Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prima banka Slovensko, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
64 854 000€ 62 536 000€ 71 683 000€
Zaslúžené poistné
Náklady na úroky a podobné náklady
16 069 000€ 14 674 000€ 17 293 000€
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
Čisté úrokové výnosy
48 785 000€ 47 862 000€ 54 390 000€
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
Výnosy z investičných zmlúv
Výnosy z finančných investícií
38 000€ 30 000€ 45 000€
Opravené položky a rezervy
4 923 000€ 5 175 000€ 5 159 000€
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
43 862 000€ 42 687 000€ 49 231 000€
Výnosy z poplatkov a provízií
39 700 000€ 35 672 000€ 32 266 000€
Výnosy z úrokov a z úverov
Náklady na poplatky a provízie
8 241 000€ 9 290 000€ 6 990 000€
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
31 459 000€ 26 382 000€ 25 276 000€
Čistá tvorba rezerv na záväzky
Zisk alebo strata z poskytovania invetičných služieb
Náklady na poistné plnenia
Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie v hrubej výške (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stavu rezervy na príspevky na SKP
Zmena stavu technickej rezervy na poistné prémie a zľavy (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stanu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
Zisk alebo strata z obchodovania
46 000€ 895 000€ 253 000€
Čistý zisk alebo strata z podielov v pridružených spoločnostiach a dcérskych spoločnostiach
Ostatné prevádzkové výnosy
113 000€ 1 315 000€ 263 000€
Ostatné prevádzkové náklady
26 190 000€ 23 921 000€ 20 918 000€
Osobné náklady
24 762 000€ 24 730 000€ 24 564 000€
Mzdové náklady
18 019 000€ 18 418 000€ 18 482 000€
Náklady na sociálne poistenie
5 946 000€ 5 731 000€ 6 055 000€
Odmeny členom orgánov spoločnosti
Sociálne náklady
797 000€ 581 000€ 27 000€
Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky
Odpisy
4 450 000€ 4 361 000€ 4 172 000€
Zníženie hodnoty majetku
Náklady na financovanie
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
0€ 7 840 000€
Výnosy a náklady z investičných zmluv
Výsledok z finančných investícií
Finančné náklady
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
20 116 000€ 18 297 000€ 17 574 000€
Daň z príjmov
106 000€ 295 000€ 50 000€
Splatná daň
766 000€ 0€ 0€
Odložená daň
-660 000€ 295 000€ 50 000€
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení
20 010 000€ 18 002 000€ 17 524 000€