Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovalco, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
473 722 000 € 287 703 000 € 173 555 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
14 069 000 € 4 732 000 € 39 527 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
853 000 € 179 000 € 2 753 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
21 500€ 9 000€ 143 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
825 000€ 157 000€ 2 088 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 500€ 13 000€ 522 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
11 521 000 € 2 700 000 € 35 063 000 €
012
A.II.1
Pozemky
210 000€ 196 000€ 545 000€
013
A.II.2
Stavby
499 000€ 922 000€ 12 406 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 119 000€ 1 402 000€ 14 009 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 984 000€ 0€ 7 651 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
709 000€ 180 000€ 452 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 694 000 € 1 853 000 € 1 710 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 694 000€ 1 853 000€ 1 710 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
459 625 000 € 282 944 000 € 132 165 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
61 334 000 € 78 978 000 € 40 031 000 €
035
B.I.1
Materiál
21 802 000€ 24 694 000€ 16 146 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
24 013 000€ 23 017 000€ 8 342 000€
037
B.I.3
Výrobky
15 519 000€ 31 267 000€ 15 543 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 719 000 € 0 € 2 078 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 2 078 000€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 719 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
182 220 000 € 177 278 000 € 38 751 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
167 540 000 € 46 526 000 € 31 125 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 245 000€ 45 822 000€ 25 434 000€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
166 295 000€ 704 000€ 5 691 000€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 5 956 000€ 7 190 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
14 428 000€ 121 475 000€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
252 000€ 3 321 000€ 435 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
213 352 000 € 26 688 000 € 51 305 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 0€ 1 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
213 352 000€ 26 688 000€ 51 304 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
28 000 € 27 000 € 1 863 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
473 722 000 € 287 703 000 € 173 555 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
374 080 000 € 156 922 000 € 128 846 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
141 670 000 € 132 451 000 € 122 250 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
141 670 000€ 132 451 000€ 122 250 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 853 000 € 0 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 853 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
24 320 000 € 7 145 000 € 30 632 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
24 320 000€ 7 145 000€ 30 632 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
206 237 000 € 17 326 000 € -24 036 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
99 642 000 € 130 781 000 € 44 709 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 919 000 € 8 936 000 € 2 507 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 919 000€ 3 722 000€ 2 507 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 5 214 000€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
8 459 000 € 2 812 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
85 104 000 € 113 592 000 € 42 202 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
10 963 000 € 38 243 000 € 28 856 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 519 000€ 7 236 000€ 6 564 000€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
9 444 000€ 31 007 000€ 22 292 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
65 684 000€ 8 432 000€ 908 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 61 402 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
8 457 000€ 5 515 000€ 12 438 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 160 000 € 5 441 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé