Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Skanska SK a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
158 366 300€ 109 005 749€ 36 363 551€ 112 925 496€ 109 921 629€ 111 425 432€ 89 581 473€ 113 632 568€ 69 501 153€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
160 198 140 € 113 303 350 € 40 716 378 € 121 643 076 € 121 270 735 € 115 971 949 € 93 497 556 € 117 669 060 € 68 737 901 € 67 602 480 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 517 118€ 3 601 066€ 753 768€ 969 987€ 980 447€ 656 925€ 802 143€ 2 101 198€ 1 743 204€ 2 293 371€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
366 496€ 486 316€ 191 253€ 164 955€ 393 926€ 115 564€ 199 174€ 322 183€ 93 818€ 789 155€
05
III.
Tržby z predaja služieb
155 482 686€ 104 918 367€ 35 418 530€ 111 790 554€ 108 547 256€ 110 652 943€ 88 580 156€ 111 209 187€ 64 862 723€ 61 433 716€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-7 801€ -36 316€ -242€ -93 250€ 58 780€ -386€ -3 810€ -1 003 855€
07
V.
Aktivácia
1 007 108€ 1 378 528€ 1 338 481€ 6 597 049€ 1 712 674€ 1 741 937€ 186 207€ 2 656 977€ 736 950€ 3 400 639€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
115 121€ 159 063€ 1 357 977€ 966 300€ 5 560 202€ 85 345€ 20 705€ 197 679€ 928 810€ 289 095€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
709 611€ 2 767 811€ 1 692 685€ 1 154 231€ 4 076 472€ 2 812 485€ 3 650 391€ 1 182 222€ 376 206€ 400 359€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
155 050 577 € 111 238 991 € 44 017 669 € 118 494 323 € 118 032 622 € 114 862 403 € 93 066 155 € 125 467 954 € 69 678 927 € 69 439 822 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 337 391€ 3 420 416€ 717 284€ 923 974€ 1 033 713€ 571 960€ 735 710€ 1 688 036€ 1 561 637€ 2 053 781€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
35 278 186€ 26 881 095€ 10 119 719€ 37 958 669€ 26 828 539€ 28 219 648€ 22 480 075€ 31 480 535€ 14 632 283€ 15 321 524€
13
C.
Opravné položky k zásobám
11 264€ 5 483€ 10 750€ -1 286€ -2 085€
14
D.
Služby
90 590 328€ 54 539 240€ 17 619 257€ 51 145 452€ 55 085 974€ 59 007 248€ 47 661 706€ 58 574 423€ 28 619 021€ 33 128 815€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
23 023 212 € 18 608 241 € 14 189 930 € 25 143 819 € 24 412 482 € 22 733 978 € 19 210 439 € 19 003 234 € 20 616 741 € 19 001 017 €
16
E.1.
Mzdové náklady
16 683 102€ 13 352 773€ 10 147 788€ 17 769 437€ 17 637 993€ 16 485 148€ 14 133 622€ 14 055 825€ 15 272 204€ 13 917 811€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 763 337€ 4 707 351€ 3 514 778€ 6 250 877€ 6 151 953€ 5 713 064€ 4 468 623€ 4 550 871€ 5 070 265€ 4 518 335€
19
E.4.
Sociálne náklady
576 773€ 548 117€ 527 364€ 1 123 505€ 622 536€ 535 766€ 608 194€ 396 538€ 274 272€ 564 871€
20
F.
