Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
94 093 078 € 91 386 081 € 44 282 536 € 36 663 751 € 53 256 832 € 76 955 210 € 59 489 067 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
32 972 829 € 33 505 413 € 12 569 280 € 14 615 467 € 18 238 347 € 18 993 143 € 18 142 061 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
75 685 € 34 400 € 11 395 € 21 050 € 28 862 € 84 939 € 144 225 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
28 498€ 19 923€ 11 395€ 21 050€ 28 862€ 57 102€ 73 516€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
15 987€ 14 477€ 0€ 27 837€ 70 709€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
31 200€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
11 304 455 € 11 878 324 € 12 557 885 € 14 594 417 € 18 209 485 € 18 908 204 € 17 997 836 €
012
A.II.1
Pozemky
975 487€ 975 487€ 975 487€ 975 487€ 975 487€ 975 487€ 975 487€
013
A.II.2
Stavby
6 451 136€ 7 305 433€ 7 915 104€ 8 934 513€ 9 407 099€ 9 639 159€ 9 637 938€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 383 881€ 1 504 951€ 1 660 465€ 2 038 514€ 2 335 718€ 2 467 243€ 2 305 792€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 090 626€ 1 250 054€ 1 586 031€ 2 226 556€ 2 762 087€ 2 963 395€ 2 166 944€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
403 325€ 707 279€ 403 325€ 419 347€ 2 706 283€ 2 810 115€ 2 838 090€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
135 120€ 17 473€ 22 811€ 52 805€ 73 585€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
21 592 689 € 21 592 689 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 000€ 5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
21 587 689€ 21 587 689€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
61 081 164 € 56 954 137 € 31 674 788 € 22 008 181 € 34 957 107 € 57 912 692 € 41 294 120 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
13 594 368 € 11 927 682 € 7 703 469 € 9 789 318 € 5 070 018 € 10 551 316 € 7 668 059 €
032
B.I.1
Materiál
5 874 751€ 4 740 819€ 2 941 399€ 1 860 570€ 2 261 164€ 4 398 207€ 3 225 012€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
7 717 973€ 7 185 712€ 4 760 842€ 7 927 245€ 2 807 697€ 6 152 026€ 4 441 938€
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
1 644€ 1 151€ 1 228€ 1 503€ 1 157€ 1 083€ 1 109€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
4 798 597 € 4 708 466 € 9 171 898 € 1 741 079 € 832 782 € 747 685 € 1 898 981 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 214 880€ 4 941 039€ 1 049 264€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
74 310€ 180 845€ 625 343€ 193 610€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
1 104€ 425€ 509€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
4 724 287€ 3 312 741€ 3 605 516€ 1 739 975€ 832 357€ 747 176€ 656 107€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
42 535 398 € 39 895 042 € 8 667 072 € 8 917 289 € 10 657 317 € 45 884 395 € 27 383 596 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
19 612 081€ 16 716 386€ 8 659 268€ 7 001 427€ 7 866 458€ 19 664 773€ 20 296 594€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
12 176 072€ 12 078 133€ 13 842 164€ 1 071 190€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 620 016€ 6 666 586€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
489 195€ 120€ 1 377 548€ 9 298€ 964 417€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
9 127 229€ 3 944 742€ 7 684€ 538 314€ 2 790 859€ 12 368 160€ 5 051 395€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
152 801 € 422 947 € 6 132 349 € 1 560 495 € 18 396 990 € 729 296 € 4 343 484 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 005€ 9 053€ 5 275€ 35 583€ 9 354€ 14 164€ 4 480€
057
B.IV.2
Účty v bankách
139 796€ 413 894€ 6 127 074€ 1 524 912€ 18 387 636€ 715 132€ 4 339 004€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
39 085 € 926 531 € 38 468 € 40 103 € 61 378 € 49 375 € 52 886 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 387€ 1 464€ 2 350€ 2 698€ 8 099€ 7 117€ 10 927€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
32 231€ 43 476€ 35 605€ 37 154€ 44 457€ 41 873€ 39 272€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 467€ 881 591€ 513€ 251€ 8 822€ 385€ 2 687€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
94 093 078 € 91 386 081 € 44 282 536 € 36 663 751 € 53 256 832 € 76 955 210 € 59 489 067 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
