Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 829 691 € 1 733 868 € 3 022 173 € 1 334 275 € 2 261 603 € 2 950 152 € 4 750 853 € 5 689 358 € 7 088 292 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
197 736 € 274 075 € 357 459 € 637 021 € 622 338 € 732 219 € 1 009 466 € 1 443 578 € 3 023 624 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 12 893 € 25 838 € 38 783 € 51 728 € 64 673 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 12 893€ 25 838€ 38 783€ 51 728€
005
A.I.2
Software
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
64 673€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
197 736 € 274 075 € 357 459 € 448 069 € 541 330 € 638 266 € 902 568 € 1 323 735 € 2 890 836 €
012
A.II.1
Pozemky
12 126€ 12 126€ 12 126€ 12 100€ 12 100€ 12 100€ 12 100€ 12 100€ 12 119€
013
A.II.2
Stavby
136 187€ 185 700€ 242 455€ 309 075€ 375 689€ 438 025€ 408 518€ 479 042€ 554 922€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
49 423€ 76 249€ 94 425€ 125 550€ 153 382€ 187 982€ 338 284€ 688 565€ 2 137 147€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 453€ 143 666€ 144 028€ 186 648€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 344€ 159€ 159€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 188 952 € 68 115 € 68 115 € 68 115 € 68 115 € 68 115 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 2 324€ 2 324€ 2 324€ 2 324€ 2 324€ 2 324€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
55 791€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 55 791€ 55 791€ 55 791€ 55 791€ 55 791€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 120 837€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 632 661 € 1 456 386 € 2 662 893 € 690 881 € 1 631 765 € 2 210 319 € 3 739 831 € 4 243 038 € 4 059 742 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 189 293 € 1 017 894 € 1 103 452 € 519 732 € 1 233 855 € 1 264 012 € 1 426 519 € 1 509 988 € 1 522 041 €
032
B.I.1
Materiál
15 382€ 6 352€ 4 182€ 10 003€ 57 313€ 82 470€ 176 933€ 142 036€ 145 583€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
67 708€ 41 875€ 7 717€ 70 842€ 24 574€ 94 693€ 259 111€ 158 718€
034
B.I.3
Výrobky
226 899€ 225 868€ 109 565€ 74 274€ 282 503€ 352 774€ 209 408€ 198 058€ 251 728€
036
B.I.5
Tovar
878 304€ 742 799€ 980 988€ 340 328€ 727 215€ 700 191€ 781 067€ 966 065€ 1 073 768€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 000€ 1 000€ 1 000€ 24 285€ 142 250€ 33 884€ 45 111€ 7 231€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
264 338 € 146 982 € 874 484 € 147 271 € 281 382 € 681 613 € 1 965 085 € 2 092 378 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
235 458€ 123 892€ 861 725€ 145 982€ 234 000€ 633 922€ 1 815 612€ 1 942 977€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
37€ 37€ 2 148€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
28 880€ 23 090€ 12 759€ 1 289€ 47 382€ 47 691€ 149 436€ 149 364€ 150 973€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
179 030 € 291 510 € 684 957 € 23 878 € 116 528 € 264 694 € 348 227 € 640 672 € 372 791 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 085€ 1 232€ 1 104€ 4 700€ 6 875€ 1 406€ 347 757€ 371 743€ 344 906€
057
B.IV.2
Účty v bankách
173 945€ 290 278€ 683 853€ 19 178€ 109 653€ 263 288€ 470€ 268 929€ 27 885€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
-706 € 3 407 € 1 821 € 6 373 € 7 500 € 7 614 € 1 556 € 2 742 € 4 926 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
959€ 950€ 3 986€ 4 752€ 6 843€ 1 556€ 2 408€ 4 481€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-706€ 2 448€ 871€ 2 387€ 2 748€ 771€ 334€ 445€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 829 691 € 1 733 868 € 3 022 173 € 1 334 275 € 2 261 603 € 2 950 152 € 4 750 853 € 5 689 358 € 7 088 292 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-758 234 € -702 089 € -900 684 € -638 480 € 393 503 € -987 323 € 990 550 € 1 204 622 € 1 100 545 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 550 820 € 1 550 820 € 1 550 820 € 1 550 820 € 1 550 820 € 1 550 820 € 1 550 820 € 1 550 820 € 1 550 820 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 550 820€ 1 550 820€ 1 550 820€ 1 550 820€ 1 550 820€ 1 550 820€ 1 550 820€ 1 550 820€ 1 550 820€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 123 € 1 123 € 1 123 € 1 097 € 1 097 € 134 100 € 134 100 € 134 100 € 134 100 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 123€ 1 123€ 1 123€ 1 097€ 1 097€ 1 097€ 1 097€ 1 097€ 1 097€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
