Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Xepap, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 595 949 € 5 138 864 € 5 228 175 € 4 080 241 € 4 503 624 € 4 300 020 € 3 373 612 € 3 534 775 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 415 999 € 874 240 € 783 806 € 926 638 € 978 380 € 963 618 € 711 677 € 914 789 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
40 427 € 23 444 € 22 046 € 19 113 € 20 711 € 38 595 € 18 546 € 12 993 €
005
A.I.2
Software
40 427€ 5 869€ 9 511€ 14 363€ 15 961€ 33 845€ 11 946€ 12 993€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
17 575€ 12 535€ 4 750€ 4 750€ 4 750€ 6 600€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 375 572 € 843 990 € 755 660 € 900 878 € 951 299 € 919 979 € 688 524 € 897 375 €
012
A.II.1
Pozemky
168 021€ 117 832€ 91 101€ 91 101€ 91 101€ 91 101€ 91 101€ 91 101€
013
A.II.2
Stavby
527 272€ 325 530€ 329 538€ 345 061€ 392 221€ 439 381€ 469 281€ 607 437€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
205 045€ 250 893€ 316 286€ 450 656€ 449 739€ 385 823€ 128 006€ 197 801€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
475 234€ 149 735€ 18 735€ 14 060€ 18 238€ 3 674€ 136€ 1 036€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 806 € 6 100 € 6 647 € 6 370 € 5 044 € 4 607 € 4 421 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
6 806€ 6 100€ 6 647€ 6 370€ 5 044€ 4 607€ 4 421€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 133 955 € 4 240 263 € 4 423 458 € 3 138 166 € 3 512 615 € 3 301 704 € 2 615 961 € 2 547 487 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
867 937 € 638 805 € 962 610 € 865 290 € 1 196 801 € 1 061 094 € 617 040 € 729 642 €
035
B.I.1
Materiál
13 609€ 38 420€ 157 750€ 93 417€ 124 475€ 20 388€ 64 793€ 59 516€
039
B.I.5
Tovar
854 328€ 600 385€ 804 860€ 771 873€ 1 072 326€ 1 040 706€ 552 247€ 670 126€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 175 082 € 3 502 397 € 3 339 210 € 2 213 685 € 2 267 449 € 2 091 504 € 1 655 378 € 1 362 542 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 167 444 € 2 318 747 € 2 690 631 € 1 970 000 € 2 120 666 € 1 835 898 € 1 638 343 € 1 326 826 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
104€ 2 187€ 35 472€ 86 112€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 167 340€ 2 316 560€ 2 655 159€ 1 883 888€ 2 120 666€ 1 835 898€ 1 638 343€ 1 326 826€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
954 542€ 1 165 650€ 626 487€ 215 035€ 137 002€ 233 764€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
31 621€ 5 341€ 13 282€ 4 781€ 6 426€ 18 606€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
21 475€ 18 000€ 16 751€ 15 368€ 5 000€ 15 416€ 17 035€ 17 110€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
90 936 € 99 061 € 121 638 € 59 191 € 48 365 € 149 106 € 343 543 € 455 303 €
072
B.V.1.
Peniaze
76 855€ 71 999€ 45 001€ 53 612€ 31 952€ 66 624€ 283 555€ 335 380€
073
B.V.2.
Účty v bankách
14 081€ 27 062€ 76 637€ 5 579€ 16 413€ 82 482€ 59 988€ 119 923€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
45 995 € 24 361 € 20 911 € 15 437 € 12 629 € 34 698 € 45 974 € 72 499 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
38 495€ 24 361€ 20 911€ 15 437€ 12 629€ 34 698€ 45 974€ 72 499€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 500€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 595 949 € 5 138 864 € 5 228 175 € 4 080 241 € 4 503 624 € 4 300 020 € 3 373 612 € 3 534 775 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 282 264 € 1 457 150 € 1 297 398 € 1 145 089 € 992 035 € 1 176 564 € 967 218 € 856 714 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 € 709 952 €
082
A.I.1
Základné imanie
709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€ 709 952€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 € 72 660 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€ 72 660€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-4 538 € 2 268 € 1 562 € 2 109 € 1 833 € 506 € 69 € -117 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-4 538€ 2 268€ 1 562€ 2 109€ 1 833€ 506€ 69€ -117€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
366 636 € 513 224 € 360 368 € 207 590 € 184 538 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
366 636€ 513 224€ 360 368€ 207 590€ 184 538€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
137 554 € 159 046 € 152 856 € 152 778 € 207 590 € 208 908 € 184 537 € 74 219 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 270 401 € 3 646 520 € 3 866 125 € 2 838 261 € 3 395 467 € 2 968 274 € 2 400 892 € 2 675 668 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
357 122 € 96 706 € 119 126 € 169 724 € 158 397 € 106 311 € 75 390 € 111 154 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
316 405€ 50 728€ 67 317€ 127 127€ 112 983€ 64 024€ 28 648€ 62 448€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 553€ 2 447€ 2 150€ 1 956€ 1 768€ 2 043€ 1 918€ 2 076€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
38 164€ 43 531€ 49 659€ 40 641€ 43 646€ 40 244€ 44 824€ 46 630€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
826 595€ 103 689€ 24 744€ 8 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 227 291 € 2 304 482 € 3 258 316 € 1 558 881 € 2 232 857 € 1 749 728 € 1 447 742 € 2 216 777 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
793 272 € 1 853 888 € 2 732 770 € 1 132 980 € 1 745 191 € 1 654 878 € 1 004 236 € 1 621 796 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
838€ 4€ 5 286€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
792 434€ 1 853 884€ 2 727 484€ 1 132 980€ 1 745 191€ 1 654 878€ 1 004 236€ 1 621 796€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
27 000€ 36 099€ 171 317€ 229 047€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
34 923€ 35 387€ 35 535€ 34 373€ 32 712€ 31 195€ 30 872€ 30 719€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
22 699€ 23 036€ 23 060€ 21 746€ 20 677€ 20 683€ 19 815€ 40 468€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
68 720€ 201 807€ 169 283€ 75 533€ 71 468€ 9 220€ 141 794€ 53 476€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
307 677€ 163 364€ 297 668€ 258 150€ 191 492€ 33 752€ 251 025€ 241 271€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
23 026 € 26 039 € 26 453 € 25 332 € 29 417 € 30 124 € 28 640 € 25 366 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
23 026€ 26 039€ 26 453€ 25 332€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
29 417€ 30 124€ 28 640€ 25 366€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
836 367€ 1 115 604€ 462 230€ 1 084 324€ 974 796€ 1 057 367€ 849 120€ 314 371€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
43 284 € 35 194 € 64 652 € 96 891 € 116 122 € 155 182 € 5 502 € 2 393 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 063€ 8 806€ 452€ 13 177€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
43 284€ 35 194€ 61 589€ 88 085€ 115 670€ 142 005€ 5 502€ 2 393€