Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovalco, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
364 017 000 € 454 936 000 € 280 436 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
376 265 000€ 412 727 000€ 282 837 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 296 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-18 634 000€ -6 418 000€
07
V.
Aktivácia
641 000€ 2 246 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 917 000€ 662 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
828 000€ 36 251 000€ 1 771 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
271 034 000 € 430 676 000 € 315 438 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
216 338 000€ 332 136 000€ 239 151 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
4 572 000€
14
D.
Služby
15 486 000€ 18 165 000€ 14 651 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
21 954 000 € 16 402 000 € 15 954 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17 342 000€ 11 707 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 612 000€ 4 091 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
156 000€
20
F.
Dane a poplatky
787 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
779 000€ 53 467 000€ 40 967 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 088 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-1 309 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 562 000€ 186 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 556 000€ 10 320 000€ 4 715 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
92 982 000 € 24 260 000 € -35 002 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
121 876 000 € 67 722 000 € 24 863 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
187 188 000 € 15 970 000 € 757 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
124 000 € 95 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
124 000€ 95 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 876 000 € 67 000 € 351 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
11 348 000€ 6 877 000€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
311 000€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
172 840 000€ 9 026 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
10 931 000 € 5 831 000 € 550 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
157 000 € 80 000 € 412 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
5 751 000€ 138 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
10 774 000€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
176 257 000 € 10 139 000 € 207 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
269 239 000 € 34 399 000 € -34 795 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
61 847 000 € 17 074 000 € -8 968 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
70 189 000€ 9 608 000€ 1 518 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-8 342 000€ 7 465 000€ -10 486 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
207 392 000 € 17 325 000 € -25 827 000 €