Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AT Computer, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2020
30.06.2021
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 329 564 € 10 373 485 € 10 215 064 € 8 206 150 € 8 183 268 € 9 351 775 € 8 541 957 € 7 936 397 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 788 € 3 410 € 6 823 € 10 236 € 4 301 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 788 € 3 410 € 6 823 € 10 236 € 4 301 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
119€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 788€ 3 410€ 6 823€ 10 236€ 4 182€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 313 738 € 10 337 953 € 10 189 675 € 8 199 039 € 8 154 470 € 9 323 592 € 8 523 443 € 7 897 308 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
31 116 € 17 510 € 17 000 € 21 450 € 18 286 € 24 714 € 16 249 € 18 171 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
31 116€ 17 510€ 17 000€ 21 450€ 18 286€ 24 714€ 16 249€ 18 171€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
10 242 942 € 10 088 802 € 9 654 437 € 7 799 386 € 8 091 923 € 8 863 571 € 7 925 446 € 7 648 503 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
10 235 755 € 10 080 191 € 9 647 250 € 7 799 386 € 8 091 923 € 8 863 054 € 7 925 446 € 7 619 909 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
10 235 755€ 10 080 191€ 9 647 250€ 7 799 386€ 8 091 923€ 8 863 054€ 7 925 446€ 7 619 909€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
60€ 28 594€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7 187€ 8 611€ 7 187€ 457€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
39 680 € 231 641 € 518 238 € 378 203 € 44 261 € 435 307 € 581 748 € 230 634 €
072
B.V.1.
Peniaze
346€ 230€ 8 177€ 4 055€ 6 449€ 2 125€ 145€ 103€
073
B.V.2.
Účty v bankách
39 334€ 231 411€ 510 061€ 374 148€ 37 812€ 433 182€ 581 603€ 230 531€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 038 € 35 532 € 25 389 € 7 111 € 25 388 € 21 360 € 8 278 € 34 788 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 038€ 5 955€ 25 389€ 6 793€ 6 247€ 6 662€ 7 728€ 7 669€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
29 577€ 318€ 19 141€ 14 698€ 550€ 27 119€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 329 564 € 10 373 485 € 10 215 064 € 8 206 150 € 8 183 268 € 9 351 775 € 8 541 957 € 7 936 397 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
605 501 € 358 598 € 142 570 € 10 758 € 731 € -17 744 € -63 229 € 415 969 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
53 708€ 53 708€ 53 708€ 53 708€ 53 708€ 53 708€ 53 708€ 53 708€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
297 587 € 81 559 € -50 253 € -60 280 € -78 755 € -124 240 € 354 958 € 784 085 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
347 840€ 131 812€ 354 958€ 784 085€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-50 253€ -50 253€ -50 253€ -60 280€ -78 755€ -124 240€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
246 903 € 216 028 € 131 812 € 10 027 € 18 475 € 45 485 € -479 198 € -429 127 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 635 170 € 9 959 231 € 10 052 318 € 8 114 747 € 8 179 434 € 9 357 059 € 8 600 650 € 7 518 971 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 976 € 3 174 € 3 842 € 1 991 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 976€ 3 174€ 3 842€ 1 991€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
9 456 989 € 9 565 595 € 9 991 362 € 8 043 756 € 8 127 246 € 9 279 070 € 7 839 398 € 7 091 885 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 813 529 € 8 146 167 € 8 750 917 € 6 901 068 € 6 964 510 € 8 146 105 € 6 806 185 € 4 924 050 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 813 529€ 8 146 167€ 8 750 917€ 6 901 068€ 6 964 510€ 8 146 105€ 6 806 185€ 4 924 050€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 100 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
28 203€ 26 595€ 30 312€ 30 314€ 26 127€ 28 093€ 28 206€ 25 313€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
16 303€ 16 683€ 17 591€ 17 582€ 15 439€ 16 229€ 15 379€ 14 668€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 598 954€ 1 376 150€ 1 192 542€ 1 094 792€ 1 121 170€ 1 088 643€ 989 628€ 1 027 854€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
175 205 € 390 462 € 57 114 € 69 000 € 52 188 € 77 989 € 761 252 € 427 086 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
175 205€ 390 462€ 57 114€ 69 000€ 52 188€ 77 989€ 761 252€ 427 086€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
88 893 € 55 656 € 20 176 € 80 645 € 3 103 € 12 460 € 4 536 € 1 457 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
80 105€ 55 656€ 20 176€ 80 645€ 3 103€ 12 460€ 4 536€ 1 457€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
8 788€