Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
24 299€ 22 486€ 16 770€ 16 410€ 25 823€ 17 218€ 14 228€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
21 282€ 19 636€ 13 097€ 15 241€ 24 001€ 15 788€ 12 896€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 017 € 2 850 € 3 673 € 1 169 € 1 822 € 1 430 € 1 332 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
100 200 050 € 69 007 189 € 38 387 158 € 44 841 108 € 117 768 013 € 105 016 672 € 55 656 490 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
81 581 676€ 53 046 052€ 32 941 276€ 28 782 286€ 97 811 937€ 82 281 471€ 46 991 738€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
532 261€ 2 424 869€ -3 166 403€ 5 119 548€ -3 344 330€ 1 710 088€ -3 505 422€
07
II.3
Aktivácia
18 086 113€ 13 536 268€ 8 612 285€ 10 939 274€ 23 300 406€ 21 025 113€ 12 170 174€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
80 519 028 € 46 785 290 € 24 519 095 € 30 648 015 € 84 914 241 € 80 024 539 € 37 307 477 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
70 080 500€ 39 796 614€ 20 296 102€ 26 701 550€ 79 485 487€ 74 634 679€ 31 546 071€
10
B.2
Služby
10 438 528€ 6 988 676€ 4 222 993€ 3 946 465€ 5 428 754€ 5 389 860€ 5 761 406€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
19 684 039 € 22 224 749 € 13 871 736 € 14 194 262 € 32 855 594 € 24 993 563 € 18 350 345 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
18 388 161 € 17 995 320 € 20 621 520 € 14 491 878 € 17 446 974 € 17 879 473 € 13 496 115 €
13
C.1
Mzdové náklady
12 768 016€ 12 762 515€ 15 632 284€ 10 410 439€ 12 518 779€ 13 168 360€ 9 720 008€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
559 497€ 574 129€ 411 272€ 411 272€ 411 272€ 411 160€ 412 268€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 540 778€ 4 249 948€ 4 171 984€ 3 253 136€ 4 035 680€ 3 819 855€ 2 967 876€
16
C.4
Sociálne náklady
519 870€ 408 728€ 405 980€ 417 031€ 481 243€ 480 098€ 395 963€
17
D
Dane a poplatky
221 085€ 191 717€ 191 838€ 234 212€ 157 984€ 155 147€ 157 857€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 236 408€ 2 247 932€ 2 435 448€ 4 853 683€ 2 666 494€ 2 671 174€ 2 725 254€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
613 853€ 354 586€ 1 116 062€ 835 442€ 634 867€ 463 476€ 417 748€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
557 913€ 326 766€ 454 571€ 365 044€ 265 864€ 401 984€ 363 549€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
29 243€ 42 456€ 611 940€ -6 922€ 6 560€ 23 950€ -70€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
63 482 598€ 24 194 287€ 7 314 900€ 18 062 617€ 72 077 026€ 59 123 532€ 12 949 304€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
74 327 938€ 24 419 665€ 7 004 070€ 18 799 989€ 72 818 067€ 59 289 213€ 12 557 427€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-11 980 258 € 1 549 766 € -9 016 689 € -5 645 563 € 12 205 544 € 4 159 630 € 2 417 265 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
42 586€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
88 543€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
647 631 € 193 402 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
647 631€ 193 402€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
3 000 000€ 6 848€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
79 651€ 48 376€ 5 470€ 14 607€ 3 061€ 1 821€ 3 449€
39
N
Nákladové úroky
656 450€ 394 882€ 186 744€ 155 879€ 245 307€ 265 777€ 295 912€
40
XI.
Kurzové zisky
18 839€ 13 787€ 36 039€ 2 748€ 26 387€ 20 410€ 123 300€
41
O
Kurzové straty
16 363€ 18 852€ 5 538€ 3 092€ 27 791€ 28 577€ 532 047€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
64 364€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
131 093€ 149 042€ 139 793€ 147 665€ 218 601€ 252 865€ 237 555€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-3 057 785 € -307 211 € -290 566 € -289 281 € -469 099 € -524 988 € -920 358 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-15 038 043 € 1 242 555 € -9 307 255 € -5 934 844 € 11 736 445 € 3 634 642 € 1 496 907 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-1 413 717 € 285 974 € -2 002 820 € -921 770 € 2 599 181 € 820 324 € 371 369 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 387€ 3 034€ 2 695 280€ 920 546€ 173 776€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 413 717€ 285 974€ -2 007 207€ -924 804€ -96 099€ -100 222€ 197 593€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-13 624 326 € 956 581 € -7 304 435 € -5 013 074 € 9 137 264 € 2 814 318 € 1 125 538 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-15 038 043 € 1 242 555 € -9 307 255 € -5 934 844 € 11 736 445 € 3 634 642 € 1 496 907 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-13 624 326 € 956 581 € -7 304 435 € -5 013 074 € 9 137 264 € 2 814 318 € 1 125 538 €