Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Purple Rose s.r.o. [zrušená]

2016 2015 2014
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
49 940€ 51 716€ 49 786€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
49 940 € 51 716 € 49 786 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
89€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
49 851€ 51 716€ 49 786€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€ 0€ 0€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
48 073 € 49 342 € 58 555 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
21 474€ 15 565€ 14 643€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
20 425€ 16 303€ 18 679€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 054 € 17 438 € 24 700 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 787€ 13 317€ 16 061€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
983€ 3 101€ 6 661€
19
E.4.
Sociálne náklady
284€ 1 020€ 1 978€
20
F.
Dane a poplatky
0€ 0€ 0€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
120€ 36€ 533€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 867 € 2 374 € -8 769 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
8 041 € 19 847 € 16 464 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
180 € 152 € 236 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
180€ 152€ 236€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-180 € -152 € -236 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 687 € 2 222 € -9 005 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
480 € 489 € 480 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
480€ 489€ 480€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 207 € 1 733 € -9 485 €