Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STEFE Zvolen, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
9 901 080 € 9 483 800 € 9 063 431 € 9 414 913 € 10 015 039 € 10 458 161 € 10 962 301 € 11 465 168 € 11 928 218 € 12 400 368 € 12 093 585 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 690 704 € 6 563 127 € 6 485 809 € 6 748 047 € 7 014 892 € 7 614 498 € 7 847 613 € 8 408 427 € 8 892 690 € 9 171 467 € 7 971 932 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
53 098 € 58 764 € 66 473 € 58 570 € 65 756 € 73 691 € 80 877 € 86 046 € 94 757 € 100 613 € 29 387 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
51 055€ 58 764€ 66 473€ 58 570€ 65 756€ 72 941€ 80 127€ 85 296€ 94 073€ 26 453€ 29 387€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 043€ 750€ 750€ 750€ 684€ 74 160€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 637 606 € 6 504 363 € 6 419 336 € 6 689 477 € 6 949 136 € 7 540 807 € 7 766 736 € 8 322 381 € 8 797 933 € 9 070 854 € 7 942 545 €
012
A.II.1
Pozemky
115 266€ 115 266€ 122 076€ 122 076€ 122 076€ 126 150€ 126 691€ 126 863€ 126 863€ 126 863€ 127 718€
013
A.II.2
Stavby
4 781 938€ 4 746 355€ 4 818 740€ 4 952 177€ 5 140 910€ 5 329 719€ 5 398 741€ 5 688 054€ 5 938 192€ 5 854 525€ 4 923 278€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 587 780€ 1 538 878€ 1 417 476€ 1 545 793€ 1 673 620€ 2 019 260€ 2 107 921€ 2 461 994€ 2 732 727€ 2 908 576€ 2 877 865€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
131 385€ 103 864€ 54 544€ 61 631€ 12 530€ 41 274€ 133 383€ 6 361€ 151€ 180 890€ 13 684€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
21 237€ 6 500€ 7 800€ 24 404€ 39 109€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 194 772 € 2 905 451 € 2 563 556 € 2 654 449 € 2 987 928 € 2 831 445 € 3 102 447 € 3 044 835 € 3 024 684 € 3 217 607 € 4 117 609 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 098 € 14 946 € 2 128 € 1 420 € 1 481 € 4 552 € 2 789 € 5 183 € 14 038 € 1 182 € 1 386 €
035
B.I.1
Materiál
1 098€ 2 148€ 2 128€ 1 420€ 1 481€ 2 125€ 2 789€ 5 183€ 14 038€ 1 182€ 1 386€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 12 798€ 2 427€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 4 360 € 28 437 € 28 437 € 28 437 € 28 437 € 0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 4 360 € 28 437 € 28 437 € 28 437 € 28 437 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 360€ 28 437€ 28 437€ 28 437€ 28 437€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 317 001 € 1 989 941 € 1 742 792 € 1 852 865 € 2 081 412 € 1 857 594 € 1 810 752 € 1 906 385 € 1 774 911 € 2 465 337 € 3 013 173 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 098 644 € 1 581 401 € 1 521 973 € 1 458 965 € 1 480 501 € 1 445 902 € 1 444 677 € 1 584 703 € 1 440 860 € 1 555 910 € 1 498 532 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
110 038€ 13 313€ 17 975€ 7 457€ 9 025€ 13 411€ 22 868€ 11 810€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
94 039€ 28 620€ 29 340€ 28 240€ 29 068€ 28 806€ 26 433€ 25 510€ 15 664€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 894 567€ 1 539 468€ 1 474 658€ 1 423 268€ 1 442 408€ 1 403 685€ 1 395 376€ 1 547 383€ 1 425 196€ 1 555 910€ 1 498 532€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
202 957€ 300 411€ 100 034€ 300 081€ 500 133€ 400 107€ 300 038€ 300 031€ 300 097€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
800 243€ 1 500 581€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 904€ 46 668€ 0€ 1 397€ 0€ 43 782€ 0€ 12 234€ 49 019€ 13 542€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
15 400€ 97 225€ 74 117€ 93 819€ 99 381€ 11 585€ 22 255€ 21 651€ 21 720€ 60 165€ 518€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 041 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 12 041€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
876 673 € 896 204 € 790 199 € 771 727 € 876 598 € 940 862 € 1 288 906 € 1 133 267 € 1 235 735 € 751 088 € 1 091 009 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 368€ 908€ 1 272€ 973€ 1 197€ 1 357€ 1 213€ 224€ 733€ 1 266€ 361€
073
B.V.2.
