Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
51 628 705 € 44 837 237 € 40 014 396 € 27 805 213 € 24 315 544 € 27 017 302 € 23 668 162 € 20 745 546 € 16 985 933 € 14 914 417 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
7 467 765 € 6 617 101 € 1 992 064 € 1 488 337 € 1 557 861 € 1 520 308 € 1 543 197 € 1 329 855 € 1 179 285 € 1 012 400 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 586 433 € 3 028 621 € 72 476 € 98 571 € 156 197 € 174 806 € 227 736 € 176 413 € 173 655 € 198 730 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
45 404€ 62 930€ 72 476€ 98 571€ 156 197€ 174 806€ 227 736€ 176 413€ 173 655€ 198 730€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
2 352 099€ 2 965 691€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
188 930€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 881 332 € 3 588 480 € 1 919 588 € 1 389 766 € 1 401 664 € 1 345 502 € 1 315 461 € 1 153 442 € 1 005 630 € 813 670 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
641 647€ 267 568€ 0€ 0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 125 867€ 2 811 261€ 1 919 588€ 1 389 766€ 1 381 765€ 1 345 502€ 1 315 461€ 1 153 442€ 1 005 630€ 813 670€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
113 818€ 509 651€ 0€ 19 899€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
40 341 069 € 34 014 856 € 35 479 135 € 23 347 250 € 22 690 773 € 25 435 499 € 22 069 707 € 19 365 803 € 15 764 837 € 13 861 247 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
25 393 001 € 23 378 561 € 9 461 408 € 14 467 193 € 13 055 490 € 11 524 324 € 9 486 073 € 7 729 644 € 4 952 737 € 4 510 845 €
035
B.I.1
Materiál
131 678€ 127 183€ 2 920€ 7 957€ 9 035€ 20 380€ 6 981€ 1 122€ 523€ 760€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
25 261 323€ 23 251 378€ 9 458 488€ 14 459 236€ 13 046 455€ 11 503 944€ 9 479 092€ 7 728 522€ 4 952 214€ 4 510 085€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 123 362 € 928 210 € 748 011 € 898 066 € 767 169 € 661 532 € 597 800 € 513 414 € 445 590 € 290 090 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
452 116 € 381 823 € 490 071 € 536 266 € 497 239 € 404 120 € 365 796 € 333 337 € 296 211 € 180 944 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
452 116€ 381 823€ 490 071€ 536 266€ 497 239€ 404 120€ 365 796€ 333 337€ 296 211€ 180 944€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
148 549€ 100 123€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
522 697€ 446 264€ 257 940€ 361 800€ 269 930€ 257 412€ 232 004€ 180 077€ 149 379€ 109 146€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 169 156 € 5 926 837 € 14 737 820 € 6 547 547 € 7 362 800 € 12 094 800 € 11 219 198 € 9 764 550 € 9 209 417 € 8 018 638 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 116 742 € 5 400 050 € 14 737 692 € 6 534 827 € 5 438 472 € 3 930 950 € 3 550 311 € 2 956 296 € 2 395 378 € 1 920 338 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
512 866€ 177 160€ 11 318 236€ 2 609 188€ 1 759 602€ 315 878€ 264 631€ 129 780€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 603 876€ 5 222 890€ 3 419 456€ 3 925 639€ 3 678 870€ 3 615 072€ 3 285 680€ 2 826 516€ 2 395 378€ 1 920 338€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
6 700 000€ 6 700 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
6 700 000€ 0€ 6 800 000€ 6 080 028€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 244€ 503 304€ 2 169€ 4 673€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
50 170€ 23 483€ 128€ 10 551€ 1 924 328€ 1 463 850€ 968 887€ 103 581€ 14 039€ 18 272€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 655 550 € 3 781 248 € 10 531 896 € 1 434 444 € 1 505 314 € 1 154 843 € 766 636 € 1 358 195 € 1 157 093 € 1 041 674 €
072
B.V.1.
