Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prima banka Slovensko, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.

 • Názov Prima banka Slovensko, a.s.
 • IČO 31575951
 • DIČ 2020372541
 • IČ DPH SK2020372541 podľa §4
 • Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina
 • Dátum vzniku 1. januára 1993, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 148/L
 • Základné imanie Podľa ORSR: 226 772 938 € / splatené 226 772 938 €
 • Historický názov Dexia banka Slovensko a.s.
  (platné do 4. januára 2012 )
  PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. v skratke PKB, a.s.
  (platné do 1. októbra 2003 )
  PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s.
  (platné do 23. mája 1995 )
 • Historické sídlo Hodžova 9, 010 11 Žilina
  (platné do 23. mája 1995)
  Hodžova 9, 010 10 Žilina
  (platné do 27. mája 1994)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
1.1 prijímanie vkladov 27.5.2011
1.2 poskytovanie úverov 27.5.2011
1.3 poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie 27.5.2011
1.4 investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch v rozsahu:
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
3) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
4) riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
5) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
6) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
7) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
8) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom:
a) prevoditeľné cenné papiere,
b) nástroje peňažného trhu,
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
9) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,
10) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
11) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spoejné s poskytovaním investičných služieb,
12) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi,
13) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
22.6.2021
1.5 obchodovanie na vlastný účet
a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti,
b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene,
c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
1.7.2011
1.6 správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 27.5.2011
1.7 finančný lízing 27.5.2011
1.8 poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 27.5.2011
1.9 poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 27.5.2011
1.10 vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 27.5.2011
1.11 finančné sprostredkovanie 27.5.2011
1.12 uloženie vecí 27.5.2011
1.13 prenájom bezpečnostných schránok 27.5.2011
1.14 poskytovanie bankových informácií 27.5.2011
1.15 osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách 27.5.2011
1.16 funkciu depozitára 27.5.2011
1.17 spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí. 27.5.2011
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia 5.6.2013
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zaklad.zmluvou dňa 14.5.1992 a dodatkami k zakl.zmluve zo dňa 17.6.92 a 29.10.92 schválenej na VZ 18.11.92 podľa § 154 a nasl. zák.č.513/91 Zb. a §§ 172,175 upís.akcií a prij.stanov.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.9.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 529
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.4.1994 bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.4.1995 bola schválená zmena stanov.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 31.1.1996 schválilo zmenu stanov.
6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov.
7. Výkon bankových činností povolený Rozhodnutím NBS (č. ÚBD-1032) 1996 zo dňa 10.7.1996.
8. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 4.10.1996 bola schválená zmena stanov.
9. Na valnom zhromaždení konanom dňa 4. 4. 1997 bola schválená zmena stanov.
10. Obchodovanie s cennými papiermi povolené Rozhodnutím MF SR č. 022/1995/OCP zo dňa 4.12. 1995.
11. Na Valnom zhromždení konanom dňa 24.4.1998 bola schválená zmena stanov.
12. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.8.1994 bola schválená zmena stanov.
13. Na valnom zhromaždení dňa 19.4.1999 bola schválená zmena stanov.
14. Na valnom zhromaždení dňa 30.5.2000 bola schválená zmena stanov.
15. Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.4.2001 bola schválená zmena stanov.
16. Výkon bankových činností rozšírený Rozhodnutím NBS (č. UBD - 1962 - 1/2001) zo dňa 3.12.2001.
17. Výkon bankových činností povolený Rozhodnutím č. UBD-299-1/2002 zo dňa 4.4.2002.
Na valnom zhromaždení dňa 25. 4. 2002 bola schválená
zmena stanov.
18. Na valnom zhromaždení dňa 24.4.2003 bola schválená zmena stanov.
19. Na základe rozhodnutia akcionárov obchodnej spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., zo dňa 24.05.2017 o zlúčení obchodnej spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s., na obchodnú spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s.. Obchodná spoločnosť Prima banka Slovensko, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s..