Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SAROUTE, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 614 009€ 2 311 987€ 8 531€ 24 118€ 307 825€ 14 711€ 55 877€ 2 140€ 21 672€ 13 516€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 166 985€ 1 819 714€ 6 165€ 16 872€ 218 722€ 9 205€ 18 403€ 1 533€ 9 940€ 12 233€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
447 024 € 492 273 € 2 366 € 7 246 € 89 103 € 5 506 € 37 474 € 607 € 11 732 € 1 283 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
6 852 337 € 7 423 511 € 13 335 142 € 9 242 921 € 13 559 972 € 13 848 927 € 6 483 948 € 4 129 289 € 5 330 451 € 5 480 091 € 5 272 765 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 852 337€ 7 423 511€ 13 335 142€ 9 242 921€ 13 559 972€ 13 848 927€ 6 483 948€ 4 129 289€ 5 330 451€ 5 480 091€ 5 272 765€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 221 595 € 5 309 043 € 7 452 283 € 5 916 555 € 8 808 605 € 8 252 987 € 3 301 491 € 2 728 363 € 2 019 302 € 2 703 686 € 2 497 508 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 884 211€ 1 880 630€ 2 748 692€ 2 373 037€ 2 306 292€ 2 257 311€ 1 546 144€ 579 315€ 949 735€ 1 293 284€ 976 394€
10
B.2
Služby
3 337 384€ 3 428 413€ 4 703 591€ 3 543 518€ 6 502 313€ 5 995 676€ 1 755 347€ 2 149 048€ 1 069 567€ 1 410 402€ 1 521 114€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 077 766 € 2 606 741 € 5 885 225 € 3 333 612 € 4 840 470 € 5 601 446 € 3 219 931 € 1 401 533 € 3 322 881 € 2 777 688 € 2 775 257 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
723 618 € 745 416 € 946 289 € 529 804 € 585 562 € 445 235 € 340 795 € 249 955 € 256 156 € 300 234 € 353 273 €
13
C.1
Mzdové náklady
520 477€ 532 840€ 681 388€ 374 310€ 417 081€ 322 144€ 248 454€ 180 940€ 189 896€ 215 811€ 255 342€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
181 055€ 186 252€ 239 456€ 131 593€ 142 569€ 109 598€ 83 527€ 60 139€ 59 110€ 70 429€ 86 949€
16
C.4
Sociálne náklady
22 086€ 26 324€ 25 445€ 23 901€ 25 912€ 13 493€ 8 814€ 8 876€ 7 150€ 13 994€ 10 982€
17
D
Dane a poplatky
37 025€ 20 248€ 20 197€ 18 053€ 18 596€ 13 548€ 11 628€ 16 079€ 13 350€ 9 791€ 9 040€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
340 118€ 298 816€ 190 534€ 194 848€ 183 979€ 160 630€ 112 822€ 95 998€ 129 639€ 136 143€ 104 961€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
83 278€ 119 245€ 43 154€ 90 748€ 93 330€ 24 156€ 88 133€ 18 814€ 23 825€ 45 522€ 338 003€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
48 651€ 30 146€ 1 839€ 74 859€ 49 335€ 20 334€ 26 249€ 6 701€ 10 597€ 26 122€ 145 136€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-595 420€ 309 138€ 448 739€ -51 333€ 10 965€ -15 791€ 87 059€ 84 682€ -4 091€ 3 993€ -21 469€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 313€ 27 008€ 198 003€ 2 971€ 1 383€ 1 799€ 194€ 42 591€ 2 963€ 1 901€ 3 260€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
887 409€ 52 661€ 97 361€ 23 097€ 31 619€ 44 062€ 5 838€ 24 672€ 11 457€ 22 349€ 2 614€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
724 956 € 1 296 569 € 4 421 423 € 2 638 003 € 4 055 127 € 4 959 383 € 2 723 867 € 984 851 € 2 932 561 € 2 326 479 € 2 522 965 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 104 587€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
1 103 808€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
14 963 € 16 500 € 16 500 € 16 500 € 1 537 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
14 963€ 16 500€ 16 500€ 16 500€ 1 537€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
3 808€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
12 742€ 16 742€ 8 234€ 7 249€ 8 797€ 15 131€ 19 645€ 25 598€ 50 455€ 219€ 720€
39
N
Nákladové úroky
2 377€ 42€ 373€
40
XI.
Kurzové zisky
1 100€ 4 738€ 596€ 58 252€ 250€ 44 079€ 4 702€ 837€ 65 911€ 22 745€ 102 604€
41
O
Kurzové straty
15 067€ 190€ 2 373€ 861€ 13€ 658€ 24 194€ 170 465€ 3 808€ 72 920€ 5 946€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 934€ 1 097€ 973€ 570€ 597€ 1 803€ 832€ 672€ 717€ 1 065€ 13 534€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-5 536 € 20 193 € 20 447 € 80 570 € 24 937 € 73 249 € 858 € -144 702 € 112 620 € -47 255 € 83 471 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
719 420 € 1 316 762 € 4 441 870 € 2 718 573 € 4 080 064 € 5 032 632 € 2 724 725 € 840 149 € 3 045 181 € 2 279 224 € 2 606 436 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
321 246 € 294 977 € 952 662 € 581 197 € 909 058 € 1 122 572 € 604 778 € 201 807 € 581 695 € 437 837 € 498 746 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
226 805€ 256 473€ 1 154 504€ 579 501€ 921 805€ 1 129 001€ 586 012€ 220 313€ 584 282€ 435 687€ 499 270€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
94 441€ 38 504€ -201 842€ 1 696€ -12 747€ -6 429€ 18 766€ -18 506€ -2 587€ 2 150€ -524€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
398 174 € 1 021 785 € 3 489 208 € 2 137 376 € 3 171 006 € 3 910 060 € 2 119 947 € 638 342 € 2 463 486 € 1 841 387 € 2 107 690 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
719 420 € 1 316 762 € 4 441 870 € 2 718 573 € 4 080 064 € 5 032 632 € 2 724 725 € 840 149 € 3 045 181 € 2 279 224 € 2 606 436 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
398 174 € 1 021 785 € 3 489 208 € 2 137 376 € 3 171 006 € 3 910 060 € 2 119 947 € 638 342 € 2 463 486 € 1 841 387 € 2 107 690 €