Peniaze
66 891€ 120 563€ 40 674€ 61 029€ 57 936€ 49 391€ 47 295€ 31 001€ 51 609€ 38 489€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 588 659€ 3 660 685€ 10 491 222€ 1 373 415€ 1 447 378€ 1 105 452€ 719 341€ 1 327 194€ 1 105 484€ 1 003 185€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 819 871 € 4 205 280 € 2 543 197 € 2 969 626 € 66 910 € 61 495 € 55 258 € 49 888 € 41 811 € 40 770 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
360 267€ 361 029€ 87 587€ 79 419€ 66 910€ 61 495€ 55 258€ 49 888€ 41 811€ 40 770€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 459 604€ 3 844 251€ 2 455 610€ 2 890 207€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
51 628 705 € 44 837 237 € 40 014 396 € 27 805 213 € 24 315 544 € 27 017 302 € 23 668 162 € 20 745 546 € 16 985 933 € 14 914 417 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
24 785 952 € 23 164 697 € 20 397 070 € 15 336 530 € 11 740 488 € 9 135 088 € 7 012 559 € 5 695 967 € 4 938 683 € 4 618 467 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
303 746 € 303 746 € 303 746 € 298 746 € 298 746 € 298 746 € 298 746 € 298 746 € 298 746 € 298 746 €
082
A.I.1
Základné imanie
303 746€ 303 746€ 303 746€ 298 746€ 298 746€ 298 746€ 298 746€ 298 746€ 298 746€ 298 746€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
61 158€ 61 158€ 61 158€ 61 158€ 61 158€ 61 158€ 61 158€ 61 158€ 61 158€ 61 158€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
30 375 € 30 375 € 30 375 € 29 875 € 29 875 € 29 875 € 29 875 € 29 875 € 29 875 € 29 875 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
30 375€ 30 375€ 30 375€ 29 875€ 29 875€ 29 875€ 29 875€ 29 875€ 29 875€ 29 875€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
22 769 417 € 20 001 792 € 15 622 415 € 11 350 708 € 8 745 309 € 6 622 780 € 5 306 188 € 4 548 904 € 4 228 687 € 3 923 856 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
22 769 417€ 20 001 792€ 15 622 415€ 11 350 708€ 8 745 309€ 6 622 780€ 5 306 188€ 4 548 904€ 4 228 687€ 3 950 756€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-26 900€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 621 256 € 2 767 626 € 4 379 376 € 3 596 043 € 2 605 400 € 2 122 529 € 1 316 592 € 757 284 € 320 217 € 304 832 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
26 546 844 € 21 682 297 € 19 607 541 € 12 468 683 € 12 575 056 € 17 882 214 € 16 655 603 € 15 049 579 € 12 047 250 € 10 295 950 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
913 463 € 762 048 € 529 528 € 563 645 € 642 364 € 619 835 € 593 756 € 528 257 € 421 902 € 244 851 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
13 223€ 17 552€ 12 320€ 6 811€ 5 483€ 5 224€ 558€ 3 635€ 12 626€ 16 603€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
900 240€ 744 496€ 517 208€ 556 834€ 636 881€ 614 611€ 593 198€ 524 622€ 409 276€ 228 248€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
10 811 € 2 093 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
10 811€ 2 093€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
24 314 019 € 20 045 405 € 18 151 973 € 10 923 387 € 11 271 525 € 16 677 161 € 15 520 713 € 14 141 584 € 11 307 488 € 9 801 383 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
21 167 271 € 17 381 912 € 12 710 785 € 6 784 469 € 7 384 193 € 11 320 754 € 10 306 046 € 9 099 650 € 6 282 413 € 5 363 608 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
7 177 544€ 5 740 328€ 5 255 365€ 3 325 650€ 3 393 042€ 6 194 855€ 5 581 840€ 6 452 595€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
13 989 727€ 11 641 584€ 7 455 420€ 3 458 819€ 3 991 151€ 5 125 899€ 4 724 206€ 2 647 055€ 6 282 413€ 5 363 608€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 300 000€ 2 300 000€ 2 300 000€ 3 800 000€ 3 800 000€ 3 800 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 100 000€ 3 700 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
611 243€ 598 154€ 367 295€ 257 081€ 232 487€ 206 780€ 194 315€ 186 325€ 154 544€ 139 194€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
398 682€ 389 914€ 246 539€ 175 729€ 159 780€ 142 952€ 134 216€ 128 306€ 106 069€ 91 111€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 508 698€ 1 118 333€ 2 102 715€ 985 495€ 730 843€ 783 069€ 706 229€ 625 921€ 472 193€ 418 842€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
628 125€ 557 092€ 424 639€ 420 613€ 464 222€ 423 606€ 379 907€ 301 382€ 192 269€ 88 628€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 308 551 € 872 751 € 926 040 € 981 651 € 661 167 € 585 218 € 541 134 € 379 738 € 317 860 € 249 716 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
98 184€ 97 194€ 154 001€ 133 575€ 166 674€ 173 207€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 210 367€ 775 557€ 772 039€ 848 076€ 494 493€ 412 011€ 541 134€ 379 738€ 317 860€ 249 716€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
295 909 € -9 757 € 9 785 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
42 442€ 28 856€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
253 467€ -38 613€ 9 785€