Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Xepap, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 595 949 € 5 138 864 € 5 228 175 € 4 080 241 € 4 503 624 € 4 300 020 € 3 373 612 € 3 534 775 € 3 411 624 € 4 247 701 € 3 467 943 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 415 999 € 874 240 € 783 806 € 926 638 € 978 380 € 963 618 € 711 677 € 914 790 € 953 161 € 1 048 949 € 1 078 494 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
40 427 € 23 444 € 22 046 € 19 113 € 20 711 € 38 595 € 18 546 € 12 993 € 26 048 € 48 632 € 14 761 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
40 427€ 5 869€ 9 511€ 14 363€ 15 961€ 33 845€ 11 946€ 12 993€ 26 048€ 48 632€ 14 761€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
17 575€ 12 535€ 4 750€ 4 750€ 4 750€ 6 600€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 375 572 € 843 990 € 755 660 € 900 878 € 951 299 € 919 979 € 688 524 € 897 376 € 922 079 € 995 315 € 1 058 799 €
012
A.II.1
Pozemky
168 021€ 117 832€ 91 101€ 91 101€ 91 101€ 91 101€ 91 101€ 91 101€ 91 101€ 91 101€ 91 101€
013
A.II.2
Stavby
527 272€ 325 530€ 329 538€ 345 061€ 392 221€ 439 381€ 469 281€ 607 437€ 658 713€ 718 779€ 641 495€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
205 045€ 250 893€ 316 286€ 450 656€ 449 739€ 385 823€ 128 006€ 197 802€ 172 129€ 185 299€ 229 948€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
475 234€ 149 735€ 18 735€ 14 060€ 18 238€ 3 674€ 136€ 1 036€ 136€ 136€ 96 255€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
6 806 € 6 100 € 6 647 € 6 370 € 5 044 € 4 607 € 4 421 € 5 034 € 5 002 € 4 934 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
6 806€ 6 100€ 6 647€ 6 370€ 5 044€ 4 607€ 4 421€ 5 034€ 5 002€ 4 934€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 133 955 € 4 240 263 € 4 423 458 € 3 138 166 € 3 512 615 € 3 301 704 € 2 615 961 € 2 547 486 € 2 445 312 € 3 187 734 € 2 382 254 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
867 937 € 638 805 € 962 610 € 865 290 € 1 196 801 € 1 061 094 € 617 040 € 729 642 € 975 202 € 941 432 € 825 086 €
032
B.I.1
Materiál
13 609€ 38 420€ 157 750€ 93 417€ 124 475€ 20 388€ 64 793€ 59 516€ 59 940€ 208 809€ 135 372€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
732 623€
036
B.I.5
Tovar
854 328€ 600 385€ 804 860€ 771 873€ 1 072 326€ 1 040 706€ 552 247€ 670 126€ 915 262€ 689 714€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 175 082 € 3 502 397 € 3 339 210 € 2 213 685 € 2 267 449 € 2 091 504 € 1 655 378 € 1 362 541 € 1 097 001 € 2 166 226 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 167 444€ 2 318 747€ 2 690 631€ 1 970 000€ 2 120 666€ 1 835 898€ 1 638 343€ 1 326 825€ 1 064 895€ 2 140 473€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
954 542€ 1 165 650€ 626 487€ 215 035€ 137 002€ 233 764€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
31 621€ 5 341€ 13 282€ 4 781€ 6 426€ 18 606€ 1 229€ 14 638€ 8 976€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
21 475€ 18 000€ 16 751€ 15 368€ 5 000€ 15 416€ 17 035€ 17 110€ 30 877€ 11 115€ 1 947€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
90 936 € 99 061 € 121 638 € 59 191 € 48 365 € 149 106 € 343 543 € 455 303 € 373 109 € 80 076 € 121 891 €
056
B.IV.1
Peniaze
76 855€ 71 999€ 45 001€ 53 612€ 31 952€ 66 624€ 283 555€ 335 380€ 347 573€ 66 308€ 113 361€
057
B.IV.2
Účty v bankách
14 081€ 27 062€ 76 637€ 5 579€ 16 413€ 82 482€ 59 988€ 119 923€ 25 536€ 13 768€ 8 530€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
45 995 € 24 361 € 20 911 € 15 437 € 12 629 € 34 698 € 45 974 € 72 499 € 13 151 € 11 018 € 7 195 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
38 495€ 24 361€ 20 911€ 15 437€ 12 629€ 34 698€ 45 974€ 72 499€ 7 177€ 11 018€ 7 195€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 500€ 5 974€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 595 949 € 5 138 864 € 5 228 175 € 4 080 241 € 4 503 624 € 4 300 020 € 3 373 612 € 3 534 775 € 3 411 624 € 4 247 701 € 3 467 943 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 282 264 € 1 457 150 € 1 297 398 € 1 145 089 € 992 035 € 1 176 564 € 967 218 € 856 714 € 931 165 € 957 928 € 1 016 636 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 €