Dane a poplatky
336 248€ 150 529€ 252 561€ 652 251€ 471 009€ 531 849€ 238 139€ 341 304€ 424 975€ 250 370€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
672 282€ 4 023 936€ 651 480€ 626 687€ 760 587€ 896 707€ 635 295€ 999 530€ 1 196 883€ 1 568 615€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
672 282€ 4 023 936€ 651 480€ 626 687€ 760 587€ 896 707€ 969 141€ 1 082 496€ 1 196 883€ 1 568 615€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-333 846€ -82 966€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
60 864€ 28 452€ 389 560€ 924 628€ 4 990 814€ 64 352€ 12 924€ 150 693€ 419 779€ 237 792€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
565 850€ -3 363€ -467 993€ 186 001€ 174 268€ -152 545€ 342 589€ 3 781 502€ 1 324 699€ -4 041 363€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 174 952€ 3 584 962€ 545 871€ 932 842€ 4 275 236€ 2 978 456€ 1 750 564€ 9 450 782€ 882 909€ 1 919 271€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 147 563 € 2 064 359 € -3 301 291 € 3 148 753 € 3 238 113 € 1 109 546 € 431 401 € -7 798 894 € -941 026 € -1 837 342 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
31 156 239 € 25 530 242 € 9 209 456 € 29 494 450 € 28 685 835 € 25 264 513 € 18 950 255 € 24 548 250 € 22 619 944 € 16 408 906 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
366 935 € 69 436 € 148 276 € 297 536 € 313 842 € 506 445 € 819 980 € 618 508 € 763 252 € 1 408 898 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
990 060€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
85 567 € 29 859 € 66 318 € 120 204 € 90 460 € 239 546 € 179 875 € 39 017 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
29 859€ 66 318€ 120 204€ 90 460€ 239 546€ 179 875€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
85 567€ 39 017€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
153 281 € 16 757 € 19 589 € 72 467 € 24 707 € 6 193 € 4 554 € 32 465 € 52 921 € 59 191 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
153 281€ 16 757€ 19 589€ 72 461€ 24 706€ 6 189€ 4 467€ 32 160€ 52 237€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€ 1€ 4€ 87€ 305€ 684€ 59 191€
42
XII.
Kurzové zisky
93 248€ 52 531€ 94 144€ 158 742€ 160 440€ 390 778€ 563 952€ 568 211€ 418 384€ 245 351€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
32 911€ 136€ 2 837€ 8 194€ 17 867€ 10 883€ 17 750€ 20 969€ 5 749€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 928€ 12€ 1 847€ 9€ 297€ 1 147€ 1 045€ 82€ 91 103€ 69 530€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
555 677 € 438 688 € 390 035 € 494 386 € 402 237 € 674 265 € 952 444 € 1 185 055 € 1 306 269 € 2 027 584 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
1 023 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
151 641 € 237 646 € 213 157 € 180 278 € 168 645 € 170 843 € 272 116 € 305 028 € 384 293 € 492 690 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
149 763€ 236 682€ 213 157€ 180 256€ 168 643€ 170 731€ 272 112€ 305 008€ 383 941€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 878€ 964€ 22€ 2€ 112€ 4€ 20€ 352€ 492 690€
52
O.
Kurzové straty
260 232€ 62 579€ 72 383€ 228 226€ 179 839€ 275 965€ 553 896€ 708 981€ 574 992€ 321 651€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
17 980€ 6 912€ 2 390€ 2 863€ 13 036€ 24 065€ 6 021€ 11 552€ 21 581€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
125 824€ 131 551€ 102 105€ 83 019€ 53 753€ 214 421€ 102 367€ 165 025€ 335 432€ 168 662€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-188 742 € -369 252 € -241 759 € -196 850 € -88 395 € -167 820 € -132 464 € -566 547 € -543 017 € -618 686 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 958 821 € 1 695 107 € -3 543 050 € 2 951 903 € 3 149 718 € 941 726 € 298 937 € -8 365 441 € -1 484 043 € -2 456 028 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
557 407 € -880 283 € 177 299 € 274 056 € 231 229 € 346 418 € 154 982 € 1 167 631 € 1 343 212 € 2 382 354 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
553 497€ 1 172 537€ 65 507€ 254 013€ 231 114€ 356 027€ 136 368€ 214 309€ 343 228€ 112 920€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
3 910€ -2 052 820€ 111 792€ 20 043€ 115€ -9 609€ 18 614€ 953 322€ 999 984€ 2 269 434€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 401 414 € 2 575 390 € -3 720 349 € 2 677 847 € 2 918 489 € 595 308 € 143 955 € -9 533 072 € -2 827 255 € -4 838 382 €