Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009
01.10.2020
30.09.2021
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
01.10.2011
30.09.2012
01.10.2010
30.09.2011
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
99 953 247 € 88 999 474 € 83 474 717 € 79 491 975 € 83 935 625 € 79 765 406 € 91 117 275 € 86 509 524 € 83 711 935 € 85 703 335 € 97 421 307 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
65 899 289 € 52 418 908 € 43 177 293 € 43 726 926 € 47 842 614 € 50 318 768 € 50 241 659 € 53 908 594 € 62 259 540 € 69 230 042 € 74 427 182 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
32 885 € 62 001 € 60 115 € 110 653 € 141 456 € 130 302 € 112 275 € 72 623 € 47 275 € 81 161 € 41 198 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
32 885€ 62 001€ 59 497€ 102 059€ 51 329€ 67 754€ 28 565€ 50 171€ 29 273€ 17 145€ 33 856€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
618€ 8 594€ 90 127€ 62 548€ 83 710€ 22 452€ 18 002€ 64 016€ 7 342€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
65 696 947 € 52 199 075 € 42 920 181 € 43 431 373 € 47 497 888 € 49 990 294 € 49 933 728 € 53 562 876 € 61 906 481 € 68 817 594 € 74 238 657 €
012
A.II.1
Pozemky
1 968 990€ 1 968 990€ 1 968 990€ 1 968 990€ 1 967 626€ 1 967 626€ 1 967 626€ 1 967 626€ 1 967 626€ 1 967 626€ 1 967 626€
013
A.II.2
Stavby
14 511 851€ 14 303 684€ 14 043 113€ 14 731 137€ 15 746 108€ 15 993 495€ 16 913 772€ 17 683 889€ 18 719 873€ 19 782 578€ 20 093 066€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 894 905€ 20 220 276€ 22 239 588€ 24 865 430€ 25 021 652€ 24 028 069€ 28 285 096€ 31 465 506€ 38 868 172€ 44 646 167€ 50 110 716€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 056 335€ 2 273 167€ 2 404 057€ 1 342 814€ 3 714 424€ 1 593 893€ 495 042€ 1 339 953€ 1 400 250€ 697 415€ 1 006 889€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
8 264 866€ 13 432 958€ 2 264 433€ 523 002€ 1 048 078€ 6 407 211€ 2 272 192€ 1 105 902€ 950 560€ 1 723 808€ 1 060 360€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
169 457 € 157 832 € 196 997 € 184 900 € 203 270 € 198 172 € 195 656 € 273 095 € 305 784 € 331 287 € 147 327 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
169 457€ 157 832€ 196 997€ 184 900€ 203 270€ 198 172€ 195 656€ 273 095€ 305 784€ 331 287€ 147 327€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
33 779 119 € 36 242 952 € 40 151 545 € 35 659 070 € 35 847 018 € 29 330 776 € 40 740 597 € 32 459 909 € 21 289 598 € 16 260 406 € 22 774 697 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
18 982 610 € 16 235 403 € 15 139 260 € 15 800 447 € 14 154 155 € 10 086 227 € 11 668 386 € 11 698 476 € 11 573 161 € 10 182 575 € 14 271 727 €
032
B.I.1
Materiál
7 549 982€ 4 852 747€ 4 467 855€ 6 080 243€ 4 912 185€ 3 734 376€ 4 880 212€ 4 249 536€ 4 608 443€ 4 042 347€ 5 694 840€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
6 046 916€ 5 755 372€ 5 976 361€ 5 502 638€ 4 751 607€ 3 654 707€ 4 099 602€ 4 575 943€ 3 783 733€ 2 857 399€ 5 455 003€
034
B.I.3
Výrobky
5 317 538€ 5 532 809€ 4 556 408€ 4 120 474€ 4 484 864€ 2 681 932€ 2 683 349€ 2 869 248€ 3 176 626€ 3 272 688€ 3 113 726€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
64 778€ 89 611€ 121 941€ 69 188€ 3 298€ 7 757€ 3 148€ 3 749€ 4 359€ 6 971€ 8 158€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
3 396€ 4 864€ 16 695€ 27 904€ 2 201€ 7 455€ 2 075€ 3 170€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
