Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovalco, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
221 619 000 € 276 335 000 € 232 763 000 € 249 635 000 € 276 101 000 € 248 426 000 € 251 851 000 € 255 901 446 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
73 952 000 € 112 685 000 € 103 476 000 € 124 634 000 € 132 511 000 € 126 012 000 € 116 184 000 € 117 375 030 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
5 509 000 € 1 183 000 € 910 000 € 993 000 € 617 000 € 682 000 € 573 000 € 817 026 €
005
A.I.2
Software
515 000€ 606 000€ 680 000€ 987 000€ 503 000€ 592 000€ 519 000€ 689 660€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
124 426€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
4 455 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
539 000€ 577 000€ 230 000€ 6 000€ 114 000€ 90 000€ 54 000€ 2 940€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
66 575 000 € 109 669 000 € 100 816 000 € 121 650 000 € 129 966 000 € 125 330 000 € 115 611 000 € 116 515 831 €
012
A.II.1
Pozemky
1 183 000€ 2 025 000€ 1 934 000€ 2 200 000€ 2 130 000€ 1 910 000€ 1 682 000€ 3 033 573€
013
A.II.2
Stavby
27 387 000€ 48 503 000€ 48 944 000€ 59 019 000€ 60 648 000€ 57 403 000€ 53 364 000€ 81 219 202€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
29 439 000€ 48 763 000€ 45 945 000€ 57 351 000€ 63 659 000€ 60 807 000€ 58 107 000€ 32 003 402€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
84 381€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 566 000€ 7 647 000€ 3 832 000€ 3 027 000€ 3 529 000€ 5 007 000€ 2 458 000€ 175 273€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 2 731 000€ 161 000€ 53 000€ 0€ 203 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 868 000 € 1 833 000 € 1 750 000 € 1 991 000 € 1 928 000 € 42 173 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
1 868 000€ 1 833 000€ 1 750 000€ 1 991 000€ 1 928 000€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
42 173€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
147 640 000 € 163 624 000 € 129 262 000 € 124 973 000 € 143 562 000 € 122 389 000 € 135 535 000 € 138 491 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
50 838 000 € 65 645 000 € 55 242 000 € 45 650 000 € 46 893 000 € 48 791 000 € 37 086 000 € 52 586 529 €
032
B.I.1
Materiál
18 225 000€ 26 314 000€ 22 884 000€ 16 266 000€ 19 747 000€ 18 222 000€ 16 604 000€ 24 228 865€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
9 464 000€ 14 358 000€ 10 848 000€ 8 922 000€ 9 334 000€ 10 554 000€ 7 777 000€ 8 910 161€
034
B.I.3
Výrobky
23 149 000€ 24 973 000€ 21 510 000€ 20 462 000€ 17 812 000€ 20 015 000€ 12 705 000€ 19 447 503€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 22 523 000 € 2 335 360 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 22 523 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 335 360€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
43 530 000 € 36 495 000 € 39 517 000 € 38 447 000 € 35 511 000 € 46 604 000 € 32 936 000 € 48 818 943 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
21 102 000€ 28 753 000€ 33 825 000€ 32 247 000€ 29 734 000€ 42 660 000€ 28 875 000€ 48 565 580€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 247 000€ 7 475 000€ 5 401 000€ 6 068 000€ 5 123 000€ 3 308 000€ 3 953 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
16 181 000€ 267 000€ 291 000€ 132 000€ 654 000€ 636 000€ 108 000€ 253 363€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
53 272 000 € 38 961 000 € 34 503 000 € 40 876 000 € 61 158 000 € 26 994 000 € 65 513 000 € 34 750 168 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 3 162€
057
B.IV.2
Účty v bankách
53 271 000€ 38 960 000€ 34 502 000€ 40 875 000€ 61 157 000€ 26 993 000€ 65 512 000€ 34 747 006€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
27 000 € 26 000 € 25 000 € 28 000 € 28 000 € 25 000 € 132 000 € 35 416 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
35 416€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
221 618 000 € 276 334 000 € 232 763 000 € 249 635 000 € 276 103 000 € 248 425 000 € 251 849 000 € 255 901 446 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
166 995 000 € 204 360 000 € 178 242 000 € 197 460 000 € 226 056 000 € 205 908 000 € 201 806 000 € 212 759 916 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
133 536 000 € 131 016 000 € 125 084 000 € 142 314 000 € 137 792 000 € 123 560 000 € 108 776 000 € 164 326 350 €
069
A.I.1
Základné imanie
133 536 000€ 131 016 000€ 125 084 000€ 142 314 000€ 137 792 000€ 123 560 000€ 108 776 000€ 164 326 350€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
166 567 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
166 567€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
26 707 000 € 26 203 000 € 25 017 000 € 28 463 000 € 27 559 000 € 24 712 000 € 21 755 000 € 32 864 569 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
26 707 000€ 26 203 000€ 25 017 000€ 28 463 000€ 27 559 000€ 24 712 000€ 21 755 000€ 32 864 569€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
48 048 000 € 47 141 000 € 28 141 000 € 26 683 000 € 60 705 000 € 57 636 000 € 71 275 000 € -60 197 650 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
48 048 000€ 47 141 000€ 28 141 000€ 26 683 000€ 60 705 000€ 57 636 000€ 71 275 000€ 10 087 986€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-70 285 636€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-41 296 000 € 75 600 080 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
54 623 000 € 71 974 000 € 54 521 000 € 52 175 000 € 50 047 000 € 42 517 000 € 50 043 000 € 43 139 403 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 715 741 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 715 741€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
13 132 000 € 27 428 000 € 16 167 000 € 19 541 000 € 20 539 000 € 17 319 000 € 13 455 000 € 6 241 896 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 932€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
4 743 000€ 9 231 000€ 2 246 000€ 2 143 000€ 2 488 000€ 2 254 000€ 2 222 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
8 389 000€ 18 197 000€ 13 921 000€ 17 398 000€ 18 051 000€ 15 065 000€ 11 233 000€ 6 237 964€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
41 491 000 € 44 546 000 € 38 354 000 € 32 634 000 € 29 508 000 € 25 198 000 € 36 588 000 € 35 181 766 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
28 046 000€ 37 201 000€ 32 408 000€ 26 753 000€ 21 063 000€ 19 584 000€ 22 788 000€ 23 169 101€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
446€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 9 721 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
798 721€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
410 872€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
0€ 1 724 000€ 2 255 000€ 3 828 000€ 2 958 000€ 1 135 000€ 2 527 885€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
13 445 000€ 7 345 000€ 4 222 000€ 3 626 000€ 4 617 000€ 2 656 000€ 2 944 000€ 8 274 741€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 127 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 127€