Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LEONI Slovakia, spol. s r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
121 202 327 € 126 135 683 € 119 717 619 € 117 382 558 € 96 693 664 € 83 362 038 € 73 203 116 € 36 602 993 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
72 267 244 € 70 733 998 € 64 468 050 € 76 358 333 € 67 796 037 € 47 431 927 € 41 683 851 € 22 616 263 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
677 757 € 1 031 860 € 1 087 128 € 636 021 € 435 212 € 326 106 € 255 525 € 146 589 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
631 119€ 901 025€ 897 914€ 438 457€ 375 159€ 324 770€ 174 339€ 146 589€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
46 638€ 130 835€ 189 214€ 197 564€ 60 053€ 1 336€ 81 186€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
71 589 487 € 69 702 138 € 63 380 922 € 54 376 452 € 46 014 965 € 47 076 335 € 41 428 326 € 22 469 674 €
012
A.II.1
Pozemky
2 036 113€ 2 036 113€ 2 036 113€ 1 959 028€ 1 959 028€ 1 992 964€ 1 992 964€ 1 765 864€
013
A.II.2
Stavby
22 888 740€ 23 422 346€ 22 827 057€ 21 156 799€ 21 485 436€ 21 372 179€ 21 483 075€ 14 811 546€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
38 416 938€ 37 636 038€ 31 348 114€ 23 041 509€ 17 437 245€ 18 889 949€ 13 451 667€ 5 073 966€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
412 149€ 278 126€ 244 328€ 292 633€ 256 221€ 1 220 456€ 336 922€ 129 672€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 092 450€ 5 463 614€ 6 303 440€ 5 540 597€ 4 849 803€ 3 544 900€ 4 110 251€ 688 626€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
743 097€ 865 901€ 621 870€ 2 385 886€ 27 232€ 55 887€ 53 447€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
21 345 860 € 21 345 860 € 29 486 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
21 345 860€ 21 345 860€ 29 486€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
48 656 430 € 55 333 366 € 55 113 448 € 40 953 551 € 28 826 613 € 35 772 058 € 31 375 410 € 13 972 513 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
23 895 328 € 23 967 319 € 23 802 760 € 19 454 629 € 14 821 011 € 16 103 045 € 13 552 843 € 5 854 064 €
032
B.I.1
Materiál
15 383 702€ 15 726 069€ 16 829 449€ 14 261 191€ 9 533 088€ 10 530 222€ 9 691 206€ 3 302 114€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 416 517€ 4 949 494€ 5 550 139€ 3 234 085€ 3 868 642€ 3 183 895€ 2 522 819€ 2 299 202€
034
B.I.3
Výrobky
4 095 109€ 3 146 076€ 1 220 001€ 1 645 779€ 1 072 492€ 2 138 782€ 1 337 655€ 252 748€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
145 680€ 203 171€ 313 574€ 342 139€ 250 146€ 1 163€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
4 650€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
253 681 € 324 250 € 0 € 4 695 € 3 241 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
253 681€ 324 250€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
4 695€ 3 241€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
24 423 291 € 30 983 738 € 31 228 189 € 21 426 516 € 13 956 821 € 19 645 567 € 17 787 115 € 8 058 390 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
24 341 362€ 29 722 624€ 31 005 170€ 20 862 868€ 13 262 568€ 19 407 165€ 16 910 133€ 7 139 347€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 138 101€ 129 654€ 499 486€ 620 004€ 83 100€ 755 725€ 265 999€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
81 929€ 123 013€ 93 365€ 64 162€ 74 249€ 155 302€ 121 257€ 653 044€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
84 130 € 58 059 € 82 499 € 72 406 € 48 781 € 18 751 € 32 211 € 60 059 €
056
B.IV.1
Peniaze
100 683€ 55 072€ 83 987€ 71 039€ 48 546€ 18 751€ 19 284€ 60 059€
057
B.IV.2
Účty v bankách
-16 553€ 2 987€ -1 488€ 1 367€ 235€ 12 927€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
278 653 € 68 319 € 136 121 € 70 674 € 71 014 € 158 053 € 143 855 € 14 217 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 346€ 1 364€ 282€ 1 404€ 7 203€ 24 430€ 19 256€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
83 326€ 22 502€ 35 015€ 42 700€ 43 631€ 65 395€ 59 865€ 14 217€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
193 981€ 44 453€ 100 824€ 26 570€ 20 180€ 68 228€ 64 734€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
121 202 327 € 126 135 683 € 119 717 619 € 117 382 558 € 96 693 664 € 83 362 038 € 73 203 116 € 36 602 993 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