497 € 497 € 456 € 456 € 456 € 456 € 456 € 638 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
497€ 497€ 456€ 456€ 456€ 456€ 456€ 638€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
14 775 101 € 19 997 642 € 25 000 368 € 19 727 525 € 21 044 905 € 19 079 778 € 28 566 733 € 20 757 413 € 9 671 521 € 5 886 323 € 8 292 697 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 812 883€ 12 120 220€ 10 760 029€ 11 123 372€ 8 057 869€ 8 632 815€ 7 922 584€ 7 896 285€ 7 802 020€ 5 006 661€ 6 902 656€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 367 497€ 6 387 801€ 12 992 943€ 6 809 446€ 11 529 768€ 8 886 017€ 11 791 376€ 729 782€ 250€ 254€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
19 582 675€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 590 852€ 1 354 476€ 1 243 051€ 1 782 751€ 1 177 932€ 1 550 381€ 981 164€ 1 057 166€ 1 006 626€ 811 872€ 1 377 427€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 869€ 135 145€ 4 345€ 11 956€ 279 336€ 10 565€ 80 310€ 12 586€ 133 093€ 67 540€ 12 360€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
20 911 € 9 410 € 11 461 € 130 642 € 647 502 € 164 315 € 505 022 € 3 382 € 44 916 € 191 508 € 210 273 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 306€ 2 921€ 1 655€ 3 024€ 1 530€ 1 078€ 2 260€ 2 790€ 2 518€ 2 011€ 672€
057
B.IV.2
Účty v bankách
17 605€ 6 489€ 9 806€ 127 618€ 645 972€ 163 237€ 502 762€ 592€ 42 398€ 189 497€ 209 601€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
274 839 € 337 614 € 145 879 € 105 979 € 245 993 € 115 862 € 135 019 € 141 021 € 162 797 € 212 887 € 219 428 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
60 529€ 117 717€ 11 946€ 6 889€ 12 232€ 38€ 1 617€ 15 400€ 26 760€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
209 515€ 219 897€ 133 933€ 99 090€ 111 913€ 115 862€ 122 787€ 140 983€ 161 180€ 179 987€ 192 668€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 795€ 134 080€ 17 500€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
99 953 247 € 88 999 474 € 83 474 717 € 79 491 975 € 83 935 625 € 79 765 406 € 91 117 275 € 86 509 524 € 83 711 935 € 85 703 335 € 97 421 307 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
79 094 089 € 70 013 887 € 66 173 524 € 61 962 941 € 62 824 087 € 63 288 171 € 76 366 368 € 72 800 642 € 69 111 836 € 68 088 595 € 66 950 974 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
7 768 800 € 7 768 800 € 7 768 800 € 7 768 800 € 7 768 800 € 7 768 800 € 7 768 800 € 7 768 800 € 7 768 800 € 7 768 800 € 7 768 800 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 768 800€ 7 768 800€ 7 768 800€ 7 768 800€ 7 768 800€ 7 768 800€ 7 768 800€ 7 768 800€ 7 768 800€ 7 768 800€ 7 768 800€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
-137 529 € 104 950 € -469 312 € -370 512 € 205 911 € -71 090 € 51 428 € -181 319 € 96 005 € 43 154 € -101 542 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
569€ 569€ 569€ 569€ 569€ 569€ 569€ 569€ 569€ 569€ 569€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-138 098€ 104 381€ -469 881€ -371 081€ 205 342€ -71 659€ 50 859€ -181 888€ 95 436€ 42 585€ -102 111€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 553 760 € 1 553 760 € 1 553 760 € 1 553 760 € 1 553 760 € 1 553 760 € 1 553 760 € 1 553 760 € 1 553 760 € 1 553 760 € 1 553 760 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 553 760€ 1 553 760€ 1 553 760€ 1 553 760€ 1 553 760€ 1 553 760€ 1 553 760€ 1 553 760€ 1 553 760€ 1 553 760€ 1 553 760€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
