Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
75 661 463 € 55 939 702 € 43 573 874 € 38 148 652 € 34 492 787 € 34 504 472 € 29 676 083 € 29 460 505 € 17 812 212 € 10 406 547 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
50 684 519 € 41 144 274 € 32 848 581 € 29 092 241 € 25 225 279 € 25 490 096 € 22 234 750 € 21 004 548 € 12 605 072 € 5 875 467 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
172 606 € 56 454 € 91 452 € 120 487 € 168 758 € 217 029 € 267 233 € 289 993 € 50 803 € 4 422 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
172 606€ 56 454€ 91 452€ 120 487€ 168 758€ 217 029€ 265 300€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 063€ 4 422€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
289 993€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
1 933€ 49 740€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
50 459 226 € 41 035 133 € 32 382 677 € 28 597 302 € 24 689 039 € 24 905 585 € 21 736 473 € 20 483 510 € 12 503 224 € 5 820 000 €
012
A.II.1
Pozemky
1 454 926€ 1 433 187€ 1 043 188€ 1 020 958€ 925 134€ 909 134€ 550 134€ 250 134€ 180 077€ 180 077€
013
A.II.2
Stavby
9 789 143€ 8 376 215€ 8 090 384€ 8 046 547€ 8 021 228€ 7 260 020€ 5 884 963€ 1 450 050€ 1 504 895€ 1 612 796€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
31 906 603€ 23 073 657€ 18 438 101€ 19 197 996€ 14 938 105€ 15 816 452€ 10 256 547€ 4 655 601€ 4 157 715€ 3 979 127€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
125 768€ 3 907 667€ 6 219€ 546 306€ 763 371€ 4 954 829€ 14 030 392€ 2 979 390€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
7 182 786€ 4 244 407€ 4 804 785€ 331 801€ 258 266€ 156 608€ 90 000€ 97 333€ 3 681 147€ 48 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
52 687 € 52 687 € 374 452 € 374 452 € 367 482 € 367 482 € 231 044 € 231 045 € 51 045 € 51 045 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
13 609€ 13 609€ 13 609€ 13 609€ 6 639€ 6 639€ 9 892€ 9 892€ 9 892€ 9 892€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
2 074€ 2 075€ 2 075€ 2 075€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
39 078€ 39 078€ 360 843€ 360 843€ 360 843€ 360 843€ 219 078€ 219 078€ 39 078€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
39 078€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
24 737 673 € 14 607 832 € 10 529 663 € 8 861 926 € 9 014 142 € 8 847 705 € 7 318 556 € 8 389 778 € 5 162 769 € 4 498 043 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
14 391 358 € 10 331 843 € 5 092 963 € 4 179 184 € 4 804 253 € 5 573 960 € 4 253 356 € 4 081 656 € 2 866 791 € 2 647 723 €
035
B.I.1
Materiál
4 541 828€ 4 207 804€ 1 465 134€ 663 591€ 2 044 259€ 1 730 904€ 488 676€ 766 697€ 289 751€ 273 528€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
9 214 872€ 5 363 481€ 3 608 674€ 3 374 415€ 2 505 352€ 3 588 245€ 3 658 101€ 3 205 693€ 2 569 415€ 2 364 695€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
49 312€ 108 909€ 9 787€ 126 423€ 213 243€ 202 862€ 102 377€ 70 614€ 2 573€ 2 261€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
585 346€ 651 649€ 9 368€ 14 755€ 41 399€ 51 949€ 4 202€ 38 652€ 5 052€ 7 239€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
47 559 € 101 882 € 236 419 € 7 834 € 21 119 € 61 735 € 38 027 € 26 796 € 7 096 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
101 882 € 236 419 € 7 834 € 21 119 € 25 747 € 7 096 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
101 882€ 236 419€ 7 834€ 21 119€ 25 747€ 7 096€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
47 559€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
61 735€ 38 027€ 1 049€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
10 099 828 € 4 231 628 € 5 278 024 € 4 416 004 € 4 195 501 € 3 243 126 € 2 959 586 € 4 089 307 € 2 224 306 € 1 714 455 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 578 018 € 3 179 011 € 4 130 487 € 3 767 349 € 3 152 892 € 2 240 083 € 1 492 150 € 1 564 630 € 1 217 686 € 938 945 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 578 018€ 3 179 011€ 4 130 487€ 3 767 349€ 3 152 892€ 2 240 083€ 1 492 150€ 1 564 630€ 1 217 686€ 938 945€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
22 175€ 20 174€ 28 014€ 46 326€ 141 765€ 242 695€ 325 695€ 404 695€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
300 000€ 11 600€ 61 600€ 180 000€ 250 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 521 360€ 907 124€ 725 960€ 527 731€ 970 349€ 732 637€ 954 632€ 1 771 982€ 623 384€ 369 426€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
450€ 145 493€ 99 402€ 100 750€ 32 646€ 162 480€ 191 039€ 260 000€ 57 541€ 1 389€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
198 928 € 44 361 € 56 794 € 30 319 € 6 554 € 9 500 € 43 879 € 180 788 € 44 876 € 128 769 €
072
B.V.1.
Peniaze
14 606€ 7 649€ 22 151€ 20 770€ 774€ 7 288€ 40 999€ 39 193€ 33 275€ 46 819€
073
B.V.2.
