Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.10.2022
30.09.2023
01.10.2021
30.09.2022
01.10.2020
30.09.2021
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
91 590 291 € 101 151 925 € 99 953 247 € 88 999 474 € 83 474 717 € 79 491 975 € 83 935 625 € 79 765 406 € 91 117 275 € 86 509 524 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
60 653 989 € 64 532 836 € 65 899 289 € 52 418 908 € 43 177 293 € 43 726 926 € 47 842 614 € 50 318 768 € 50 241 659 € 53 908 594 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
102 664 € 22 196 € 32 885 € 62 001 € 60 115 € 110 653 € 141 456 € 130 302 € 112 275 € 72 623 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
4 419€ 22 196€ 32 885€ 62 001€ 59 497€ 102 059€ 51 329€ 67 754€ 28 565€ 50 171€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
98 245€ 618€ 8 594€ 90 127€ 62 548€ 83 710€ 22 452€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
60 525 325 € 64 381 407 € 65 696 947 € 52 199 075 € 42 920 181 € 43 431 373 € 47 497 888 € 49 990 294 € 49 933 728 € 53 562 876 €
012
A.II.1
Pozemky
1 968 990€ 1 968 990€ 1 968 990€ 1 968 990€ 1 968 990€ 1 968 990€ 1 967 626€ 1 967 626€ 1 967 626€ 1 967 626€
013
A.II.2
Stavby
13 713 707€ 14 846 314€ 14 511 851€ 14 303 684€ 14 043 113€ 14 731 137€ 15 746 108€ 15 993 495€ 16 913 772€ 17 683 889€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
41 682 422€ 42 861 400€ 28 894 905€ 20 220 276€ 22 239 588€ 24 865 430€ 25 021 652€ 24 028 069€ 28 285 096€ 31 465 506€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
773 756€ 3 818 075€ 12 056 335€ 2 273 167€ 2 404 057€ 1 342 814€ 3 714 424€ 1 593 893€ 495 042€ 1 339 953€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 386 450€ 886 628€ 8 264 866€ 13 432 958€ 2 264 433€ 523 002€ 1 048 078€ 6 407 211€ 2 272 192€ 1 105 902€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
26 000 € 129 233 € 169 457 € 157 832 € 196 997 € 184 900 € 203 270 € 198 172 € 195 656 € 273 095 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
26 000€ 129 233€ 169 457€ 157 832€ 196 997€ 184 900€ 203 270€ 198 172€ 195 656€ 273 095€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
30 703 883 € 36 313 465 € 33 779 119 € 36 242 952 € 40 151 545 € 35 659 070 € 35 847 018 € 29 330 776 € 40 740 597 € 32 459 909 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
20 362 304 € 20 636 365 € 18 982 610 € 16 235 403 € 15 139 260 € 15 800 447 € 14 154 155 € 10 086 227 € 11 668 386 € 11 698 476 €
035
B.I.1
Materiál
7 646 174€ 7 421 859€ 7 549 982€ 4 852 747€ 4 467 855€ 6 080 243€ 4 912 185€ 3 734 376€ 4 880 212€ 4 249 536€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
6 173 305€ 6 890 098€ 6 046 916€ 5 755 372€ 5 976 361€ 5 502 638€ 4 751 607€ 3 654 707€ 4 099 602€ 4 575 943€
037
B.I.3
Výrobky
6 539 861€ 6 265 470€ 5 317 538€ 5 532 809€ 4 556 408€ 4 120 474€ 4 484 864€ 2 681 932€ 2 683 349€ 2 869 248€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 964€ 54 254€ 64 778€ 89 611€ 121 941€ 69 188€ 3 298€ 7 757€ 3 148€ 3 749€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
4 684€ 3 396€ 4 864€ 16 695€ 27 904€ 2 201€ 7 455€ 2 075€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
538 973 € 497 € 497 € 497 € 456 € 456 € 456 € 456 € 456 € 638 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
497 € 497 € 497 € 497 € 456 € 456 € 456 € 456 € 456 € 638 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
497€ 497€ 497€ 497€ 456€ 456€ 456€ 456€ 456€ 638€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
538 476€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