60 586 376 € 53 010 894 € 53 010 894 € 50 295 616 € 39 440 336 € 46 492 381 € 63 659 401 € 59 693 271 € 58 722 881 € 57 729 956 € 53 623 258 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
60 586 376€ 53 010 894€ 53 010 894€ 50 295 616€ 39 440 336€ 46 492 381€ 63 659 401€ 59 693 271€ 58 722 881€ 57 729 956€ 53 623 258€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
9 322 682 € 7 575 483 € 4 309 382 € 2 715 277 € 13 855 280 € 7 544 320 € 3 332 979 € 3 966 130 € 970 390 € 992 925 € 4 106 698 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
20 859 158 € 18 985 587 € 17 301 193 € 17 529 034 € 21 111 538 € 16 477 235 € 14 750 907 € 13 708 870 € 14 594 771 € 17 613 802 € 30 463 724 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
4 400 035 € 4 209 801 € 3 077 442 € 2 616 348 € 2 746 842 € 1 936 104 € 1 838 544 € 1 685 878 € 1 002 687 € 979 254 € 1 033 355 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 274 065€ 1 073 691€ 949 974€ 934 234€ 915 222€ 612 249€ 601 179€ 609 274€ 486 154€ 331 253€ 376 730€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
849 904€ 1 278 129€ 568 469€ 523 579€ 399 813€ 324 943€ 370 694€ 430 490€ 267 992€ 280 541€ 199 354€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 276 066€ 1 857 981€ 1 558 999€ 1 158 535€ 1 431 807€ 998 912€ 866 671€ 646 114€ 248 541€ 367 460€ 457 271€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 764 320 € 1 448 985 € 1 732 923 € 2 123 008 € 2 625 915 € 3 428 139 € 3 442 261 € 3 374 521 € 3 233 575 € 3 059 010 € 2 089 448 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
291 608€ 110 463€ 96 186€ 88 158€ 84 495€ 70 388€ 73 641€ 65 194€ 51 309€ 40 379€ 16 093€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 472 712€ 1 338 522€ 1 636 737€ 2 034 850€ 2 541 420€ 3 357 751€ 3 368 620€ 3 309 327€ 3 182 266€ 3 018 631€ 2 073 355€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
14 287 234 € 10 989 972 € 11 587 319 € 11 017 719 € 15 731 677 € 11 110 287 € 9 468 363 € 8 564 717 € 9 178 172 € 8 720 560 € 22 671 664 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
11 736 506€ 8 081 369€ 8 665 768€ 8 721 347€ 12 833 986€ 9 685 209€ 7 653 801€ 6 541 578€ 8 011 512€ 4 805 097€ 8 876 305€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
120 443€ 63 267€ 8 752€ 92 735€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
8€ 2 825 263€ 12 562 593€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 294 019€ 1 230 716€ 1 020 431€ 932 576€ 973 788€ 730 176€ 665 568€ 650 504€ 610 255€ 540 810€ 552 885€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
853 637€ 810 096€ 678 643€ 622 082€ 656 307€ 488 809€ 444 624€ 430 634€ 405 801€ 348 540€ 372 973€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
227 995€ 867 682€ 627 407€ 271 991€ 1 254 019€ 112 988€ 702 537€ 586 946€ 85 892€ 69 619€ 77 747€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
175 077€ 101€ 595 070€ 469 723€ 13 577€ 93 105€ 1 833€ 234 612€ 1 445€ 122 479€ 136 426€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
407 569 € 2 336 829 € 903 509 € 1 771 959 € 7 104 € 2 705 € 1 739 € 83 754 € 1 180 337 € 4 854 978 € 4 669 257 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
407 569€ 2 336 829€ 903 509€ 1 771 959€ 7 104€ 2 705€ 1 739€ 83 754€ 1 180 337€ 4 854 978€ 4 669 257€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
12 € 5 328 € 938 € 6 609 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
12€ 938€ 6 609€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 328€