Účty v bankách
184 322€ 36 712€ 34 643€ 9 549€ 5 780€ 2 212€ 2 880€ 141 595€ 11 601€ 81 950€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
239 271 € 187 596 € 195 630 € 194 485 € 253 366 € 166 671 € 122 777 € 66 179 € 44 371 € 33 037 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
142 739€ 110 938€ 101 465€ 109 066€ 151 242€ 158 755€ 122 777€ 63 981€ 41 817€ 33 037€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
96 532€ 76 658€ 94 165€ 85 419€ 102 124€ 7 916€ 2 198€ 2 554€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
75 661 463 € 55 939 702 € 43 573 874 € 38 148 652 € 34 492 787 € 34 504 472 € 29 676 083 € 29 460 505 € 17 812 212 € 10 406 547 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
11 580 382 € 14 890 781 € 12 909 268 € 9 923 144 € 8 178 776 € 4 109 079 € 1 297 112 € 1 531 637 € 2 293 981 € 2 247 273 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
8 694 € 8 694 € 8 694 € 8 694 € 8 692 € 8 692 € 6 775 € 6 775 € 6 775 € 6 775 €
082
A.I.1
Základné imanie
8 694€ 8 694€ 8 694€ 8 694€ 8 692€ 8 692€ 6 780€ 6 775€ 6 775€ 6 775€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
-5€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 015 947€ 1 015 946€ 1 015 947€ 1 688 946€ 3 687 035€ 3 687 034€ 1 688 946€ 1 688 946€ 1 074 746€ 1 074 746€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
869 € 869 € 869 € 869 € 869 € 869 € 678 € 678 € 678 € 678 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
869€ 869€ 869€ 869€ 869€ 869€ 678€ 678€ 678€ 678€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
87 € 87 € 87 € 57 € 87 € 87 € 68 € 68 € 68 € 68 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
87€ 87€ 87€ 57€ 87€ 87€ 68€ 68€ 68€ 68€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
10 187 766 € 5 883 672 € 6 124 577 € 3 494 913 € 412 397 € -399 566 € -164 830 € 1 211 714 € 1 165 006 € 1 143 368 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 872 784€ 8 568 690€ 8 809 595€ 6 179 931€ 3 097 415€ 2 285 452€ 2 285 663€ 2 285 663€ 2 238 955€ 2 217 317€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 685 018€ -2 685 018€ -2 685 018€ -2 685 018€ -2 685 018€ -2 685 018€ -2 450 493€ -1 073 949€ -1 073 949€ -1 073 949€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
367 019 € 7 981 513 € 5 759 094 € 4 729 665 € 4 069 696 € 811 963 € -234 525 € -1 376 544 € 46 708 € 21 638 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
61 749 785 € 40 612 225 € 30 089 608 € 27 592 293 € 25 598 097 € 29 602 930 € 27 214 308 € 26 758 165 € 15 282 259 € 8 123 866 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 069 154 € 3 262 015 € 3 429 021 € 4 048 173 € 5 029 481 € 5 465 121 € 4 440 355 € 4 603 258 € 831 633 € 200 544 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
3 219 241€ 3 219 241€ 3 219 241€ 3 219 241€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
55 475€ 63 367€ 98 917€ 88 627€ 76 711€ 66 238€ 54 068€ 42 542€ 36 810€ 32 691€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 601 354€ 1 756 021€ 3 144 420€ 3 744 314€ 1 533 457€ 2 046 185€ 1 167 046€ 1 341 475€ 794 823€ 167 853€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 412 325€ 1 442 627€ 185 684€ 215 232€ 200 072€ 133 457€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
25 553 721€ 18 828 905€ 14 865 470€ 14 164 534€ 10 076 948€ 11 362 140€ 11 824 031€ 13 397 581€ 8 236 738€ 4 035 789€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
9 222 772 € 12 501 980 € 6 298 594 € 5 965 477 € 7 631 983 € 8 380 600 € 6 897 880 € 5 489 846 € 3 440 180 € 2 601 515 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 946 743 € 9 566 301 € 4 899 324 € 4 654 301 € 6 643 385 € 7 692 472 € 6 268 554 € 4 610 031 € 2 856 134 € 2 425 838 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 946 743€ 9 566 301€ 4 899 324€ 4 654 301€ 6 643 385€ 7 692 472€ 6 268 554€ 4 610 031€ 2 856 134€ 2 425 838€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
328 606€ 28 606€ 129 763€ 455 200€ 370 800€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
9 900€ 9 900€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
592 434€ 381 628€ 330 063€ 293 012€ 268 507€ 201 052€ 146 048€ 89 077€ 51 529€ 58 504€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
345 096€ 310 931€ 255 309€ 233 859€ 198 859€ 131 946€ 91 476€ 51 899€ 28 747€ 30 407€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
146 596€ 1 247 759€ 452 218€ 722 029€ 219 074€ 34 943€ 26 079€ 18 475€ 11 741€ 14 447€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 191 903€ 995 361€ 23 174€ 23 770€ 302 158€ 320 187€ 235 960€ 265 164€ 121 229€ 72 319€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
396 733 € 391 744 € 302 133 € 224 918 € 164 416 € 168 977 € 129 875 € 56 073 € 32 374 € 67 567 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
372 914€ 363 056€ 302 133€ 224 918€ 164 416€ 168 977€ 129 875€ 56 073€ 32 374€ 67 567€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
23 819€ 28 688€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
22 507 405€ 5 627 581€ 5 194 390€ 3 189 191€ 2 695 269€ 4 226 092€ 3 922 167€ 3 211 407€ 2 741 334€ 1 218 451€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 331 296 € 436 696 € 574 998 € 633 215 € 715 914 € 792 463 € 1 164 663 € 1 170 703 € 235 972 € 35 408 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
800€ 7 203€ 56 318€ 25 348€ 18 861€ 2 291€ 45 304€ 6 659€ 6 244€ 1 373€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 330 496€ 429 493€ 518 680€ 607 867€ 697 053€ 790 172€ 1 119 359€ 1 164 044€ 229 728€ 34 035€