 1 405€ 4 113€ 1 888€ 2 193€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 201 € 3 152 € 2 304 € 4 740 € 37 466 € 10 383 € 22 766 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
359 € 648 € 122 € 37 466 € 6 313 € 13 060 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
359€ 648€ 122€ 37 466€ 6 313€ 13 060€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 842€ 2 504€ 2 182€ 4 740€ 4 070€ 9 706€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 197 € -3 152 € -899 € -2 670 € -33 353 € -8 495 € -20 573 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-32 128 € -25 271 € -7 246 € -41 991 € 11 523 € -16 130 € -32 148 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-32 128 € -25 271 € -8 206 € -42 951 € 10 563 € -17 090 € -32 148 €