24 173 030 € 37 797 356 € 15 180 730 € 22 485 165 € 34 498 239 € 34 355 900 € 34 546 657 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
33 864 008 € 43 763 921 € 22 103 876 € 22 103 876 € 22 103 876 € 22 103 876 € 22 103 876 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 864 008€ 43 763 921€ 22 103 876€ 22 103 876€ 22 103 876€ 22 103 876€ 22 103 876€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
90 183 € 90 183 € 90 183 € 90 183 € 90 183 € 85 108 € 92 793 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
103 796€ 103 796€ 103 796€ 103 796€ 103 796€ 103 796€ 103 796€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
2 610€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-13 613€ -13 613€ -13 613€ -13 613€ -13 613€ -18 688€ -13 613€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
98 235 € 2 610 € 2 610 € 2 420 173 € 1 506 446 € 1 225 015 € 1 109 851 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
98 235€ 2 610€ 2 610€ 2 404 554€ 1 490 827€ 1 209 396€ 1 094 232€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
15 619€ 15 619€ 15 619€ 15 619€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 744 930 € -7 015 939 € 288 496 € 2 884 007 € 1 660 470 € 8 127 583 € 10 114 599 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 744 930€ 2 884 007€ 2 884 007€ 2 884 007€ 1 660 470€ 8 127 583€ 10 114 599€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 899 946€ -2 595 511€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-13 624 326 € 956 581 € -7 304 435 € -5 013 074 € 9 137 264 € 2 814 318 € 1 125 538 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
69 917 327 € 53 585 514 € 29 099 098 € 14 175 888 € 18 755 943 € 42 593 334 € 24 938 816 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
8 148 957 € 3 891 450 € 3 952 743 € 4 383 860 € 4 683 431 € 4 429 726 € 3 797 707 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
727 541€ 629 824€ 721 007€ 488 885€ 621 643€ 1 130 152€ 883 736€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
822 209€ 207 810€ 183 020€ 211 836€ 640 910€ 302 631€ 387 603€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 599 207€ 3 053 816€ 3 048 716€ 3 683 139€ 3 420 878€ 2 996 943€ 2 526 368€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
3 156 537 € 7 081 061 € 10 749 611 € 3 173 446 € 3 228 919 € 3 369 508 € 9 844 140 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
4 043 948€ 7 699 900€ 5 502 834€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
17 149€ 43 229€ 49 027€ 20 974€ 41 152€ 31 349€ 21 014€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 135 129€ 2 987 453€ 2 987 453€ 2 997 574€ 3 015 683€ 3 155 157€ 4 128 136€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
4 259€ 6 431€ 13 231€ 154 898€ 172 084€ 183 002€ 192 156€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
33 021 015 € 14 545 111 € 8 253 803 € 6 618 582 € 10 843 593 € 32 623 873 € 11 296 969 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
13 948 734€ 11 148 225€ 4 511 773€ 3 791 681€ 2 536 577€ 16 222 620€ 3 995 995€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
5 579 984€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
15 651€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 047 938€ 1 047 938€ 1 047 938€ 1 047 938€ 1 047 938€ 1 047 938€ 1 047 938€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
884 250€ 787 501€ 697 150€ 669 451€ 772 370€ 831 685€ 659 932€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
528 599€ 474 612€ 409 905€ 351 899€ 425 619€ 449 069€ 354 778€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 825 276€ 128 012€ 1 575 716€ 728 453€ 3 242 141€ 1 618 880€ 117 358€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
9 206 234€ 958 823€ 11 321€ 29 160€ 2 818 948€ 12 453 681€ 5 105 317€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
25 590 818 € 28 067 892 € 6 142 941 € 2 170 227 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
25 590 818€ 28 067 892€ 6 142 941€ 2 170 227€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
2 721 € 3 211 € 2 708 € 2 698 € 2 650 € 5 976 € 3 594 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
134€ 624€ 121€ 38€ 63€ 3 424€ 35€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 587€ 2 587€ 2 587€ 2 660€ 2 587€ 2 552€ 3 559€