49 414 996 € 45 957 013 € 42 566 899 € 47 154 672 € 49 896 218 € 31 337 818 € 26 123 462 € 12 765 415 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
9 903 673 € 9 903 673 € 9 903 673 € 9 903 673 € 9 903 673 € 9 903 673 € 9 903 673 € 9 903 671 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 903 673€ 9 903 673€ 9 903 673€ 9 903 673€ 9 903 673€ 9 903 673€ 9 903 673€ 9 903 671€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
114 526 € 114 526 € 114 526 € 114 526 € 114 526 € 114 526 € 114 526 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
114 526€ 114 526€ 114 526€ 114 526€ 114 526€ 114 526€ 114 526€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 608 184 € 1 608 184 € 1 608 184 € 1 608 184 € 1 608 184 € 1 608 184 € 1 608 184 € 753 472 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 608 184€ 1 608 184€ 1 608 184€ 1 608 184€ 1 608 184€ 1 608 184€ 1 608 184€ 753 472€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
34 330 626 € 30 940 517 € 35 528 290 € 30 269 835 € 14 711 435 € 10 502 320 € 11 178 185 € 236 273 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
34 330 626€ 30 940 517€ 35 528 290€ 30 269 835€ 14 711 435€ 10 502 320€ 11 972 120€ 236 273€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-793 935€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
3 457 987 € 3 390 113 € -4 587 774 € 5 258 454 € 23 558 400 € 9 209 115 € 3 318 894 € 1 871 999 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
71 787 331 € 80 178 670 € 77 150 720 € 70 201 549 € 46 777 446 € 51 963 978 € 46 957 510 € 23 837 578 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
3 167 340 € 3 420 287 € 7 337 967 € 2 667 255 € 2 488 497 € 2 639 580 € 3 156 845 € 1 131 930 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
875 133€ 1 128 449€ 1 139 967€ 885 076€ 684 266€ 979 425€ 2 264 652€ 865 062€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
329 399€ 308 874€ 224 964€ 202 867€ 205 260€ 278 548€ 426 042€ 266 868€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 962 808€ 1 982 964€ 5 973 036€ 1 579 312€ 1 598 971€ 1 381 607€ 466 151€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
27 129 668 € 26 848 967 € 2 437 667 € 2 202 295 € 2 082 616 € 2 309 392 € 5 971 250 € 5 998 024 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 5 000 000€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
24 000 000€ 24 000 000€ 4 000 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
105 185€ 81 200€ 26 431€ 9 171€ 21 273€ 38 079€ 33 593€ 45 129€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
3 024 483€ 2 767 767€ 2 411 236€ 2 193 124€ 2 061 343€ 2 271 313€ 1 937 657€ 952 895€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
41 490 323 € 49 909 416 € 67 375 086 € 65 331 999 € 42 206 333 € 47 012 969 € 37 829 318 € 16 707 624 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
15 933 376€ 20 887 300€ 18 977 815€ 18 694 635€ 11 763 441€ 17 624 114€ 21 373 521€ 14 621 109€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
135 927€ 127 557€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
19 444 274€ 19 699 115€ 44 902 843€ 43 324 175€ 25 303 376€ 3 732 070€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
263 338€ 4 655 361€ 16 513 670€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 346 637€ 10 000 000€ 5 000 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 066 624€ 1 956 640€ 1 763 006€ 1 627 912€ 1 366 044€ 1 426 923€ 1 355 734€ 1 119 723€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 433 725€ 1 324 179€ 1 225 862€ 1 102 531€ 911 354€ 954 904€ 864 733€ 723 009€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 343 467€ 1 381 220€ 501 062€ 568 705€ 1 452 284€ 400 211€ 200 757€ 116 226€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 519€ 5 601€ 4 498€ 14 041€ 63 197€ 93 147€ 5 166 576€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 037 € 97 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 037€ 97€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
26 337 € 20 000 € 60 242 € 122 144 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
6 337€ 40 863€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
20 000€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
20 000€ 60 242€ 81 281€