069
A.I.1
Základné imanie
709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
-4 538 € 2 268 € 1 562 € 2 109 € 1 833 € 506 € 69 € -117 € 496 € 464 € 396 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-4 538€ 2 268€ 1 562€ 2 109€ 1 833€ 506€ 69€ -117€ 496€ 464€ 396€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
366 636 € 513 224 € 360 368 € 207 590 € 184 538 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
366 636€ 513 224€ 360 368€ 207 590€ 184 538€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
137 554 € 159 046 € 152 856 € 152 778 € 207 590 € 208 908 € 184 537 € 74 219 € 148 057 € 174 852 € 233 628 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 270 401 € 3 646 520 € 3 866 125 € 2 838 261 € 3 395 467 € 2 968 274 € 2 400 892 € 2 675 668 € 2 476 259 € 3 283 031 € 2 447 283 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
23 026 € 26 039 € 26 453 € 25 332 € 29 417 € 30 124 € 28 640 € 25 366 € 22 604 € 22 147 € 15 965 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
23 026€ 26 039€ 26 453€ 25 332€ 25 366€ 22 604€ 22 147€ 15 965€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
29 417€ 30 124€ 28 640€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
357 122 € 96 706 € 119 126 € 169 724 € 158 397 € 106 311 € 75 390 € 111 154 € 95 772 € 76 243 € 110 432 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 553€ 2 447€ 2 150€ 1 956€ 1 768€ 2 043€ 1 918€ 2 076€ 2 149€ 1 339€ 393€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
316 405€ 50 728€ 67 317€ 127 127€ 112 983€ 64 024€ 28 648€ 62 448€ 43 295€ 31 931€ 68 365€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
38 164€ 43 531€ 49 659€ 40 641€ 43 646€ 40 244€ 44 824€ 46 630€ 50 328€ 42 973€ 41 674€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 227 291 € 2 304 482 € 3 258 316 € 1 558 881 € 2 232 857 € 1 749 728 € 1 447 742 € 2 216 777 € 1 559 423 € 1 972 516 € 1 321 799 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
793 272€ 1 853 888€ 2 732 770€ 1 132 980€ 1 745 191€ 1 654 878€ 1 004 236€ 1 573 127€ 918 287€ 1 456 003€ 763 800€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
48 669€ 29 183€ 42 769€ 105 656€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
27 000€ 36 099€ 171 317€ 229 047€ 232 718€ 339 317€ 196 122€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
34 923€ 35 387€ 35 535€ 34 373€ 32 712€ 31 195€ 30 872€ 30 719€ 30 443€ 30 083€ 24 108€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
22 699€ 23 036€ 23 060€ 21 746€ 20 677€ 20 683€ 19 815€ 40 468€ 19 543€ 18 811€ 15 594€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
68 720€ 201 807€ 169 283€ 75 533€ 71 468€ 9 220€ 141 794€ 53 476€ 5 878€ 40 464€ 94 403€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
307 677€ 163 364€ 297 668€ 258 150€ 191 492€ 33 752€ 251 025€ 241 271€ 323 371€ 45 069€ 122 116€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 662 962 € 1 219 293 € 462 230 € 1 084 324 € 974 796 € 1 082 111 € 849 120 € 322 371 € 798 460 € 1 212 125 € 999 087 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
826 595€ 103 689€ 24 744€ 8 000€ 23 000€ 38 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
836 367€ 1 115 604€ 462 230€ 1 084 324€ 974 796€ 1 057 367€ 849 120€ 314 371€ 775 460€ 1 174 125€ 999 087€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
43 284 € 35 194 € 64 652 € 96 891 € 116 122 € 155 182 € 5 502 € 2 393 € 4 200 € 6 742 € 4 024 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 063€ 8 806€ 452€ 13 177€ 1 708€ 3 944€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
43 284€ 35 194€ 61 589€ 88 085€ 115 670€ 142 005€ 5 502€ 2 393€ 2 492€ 6 742€ 80€