Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovalco, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
173 555 000 € 221 618 000 € 276 335 000 € 232 763 000 € 249 637 000 € 276 102 000 € 248 427 000 € 251 850 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
39 527 000 € 73 952 000 € 112 686 000 € 103 476 000 € 124 636 000 € 132 512 000 € 126 012 000 € 116 183 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 753 000 € 5 509 000 € 1 183 000 € 910 000 € 993 000 € 617 000 € 682 000 € 573 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
143 000€ 515 000€ 606 000€ 680 000€ 987 000€ 503 000€ 592 000€ 519 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
2 088 000€ 4 455 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
522 000€ 539 000€ 577 000€ 230 000€ 6 000€ 114 000€ 90 000€ 54 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
35 063 000 € 66 575 000 € 109 670 000 € 100 816 000 € 121 651 000 € 129 967 000 € 125 330 000 € 115 610 000 €
012
A.II.1
Pozemky
545 000€ 1 183 000€ 2 025 000€ 1 934 000€ 2 200 000€ 2 130 000€ 1 910 000€ 1 682 000€
013
A.II.2
Stavby
12 406 000€ 27 387 000€ 48 503 000€ 48 944 000€ 59 019 000€ 60 648 000€ 57 403 000€ 53 364 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 009 000€ 29 439 000€ 48 763 000€ 45 945 000€ 57 351 000€ 63 659 000€ 60 807 000€ 58 107 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 651 000€ 8 566 000€ 7 647 000€ 3 832 000€ 3 027 000€ 3 529 000€ 5 007 000€ 2 458 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
452 000€ 0€ 2 731 000€ 161 000€ 53 000€ 0€ 203 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 710 000 € 1 868 000 € 1 833 000 € 1 750 000 € 1 991 000 € 1 928 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 710 000€ 1 868 000€ 1 833 000€ 1 750 000€ 1 991 000€ 1 928 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
132 165 000 € 147 639 000 € 163 624 000 € 129 262 000 € 124 973 000 € 143 562 000 € 122 389 000 € 135 535 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
40 031 000 € 50 838 000 € 65 645 000 € 55 242 000 € 45 650 000 € 46 893 000 € 48 791 000 € 37 086 000 €
035
B.I.1
Materiál
16 146 000€ 18 225 000€ 26 314 000€ 22 884 000€ 16 266 000€ 19 747 000€ 18 222 000€ 16 604 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
8 342 000€ 9 464 000€ 14 358 000€ 10 848 000€ 8 922 000€ 9 334 000€ 10 554 000€ 7 777 000€
037
B.I.3
Výrobky
15 543 000€ 23 149 000€ 24 973 000€ 21 510 000€ 20 462 000€ 17 812 000€ 20 015 000€ 12 705 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 078 000 € 0 € 22 523 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
2 078 000€ 0€ 22 523 000€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
38 751 000 € 43 530 000 € 36 495 000 € 39 517 000 € 38 447 000 € 35 511 000 € 46 604 000 € 32 936 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
31 125 000 € 21 102 000 € 28 753 000 € 33 825 000 € 32 247 000 € 29 734 000 € 42 660 000 € 28 875 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
25 434 000€ 20 363 000€ 27 924 000€ 33 249 000€ 31 304 000€ 28 828 000€ 41 979 000€ 28 177 000€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
5 691 000€ 739 000€ 829 000€ 576 000€ 943 000€ 906 000€ 681 000€ 698 000€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 190 000€ 6 247 000€ 7 475 000€ 5 401 000€ 6 068 000€ 5 123 000€ 3 308 000€ 3 953 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 15 943 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
435 000€ 238 000€ 267 000€ 291 000€ 132 000€ 654 000€ 636 000€ 108 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
51 305 000 € 53 272 000 € 38 961 000 € 34 503 000 € 40 876 000 € 61 158 000 € 26 994 000 € 65 513 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
51 304 000€ 53 271 000€ 38 960 000€ 34 502 000€ 40 875 000€ 61 157 000€ 26 993 000€ 65 512 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 863 000 € 27 000 € 26 000 € 25 000 € 28 000 € 28 000 € 25 000 € 132 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
173 555 000 € 221 618 000 € 276 335 000 € 232 763 000 € 249 637 000 € 276 102 000 € 248 427 000 € 251 850 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
128 846 000 € 166 995 000 € 204 362 000 € 178 242 000 € 197 463 000 € 226 055 000 € 205 908 000 € 201 807 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
122 250 000 € 133 536 000 € 131 016 000 € 125 084 000 € 142 314 000 € 137 792 000 € 123 560 000 € 108 776 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
122 250 000€ 133 536 000€ 131 016 000€ 125 084 000€ 142 314 000€ 137 792 000€ 123 560 000€ 108 776 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
0 € 26 707 000 € 26 203 000 € 25 017 000 € 28 463 000 € 27 559 000 € 24 712 000 € 21 755 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
30 632 000 € 48 048 000 € 47 141 000 € 28 141 000 € 26 683 000 € 60 705 000 € 57 636 000 € 71 275 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
30 632 000€ 48 048 000€ 47 141 000€ 28 141 000€ 26 683 000€ 60 705 000€ 57 636 000€ 71 275 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-24 036 000 € -41 296 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
44 709 000 € 54 623 000 € 71 974 000 € 54 521 000 € 52 175 000 € 50 047 000 € 42 518 000 € 50 043 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 507 000 € 13 132 000 € 27 428 000 € 16 167 000 € 19 541 000 € 20 539 000 € 17 320 000 € 13 455 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 507 000€ 4 718 000€ 2 573 000€ 2 246 000€ 2 143 000€ 2 488 000€ 2 254 000€ 2 222 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 25 000€ 6 658 000€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 8 389 000€ 18 197 000€ 13 921 000€ 17 398 000€ 18 051 000€ 15 065 000€ 11 233 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
42 202 000 € 41 491 000 € 44 546 000 € 38 354 000 € 32 634 000 € 29 508 000 € 25 198 000 € 36 588 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
28 856 000 € 28 046 000 € 37 201 000 € 32 408 000 € 26 753 000 € 21 063 000 € 19 584 000 € 22 788 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
6 564 000€ 5 820 000€ 16 895 000€ 13 625 000€ 11 603 000€ 7 327 000€ 5 285 000€ 3 499 000€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
22 292 000€ 22 226 000€ 20 306 000€ 18 783 000€ 15 150 000€ 13 736 000€ 14 299 000€ 19 289 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 9 721 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
908 000€ 0€ 1 724 000€ 2 255 000€ 3 828 000€ 2 958 000€ 1 135 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
12 438 000€ 13 445 000€ 7 345 000€ 4 222 000€ 3 626 000€ 4 617 000€ 2 656 000€ 2 944 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé