Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LEONI Slovakia, spol. s r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
762 653€ 8 264 136€ 10 161 042€ 8 202 086€ 313 031€ 211 007€ 10 805€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
710 020€ 7 651 007€ 8 842 434€ 7 222 658€ 310 732€ 204 242€ 12 515€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
52 633 € 613 129 € 1 318 608 € 979 428 € 2 299 € 6 765 € -1 710 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
191 916 036 € 189 455 166 € 179 282 335 € 141 130 790 € 163 471 203 € 153 162 611 € 113 908 197 € 113 972 207 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
186 151 830€ 183 713 754€ 174 381 973€ 140 402 353€ 161 389 064€ 153 183 708€ 115 441 357€ 113 163 033€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-52 933€ 910 590€ 1 695 850€ 126 133€ 1 567 813€ -592 166€ -2 026 586€ 466 354€
07
II.3
Aktivácia
5 817 139€ 4 830 822€ 3 204 512€ 602 304€ 514 326€ 571 069€ 493 426€ 342 820€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
135 938 415 € 137 660 205 € 130 397 290 € 100 010 552 € 121 330 087 € 114 991 259 € 83 873 347 € 90 241 865 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
119 039 308€ 121 431 626€ 112 304 179€ 87 913 210€ 107 957 268€ 103 181 855€ 76 040 606€ 77 648 829€
10
B.2
Služby
15 388 443€ 16 181 844€ 17 446 113€ 11 986 101€ 13 280 011€ 12 392 368€ 7 832 741€ 12 593 036€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
56 030 254 € 52 408 090 € 50 203 653 € 42 099 666 € 42 143 415 € 38 178 117 € 30 033 140 € 23 730 342 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
46 818 765 € 47 320 539 € 41 909 318 € 33 754 547 € 33 280 862 € 30 880 765 € 29 260 068 € 25 614 115 €
13
C.1
Mzdové náklady
32 867 819€ 33 244 172€ 29 509 071€ 23 776 801€ 23 459 654€ 21 866 276€ 21 295 719€ 18 379 317€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
11 903 013€ 11 978 561€ 10 623 391€ 8 541 895€ 8 372 689€ 7 784 932€ 7 195 381€ 6 416 701€
16
C.4
Sociálne náklady
2 047 933€ 2 097 806€ 1 776 856€ 1 435 851€ 1 448 519€ 1 229 557€ 768 968€ 818 097€
17
D
Dane a poplatky
209 745€ 218 300€ 223 669€ 201 998€ 194 595€ 201 484€ 193 187€ 190 452€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 714 663€ 7 229 458€ 6 138 537€ 4 996 377€ 5 500 457€ 4 886 879€ 3 834 161€ 3 476 378€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 833 529€ 8 621 240€ 6 334 630€ 5 665 585€ 4 829 264€ 4 063 352€ 3 210 865€ 1 151 628€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 741 197€ 8 472 152€ 6 064 683€ 4 909 135€ 4 545 626€ 4 029 284€ 3 065 601€ 1 119 989€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
249€ -93€ -257 820€ -468€ 14 276€ -66 713€ -5 309€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 389 457€ 7 138 787€ 6 666 071€ 5 324 164€ 5 987 858€ 9 972 396€ 9 822 227€ 11 576 821€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 327 344€ 2 594 374€ 2 358 159€ 1 948 554€ 1 811 227€ 1 577 369€ 2 363 491€ 3 292 516€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
5 441 277 € 2 333 387 € 6 767 808 € 7 279 272 € 7 613 494 € 10 704 797 € 4 355 033 € 2 765 341 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 281 446€ 12 117 011€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
21 345 860€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
80€ 371€ 54€ 61€ 208€ 394€ 931€ 30 517€
39
N
Nákladové úroky
867 414€ 609 489€ 352 927€ 242 239€ 457 716€ 583 850€ 478 818€ 295 368€
40
XI.
Kurzové zisky
21 631€ 10 421€ 16 992€ 17 704€ 20 217€ 22 658€ 6 099€ 1 776€
41
O
Kurzové straty
55 470€ 16 635€ 72 932€ 22 294€ 29 675€ 26 343€ 7 424€ 5 970€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
66 809€ 90 149€ 88 020€ 83 861€ 18 220 068€ 138 833€ 178 527€ 269 341€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 394€ 6 186€ 11 724€ 12 691€ 25 392€ 26 173€ 127 744€ 103 179€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-839 758 € 1 750 077 € -9 561 366 € -175 598 € 17 727 710 € -474 481 € -428 429 € -102 883 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 601 519 € 4 083 464 € -2 793 558 € 7 103 674 € 25 341 204 € 10 230 316 € 3 926 604 € 2 662 458 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 143 532 € 693 351 € 1 794 216 € 1 845 220 € 1 782 804 € 1 021 201 € 607 710 € 790 459 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
886 816€ 336 820€ 1 576 104€ 1 713 439€ 1 771 130€ 753 116€ 368 898€ 279 140€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
256 716€ 356 531€ 218 112€ 131 781€ 11 674€ 268 085€ 238 812€ 511 319€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 457 987 € 3 390 113 € -4 587 774 € 5 258 454 € 23 558 400 € 9 209 115 € 3 318 894 € 1 871 999 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 601 519 € 4 083 464 € -2 793 558 € 7 103 674 € 25 341 204 € 10 230 316 € 3 926 604 € 2 662 458 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 457 987 € 3 390 113 € -4 587 774 € 5 258 454 € 23 558 400 € 9 209 115 € 3 318 894 € 1 871 999 €