9 676 368 € 15 536 028 € 14 775 101 € 19 997 642 € 25 000 368 € 19 727 525 € 21 044 905 € 19 079 778 € 28 566 733 € 20 757 413 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
8 529 822 € 13 046 881 € 11 812 883 € 12 120 220 € 10 760 029 € 11 123 372 € 8 057 869 € 8 632 815 € 7 922 584 € 7 896 285 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
5 294 846€ 10 197 440€ 7 742 362€ 8 276 699€ 7 926 487€ 8 007 672€ 6 402 266€ 7 255 786€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 234 976€ 2 849 441€ 4 070 521€ 3 843 521€ 2 833 542€ 3 115 700€ 1 655 603€ 1 377 029€ 7 922 584€ 7 896 285€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
68 263€ 15 852€ 1 367 497€ 6 387 801€ 12 992 943€ 6 809 446€ 11 529 768€ 8 886 017€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
19 582 675€ 11 791 376€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 073 471€ 2 469 779€ 1 590 852€ 1 354 476€ 1 243 051€ 1 782 751€ 1 177 932€ 1 550 381€ 981 164€ 1 057 166€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
132 128€ 259 926€ 65 202€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 812€ 3 516€ 3 869€ 3 017€ 4 345€ 11 956€ 19 410€ 10 565€ 15 108€ 12 586€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
126 238 € 140 575 € 20 911 € 9 410 € 11 461 € 130 642 € 647 502 € 164 315 € 505 022 € 3 382 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 407€ 3 436€ 3 306€ 2 921€ 1 655€ 3 024€ 1 530€ 1 078€ 2 260€ 2 790€
073
B.V.2.
Účty v bankách
122 831€ 137 139€ 17 605€ 6 489€ 9 806€ 127 618€ 645 972€ 163 237€ 502 762€ 592€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
232 419 € 305 624 € 274 839 € 337 614 € 145 879 € 105 979 € 245 993 € 115 862 € 135 019 € 141 021 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
9 784€ 6 753€ 60 529€ 117 717€ 11 946€ 6 889€ 12 232€ 38€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
222 635€ 214 553€ 209 515€ 219 897€ 133 933€ 99 090€ 111 913€ 115 862€ 122 787€ 140 983€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
84 318€ 4 795€ 134 080€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
91 590 291 € 101 151 925 € 99 953 247 € 88 999 474 € 83 474 717 € 79 491 975 € 83 935 625 € 79 765 406 € 91 117 275 € 86 509 524 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
69 516 467 € 77 496 917 € 79 094 089 € 70 013 887 € 66 173 524 € 61 962 941 € 62 824 087 € 63 288 171 € 76 366 368 € 72 800 642 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 768 800 € 7 768 800 € 7 768 800 € 7 768 800 € 7 768 800 € 7 768 800 € 7 768 800 € 7 768 800 € 7 768 800 € 7 768 800 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 768 800€ 7 768 800€ 7 768 800€ 7 768 800€ 7 768 800€ 7 768 800€ 7 768 800€ 7 768 800€ 7 768 800€ 7 768 800€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
569€ 569€ 569€ 569€ 569€ 569€ 569€ 569€ 569€ 569€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 553 760 € 1 553 760 € 1 553 760 € 1 553 760 € 1 553 760 € 1 553 760 € 1 553 760 € 1 553 760 € 1 553 760 € 1 553 760 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 553 760€ 1 553 760€ 1 553 760€ 1 553 760€ 1 553 760€ 1 553 760€ 1 553 760€ 1 553 760€ 1 553 760€ 1 553 760€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-108 735 € -429 897 € -138 098 € 104 381 € -469 881 € -371 081 € 205 342 € -71 659 € 50 859 € -181 888 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-108 735€ -429 897€ -138 098€ 104 381€ -469 881€ -371 081€ 205 342€ -71 659€ 50 859€ -181 888€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