Účty v bankách
875 305€ 895 296€ 788 927€ 770 754€ 875 401€ 939 505€ 1 287 693€ 1 133 043€ 1 235 002€ 749 822€ 1 090 648€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
15 604 € 15 222 € 14 066 € 12 417 € 12 219 € 12 218 € 12 241 € 11 906 € 10 844 € 11 294 € 4 044 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
20€ 25€ 17€ 0€ 52€ 105€ 158€ 210€ 263€ 315€ 368€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
15 584€ 15 197€ 14 049€ 12 417€ 12 167€ 12 113€ 12 083€ 11 696€ 10 581€ 10 979€ 3 676€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
9 901 080 € 9 483 800 € 9 063 431 € 9 414 913 € 10 015 039 € 10 458 161 € 10 962 301 € 11 465 168 € 11 928 218 € 12 400 368 € 12 093 585 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 401 743 € 4 473 949 € 4 469 279 € 4 492 671 € 4 493 905 € 4 491 346 € 4 472 682 € 4 415 524 € 4 380 895 € 5 078 021 € 5 058 795 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 683 058 € 3 683 058 € 3 683 058 € 3 683 058 € 3 683 058 € 3 683 058 € 3 683 058 € 3 683 058 € 3 683 058 € 4 383 058 € 4 383 058 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 683 058€ 3 683 058€ 3 683 058€ 3 683 058€ 3 683 058€ 3 683 058€ 3 683 058€ 3 683 058€ 3 683 058€ 4 383 058€ 4 383 058€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
15 370€ 15 370€ 15 370€ 15 370€ 15 370€ 15 370€ 15 370€ 15 370€ 15 370€ 15 370€ 15 370€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
368 306 € 368 306 € 368 306 € 368 306 € 368 306 € 368 306 € 357 242 € 338 303 € 320 189 € 301 273 € 282 373 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
368 306€ 368 306€ 368 306€ 368 306€ 368 306€ 368 306€ 357 242€ 338 303€ 320 189€ 301 273€ 282 373€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
0 € 0 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
335 009 € 407 215 € 402 545 € 425 937 € 427 171 € 424 612 € 417 012 € 378 793 € 362 278 € 378 320 € 377 994 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 374 222 € 4 879 187 € 4 548 981 € 4 879 825 € 5 476 737 € 5 915 425 € 6 428 135 € 6 978 064 € 7 465 663 € 7 259 237 € 6 973 661 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
434 641 € 551 329 € 639 993 € 740 315 € 888 474 € 1 336 536 € 2 167 845 € 2 381 088 € 2 672 802 € 2 533 276 € 1 922 348 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
16 683 € 4 903 € 6 779 € 7 733 € 3 018 € 9 145 € 8 143 € 9 156 € 19 122 € 62 011 € 20 949 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
16 683€ 4 903€ 6 779€ 7 733€ 3 018€ 9 145€ 8 143€ 9 156€ 19 122€ 62 011€ 20 949€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
97 150€ 226 950€ 356 750€ 486 550€ 957 350€ 1 812 350€ 2 059 750€ 2 307 150€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 119 000€ 1 536 600€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 624€ 6 663€ 7 549€ 8 641€ 9 869€ 9 785€ 9 548€ 8 516€ 8 357€ 8 242€ 7 094€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
412 334€ 442 613€ 398 715€ 367 191€ 389 037€ 360 256€ 337 804€ 303 666€ 338 173€ 344 023€ 357 705€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
58 838 € 60 921 € 55 892 € 69 547 € 30 284 € 24 218 € 25 838 € 23 085 € 19 415 € 18 238 € 15 726 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
58 838€ 60 921€ 55 892€ 69 547€ 30 284€ 24 218€ 25 838€ 23 085€ 19 415€ 18 238€ 15 726€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 035 520€ 2 130 329€ 1 617 037€ 1 652 101€ 1 792 044€ 1 447 495€ 1 771 818€ 2 029 360€ 2 528 149€ 2 542 903€ 2 977 292€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 082 181 € 1 580 302 € 1 459 538 € 1 455 747 € 1 810 669 € 2 189 599 € 1 542 840 € 1 555 623 € 1 483 919 € 1 690 883 € 1 555 917 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 831 743 € 1 345 368 € 1 234 706 € 1 184 402 € 1 257 873 € 1 235 326 € 1 199 714 € 1 145 261 € 1 172 087 € 1 441 545 € 1 344 380 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
464 649€ 172 028€ 143 726€ 15 939€ 19 656€ 24 802€ 27 044€ 43 028€ 14 703€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
304€ 60€ 50€ 55€ 30€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 367 094€ 1 173 036€ 1 090 980€ 1 168 403€ 1 238 167€ 1 210 469€ 1 172 670€ 1 102 233€ 1 157 354€ 1 441 545€ 1 344 380€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
97 150€ 129 800€ 129 800€ 129 800€ 470 800€ 855 000€ 247 400€ 247 400€ 247 400€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
197 600€ 117 600€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
36 014€ 41 933€ 31 026€ 36 001€ 28 697€ 34 200€ 33 645€ 44 590€ 27 878€ 25 750€ 30 990€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
27 063€ 28 683€ 24 150€ 27 364€ 22 030€ 25 639€ 25 435€ 24 865€ 20 947€ 18 809€ 21 014€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
89 919€ 34 229€ 39 200€ 77 884€ 31 029€ 39 173€ 36 371€ 78 108€ 15 473€ 6 828€ 41 806€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
292€ 289€ 656€ 296€ 240€ 261€ 275€ 15 399€ 134€ 351€ 127€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
398 344 € 131 879 € 278 537 € 341 638 € 222 440 € 340 925 € 373 841 € 490 120 € 262 590 € 39 549 € 67 990 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
175€ 99€ 2 579€ 2 194€ 2 527€ 2 472€ 10 904€ 12 318€ 15 851€ 44 419€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
398 344€ 131 704€ 278 438€ 339 059€ 220 246€ 338 398€ 371 369€ 479 216€ 250 272€ 23 698€ 23 571€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
364 698€ 424 427€ 497 984€ 620 477€ 732 826€ 576 652€ 545 953€ 498 788€ 498 788€ 434 388€ 434 388€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
125 115 € 130 664 € 45 171 € 42 417 € 44 397 € 51 390 € 61 484 € 71 580 € 81 660 € 63 110 € 61 129 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 818€ 1 333€ 41€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
117 260€ 123 297€ 41 920€ 39 640€ 40 791€ 44 396€ 51 390€ 61 502€ 71 580€ 54 360€ 46 798€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 037€ 6 034€ 3 251€ 2 777€ 3 606€ 6 994€ 10 053€ 10 078€ 10 080€ 8 750€ 14 331€