Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prima banka Slovensko, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
307 019 000€ 698 884 000€ 430 047 000€
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
1 522 000€ 11 741 000€ 2 927 000€
Úvery a pohľadávky
Vklady v bankách
Úvery a pôžičky
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
Ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči iným dlžníkom
Úvery poskytnuté klientom, brutto
5 473 700 000€ 4 406 206 000€ 3 833 646 000€
Opravné položky na straty z úverov
Cenné papiere na obchodovanie
Finančné aktíva na obchodovanie
90 000€ 47 000€ 95 000€
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
1 169 000€ 2 166 000€ 1 595 000€
Finančné investície držané do splatnosti
156 510 000€ 165 471 000€ 217 672 000€
Finančné aktíva na predaj
3 237 000€ 2 185 000€ 1 647 000€
Poistné pohľadávky
Úverové a ostatné pohľadávky
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
Derivátové finančné pohľadávky
Cenné papiere na predaj
Upísané cenné papiere na umiestenie
Úvery a obrátené repo obchody
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
Investície do nehnuteľností
Nehmotný majetok
1 444 000€ 1 529 000€ 1 742 000€
Hmotný majetok a majetok na predaj
16 618 000€ 18 089 000€ 17 991 000€
Daňové pohľadávky
9 748 000€ 9 088 000€ 9 382 000€
Splatná daňová pohľadávka
Odložená daňová pohľadávka
9 748 000€ 9 088 000€ 9 382 000€
Ostatný majetok
16 530 000€ 15 814 000€ 14 654 000€
Aktívne časové rozlíšenie
Aktíva spolu
5 987 587 000€ 5 331 220 000€ 4 531 398 000€
PASÍVA
Záväzky voči bankám
Vklady a bežné účty bánk
642 350 000€ 1 268 000€ 1 324 000€
Záväzky voči klientom
Vklady klientov
3 883 076 000€ 3 889 789 000€ 3 609 236 000€
Ostatné záväzky voči bankám
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
Emitované cenné papiere
1 002 042 000€ 1 003 281 000€ 503 734 000€
Záväzky z obchodného styku
Derivátové finančné záväzky
1 000€ 2 000€
Záväzky z úverov a repoobchodov
Technické rezervy
Záväzky z poistenia a zaistenia
Vklady pri pasívnom zaistení
Záväzky z emitovaných cenných papierov
Finančné záväzky
Ostatné záväzky
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
Ostatné rezervy
Rezervy
10 031 000€ 12 341 000€ 12 485 000€
Záväzky
Ostatné záväzky
46 658 000€ 41 923 000€ 40 291 000€
Podriadené finančné záväzky
Daňové záväzky
758 000€
Pasívne časové rozlíšenie
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
Záväzky celkom
5 584 916 000€ 4 948 604 000€ 4 167 070 000€
Vlastné imanie
402 671 000€ 382 616 000€ 364 328 000€
Základné imane
226 773 000€ 226 773 000€ 226 773 000€
Emisné ážio
Kapitálové fondy
137 161 000€ 135 316 000€ 133 277 000€
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
Nerealizované zisky a straty
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
18 727 000€ 2 525 000€ -13 246 000€
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
20 010 000€ 18 002 000€ 17 524 000€
Podiely iných vlastníkov
Pasíva spolu
5 987 587 000€ 5 331 220 000€ 4 531 398 000€