68 603 686 € 69 909 058 € 60 586 376 € 53 010 894 € 53 010 894 € 50 295 616 € 39 440 336 € 46 492 381 € 63 659 401 € 59 693 271 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
68 603 686€ 69 909 058€ 60 586 376€ 53 010 894€ 53 010 894€ 50 295 616€ 39 440 336€ 46 492 381€ 63 659 401€ 59 693 271€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-8 301 613 € -1 305 373 € 9 322 682 € 7 575 483 € 4 309 382 € 2 715 277 € 13 855 280 € 7 544 320 € 3 332 979 € 3 966 130 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
22 073 824 € 23 655 008 € 20 859 158 € 18 985 587 € 17 301 193 € 17 529 034 € 21 111 538 € 16 477 235 € 14 750 907 € 13 708 870 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
421 361 € 1 486 408 € 1 764 320 € 1 448 985 € 1 732 923 € 2 123 008 € 2 625 915 € 3 428 139 € 3 442 261 € 3 374 521 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
421 361€ 344 422€ 291 608€ 110 463€ 96 186€ 88 158€ 84 495€ 70 388€ 73 641€ 65 194€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 141 986€ 1 472 712€ 1 338 522€ 1 636 737€ 2 034 850€ 2 541 420€ 3 357 751€ 3 368 620€ 3 309 327€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
428 231 € 551 324 € 849 904 € 1 278 129 € 568 469 € 523 579 € 399 813 € 324 943 € 370 694 € 430 490 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
428 231€ 551 324€ 849 904€ 1 278 129€ 568 469€ 523 579€ 399 813€ 324 943€ 370 694€ 430 490€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
19 922 882 € 19 116 365 € 14 287 234 € 10 989 972 € 11 587 319 € 11 017 719 € 15 731 677 € 11 110 287 € 9 468 363 € 8 564 717 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 010 973 € 10 222 732 € 11 736 506 € 8 081 369 € 8 665 768 € 8 721 347 € 12 833 986 € 9 685 209 € 7 653 801 € 6 662 021 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
639 329€ 2 447 719€ 1 302 439€ 1 700 136€ 1 050 873€ 863 106€ 1 015 952€ 1 093 394€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 371 644€ 7 775 013€ 10 434 067€ 6 381 233€ 7 614 895€ 7 858 241€ 11 818 034€ 8 591 815€ 7 653 801€ 6 662 021€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
9 786 374€ 6 254 591€ 8€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 109 590€ 1 144 182€ 1 294 019€ 1 230 716€ 1 020 431€ 932 576€ 973 788€ 730 176€ 665 568€ 650 504€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
706 976€ 749 571€ 853 637€ 810 096€ 678 643€ 622 082€ 656 307€ 488 809€ 444 624€ 430 634€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
151 869€ 187 812€ 227 995€ 867 682€ 627 407€ 271 991€ 1 254 019€ 112 988€ 702 537€ 586 946€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
137 639€ 544 159€ 174 807€ 594 787€ 469 723€ 91 870€ 233 188€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
19 461€ 13 318€ 270€ 101€ 283€ 13 577€ 1 235€ 1 833€ 1 424€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 301 350 € 2 500 911 € 3 550 131 € 2 931 672 € 2 508 973 € 2 092 769 € 2 347 029 € 1 611 161 € 1 467 850 € 1 255 388 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
838 801€ 1 119 764€ 1 274 065€ 1 073 691€ 949 974€ 934 234€ 915 222€ 612 249€ 601 179€ 609 274€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
462 549€ 1 381 147€ 2 276 066€ 1 857 981€ 1 558 999€ 1 158 535€ 1 431 807€ 998 912€ 866 671€ 646 114€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
407 569€ 2 336 829€ 903 509€ 1 771 959€ 7 104€ 2 705€ 1 739€ 83 754€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
12 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
12€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé