Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovalco, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
454 936 000 € 280 436 000 € 372 253 000 € 407 746 000 € 375 035 000 € 319 875 000 € 391 273 000 € 335 596 000 € 321 388 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
412 727 000€ 282 837 000€ 376 093 000€ 399 822 000€ 361 619 000€ 318 553 000€ 398 050 000€ 328 923 000€ 323 431 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 296 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-6 418 000€ -7 501 000€ 5 319 000€ 6 932 000€ 1 322 000€ -6 777 000€ 6 673 000€ -2 043 000€
07
V.
Aktivácia
2 246 000€ 2 315 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
662 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
36 251 000€ 1 771 000€ 1 346 000€ 2 605 000€ 6 484 000€ 0€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
430 676 000 € 315 438 000 € 424 110 000 € 391 546 000 € 342 812 000 € 306 670 000 € 344 966 000 € 302 683 000 € 259 887 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
332 136 000€ 239 151 000€ 317 421 000€ 341 414 000€ 291 076 000€ 257 616 000€ 292 830 000€ 253 239 000€ 201 378 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
18 165 000€ 14 651 000€ 17 567 000€ 17 417 000€ 16 784 000€ 14 651 000€ 16 044 000€ 16 235 000€ 16 745 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16 402 000 € 15 954 000 € 16 937 000 € 14 757 000 € 14 834 000 € 13 415 000 € 13 052 000 € 13 188 000 € 14 026 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
11 707 000€ 12 353 000€ 10 706 000€ 10 535 000€ 9 874 000€ 9 535 000€ 9 837 000€ 10 244 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 091 000€ 4 255 000€ 3 643 000€ 3 796 000€ 3 304 000€ 3 270 000€ 3 254 000€ 3 423 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
156 000€ 347 000€ 408 000€ 502 000€ 237 000€ 247 000€ 97 000€ 358 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
53 467 000€ 40 967 000€ 65 614 000€ 12 986 000€ 16 013 000€ 17 273 000€ 18 891 000€ 16 238 000€ 17 193 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
186 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 320 000€ 4 715 000€ 6 571 000€ 4 972 000€ 4 105 000€ 3 715 000€ 4 149 000€ 3 783 000€ 10 545 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
24 260 000 € -35 002 000 € -51 857 000 € 16 200 000 € 32 224 000 € 13 205 000 € 46 306 000 € 32 913 000 € 61 501 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
67 722 000 € 24 863 000 € 35 919 000 € 46 310 000 € 60 691 000 € 47 608 000 € 82 399 000 € 66 122 000 € 103 265 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
15 970 000 € 757 000 € 1 443 000 € 17 143 000 € 459 000 € 498 000 € 400 000 € 244 000 € 7 537 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
95 000 € 431 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
95 000€ 431 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
67 000 € 351 000 € 795 000 € 677 000 € 459 000 € 426 000 € 165 000 € 67 000 € 92 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
6 877 000€ 0€ 217 000€ 251 000€ 0€ 72 000€ 176 000€ 177 000€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
311 000€ 0€ 16 215 000€ 0€ 59 000€ 0€ 7 445 000€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
9 026 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 831 000 € 550 000 € 249 000 € 2 000 € 1 455 000 € 32 000 € 14 000 € 178 000 € 202 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
80 000 € 412 000 € 41 000 € 2 000 € 3 000 € 2 000 € 14 000 € 11 000 € 11 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
5 751 000€ 138 000€ 0€ 563 000€ 0€ 191 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 208 000€ 0€ 889 000€ 30 000€ 0€ 167 000€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
10 139 000 € 207 000 € 1 194 000 € 17 141 000 € -996 000 € 467 000 € 386 000 € 66 000 € 7 335 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
34 399 000 € -34 795 000 € -50 664 000 € 33 341 000 € 31 228 000 € 13 672 000 € 46 691 000 € 32 979 000 € 68 836 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
17 074 000 € -8 968 000 € -9 206 000 € 7 746 000 € 4 128 000 € 2 799 000 € 14 156 000 € 10 646 000 € 14 858 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
9 608 000€ 1 518 000€ 992 000€ 4 239 000€ 5 583 000€ 3 986 000€ 12 929 000€ 8 540 000€ 13 274 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
7 465 000€ -10 486 000€ -10 198 000€ 3 506 000€ -1 455 000€ -1 187 000€ 1 227 000€ 2 106 000€ 1 584 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
17 325 000 € -25 827 000 € -41 458 000 € 25 595 000 € 27 100 000 € 10 874 000 € 32 535 000 € 22 333 000 € 53 978 000 €