133 003€ 133 003€ 133 003€ 133 003€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
306 648 € 306 648 € 306 648 € 306 648 € 145 574 € 12 571 € 12 571 € 2 164 € 2 164 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
306 648€ 306 648€ 306 648€ 306 648€ 145 574€ 12 571€ 12 571€ 2 164€ 2 164€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 560 680 € -2 759 275 € -2 497 044 € -1 465 061 € -2 914 720 € -706 941 € -492 869 € -586 539 € 335 716 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
198 595€ 335 716€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 759 275€ -2 759 275€ -2 497 044€ -1 465 061€ -2 914 720€ -706 941€ -492 869€ -586 539€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-56 145 € 198 595 € -262 231 € -1 031 984 € 1 610 732 € -1 977 873 € -214 072 € 104 077 € -922 255 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 587 925 € 2 435 957 € 3 922 857 € 1 972 715 € 1 867 950 € 3 936 886 € 3 755 082 € 4 474 047 € 5 692 061 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
127 048 € 86 851 € 162 568 € 97 289 € 57 032 € 46 537 € 28 628 € 36 682 € 46 951 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
30 982€ 30 619€ 29 690€ 22 797€ 22 883€ 38 497€ 27 550€ 30 816€ 42 843€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
24 119€ 26 422€ 25 036€ 25 685€ 8 502€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
71 947€ 29 810€ 107 842€ 48 807€ 25 647€ 8 040€ 1 078€ 5 866€ 4 108€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
537 477 € 558 778 € 567 993 € 520 549 € 461 867 € 854 185 € 849 303 € 1 032 902 € 2 021 195 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
4 732€ 14 549€ 43 647€ 72 745€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
465 674€ 344 018€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 328€ 1 190€ 341€ 1 219€ 3 965€ 6 425€ 7 273€ 7 475€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
528 417€ 543 039€ 58 331€ 103 786€ 386 482€ 837 105€ 806 335€ 1 016 613€ 1 986 254€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
74 166€ 13 115€ 36 543€ 9 016€ 27 466€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 919 785 € 1 786 511 € 2 861 632 € 894 300 € 747 853 € 2 378 734 € 1 996 221 € 2 423 889 € 2 508 923 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 757 560€ 1 652 889€ 2 541 566€ 566 952€ 412 428€ 1 065 547€ 807 904€ 1 228 570€ 1 061 630€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6 614€ 2 932€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 361€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
32 523€ 30 929€ 26 486€ 32 216€ 486€ 2 362€ 13 628€ 6 282€ 4 241€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
13 914€ 19 523€ 25 106€ 49 296€ 59 069€ 256 670€ 198 642€ 192 697€ 124 239€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
96 052€ 56 203€ 198 972€ 165 161€ 150 819€ 729 466€ 607 829€ 496 731€ 291 149€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
19 736€ 26 967€ 69 502€ 80 675€ 125 051€ 316 714€ 332 092€ 466 415€ 994 470€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
3 615€ 3 817€ 4 018€ 1 870€ 4 532€ 4 000€ 156 867€ 106 782€ 83 702€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
326 646 € 458 707 € 596 666 € 653 430 € 724 063 € 873 792 € 1 031 290 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
326 646€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
326 646€ 132 061€ 596 666€ 653 430€ 724 063€ 873 792€ 1 031 290€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 40 € 150 € 589 € 5 221 € 10 689 € 295 686 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
40€ 150€ 260€ 2 671€ 2 908€ 8 274€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
274€ 2 550€ 201 356€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
329€ 2 276€ 5 231€ 86 056€