Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
20 739 375 € 18 299 351 € 14 478 223 € 17 331 464 € 17 918 163 € 39 151 701 € 34 174 089 € 27 206 594 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 565 833 € 7 521 615 € 6 341 524 € 6 069 394 € 9 819 083 € 8 926 060 € 7 315 383 € 5 011 442 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 670 € 2 714 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 53 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
4 670€ 2 714€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 53€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 648 897 € 1 690 878 € 1 467 121 € 1 665 375 € 1 825 713 € 1 916 403 € 1 939 466 € 1 978 731 €
012
A.II.1
Pozemky
34 780€ 34 780€ 34 780€ 34 781€ 34 780€ 34 780€ 25 860€ 25 860€
013
A.II.2
Stavby
182 190€ 212 672€ 243 154€ 273 636€ 304 118€ 334 600€ 365 083€ 410 224€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 429 769€ 1 135 768€ 866 201€ 1 054 800€ 935 076€ 1 156 034€ 1 359 425€ 1 642 164€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 158€ 307 658€ 322 986€ 302 158€ 551 739€ 230 239€ 224 622€ 7 053€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 160 750€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -35 524€ -106 570€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 912 266 € 5 828 023 € 4 874 403 € 4 404 019 € 7 993 370 € 7 009 657 € 5 375 917 € 3 032 658 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 815 330€ 1 317 551€ 9 991€ 136 163€ 277 428€ 501 612€ 513 873€ 180 114€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
4 356 500€ 4 221 500€ 4 640 440€ 4 026 440€ 7 197 240€ 5 537 342€ 4 355 342€ 2 388 842€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
740 436€ 288 972€ 223 972€ 241 416€ 518 702€ 970 703€ 506 702€ 463 702€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
12 148 780 € 10 759 966 € 8 115 981 € 11 235 057 € 8 070 810 € 30 182 012 € 26 800 764 € 22 114 503 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
899 936 € 456 595 € 212 622 € 449 902 € 232 193 € 766 358 € 732 420 € 367 650 €
035
B.I.1
Materiál
429 645€ 397 455€ 196 261€ 412 168€ 213 038€ 748 518€ 715 729€ 175 930€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
59 140€ 59 140€ 16 361€ 37 734€ 19 155€ 17 840€ 16 691€ 191 720€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
411 151€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 261 109 € 851 533 € 267 259 € 187 771 € 29 970 € 225 623 € 992 315 € 730 057 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 261 109 € 851 533 € 253 103 € 178 843 € 22 658 € 223 108 € 992 315 € 730 057 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 261 109€ 851 533€ 253 103€ 178 843€ 22 658€ 223 108€ 992 315€ 730 057€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 14 156€ 8 928€ 7 312€ 2 515€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
9 252 721 € 4 743 543 € 7 631 400 € 10 056 903 € 4 316 026 € 9 854 099 € 24 368 939 € 16 031 301 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
9 083 958 € 4 731 470 € 6 887 404 € 8 920 920 € 3 294 520 € 9 842 455 € 22 915 046 € 15 243 276 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
272 014€ 252 174€ 305 196€ 326 363€ 226 702€ 804 679€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
8 811 944€ 4 479 296€ 6 582 208€ 8 594 557€ 3 067 818€ 9 037 776€ 22 915 046€ 15 243 276€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 696 216€ 1 120 161€ 31 332€ 0€ 706 164€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 2 128€ 2 145€ 2 226€ 2 296€ 20 067€ 20 502€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
144 674€ 0€ 33 615€ 2 709€ 977 594€ 0€ 673 842€ 705 530€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
24 089€ 12 073€ 12 037€ 10 968€ 10 354€ 9 348€ 53 820€ 61 993€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
735 014 € 4 708 295 € 4 700 € 540 481 € 3 492 621 € 19 335 932 € 707 090 € 4 985 495 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 494€ 3 775€ 3 264€ 4 326€ 1 874€ 3 426€ 4 737€ 8 955€
073
B.V.2.
Účty v bankách
721 520€ 4 704 520€ 1 436€ 536 155€ 3 490 747€ 19 332 506€ 702 353€ 4 976 540€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
24 762 € 17 770 € 20 718 € 27 013 € 28 270 € 43 629 € 57 942 € 80 649 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
24 373€ 17 770€ 20 718€ 27 013€ 24 594€ 43 629€ 57 942€ 76 685€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
389€ 0€ 0€ 0€ 3 676€ 0€ 0€ 3 964€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
20 739 375 € 18 299 351 € 14 478 223 € 17 331 464 € 17 918 163 € 39 151 701 € 34 174 089 € 27 206 594 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 796 354 € 1 647 257 € 1 147 377 € 847 989 € 570 930 € 11 384 902 € 8 267 463 € 9 107 307 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-2 216 375 € -3 342 082 € -3 342 082 € -3 215 909 € -3 074 645 € -2 051 133 € -2 038 872 € -227 945 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-2 216 375€ -3 342 082€ -3 342 082€ -3 215 909€ -3 074 645€ -2 051 133€ -2 038 872€ -227 945€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 982 035 € 4 482 155 € 4 056 594 € 3 628 258 € 3 400 030 € 10 264 396 € 9 327 948 € 6 453 187 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 982 035€ 4 482 155€ 4 056 594€ 3 628 258€ 3 400 030€ 10 264 396€ 9 327 948€ 6 453 187€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
23 390 € 499 880 € 425 561 € 428 336 € 238 241 € 3 164 336 € 971 084 € 2 874 762 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
17 940 924 € 16 650 706 € 13 327 802 € 16 477 036 € 17 335 588 € 27 748 435 € 25 880 780 € 18 063 438 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 162 403 € 8 045 513 € 8 223 571 € 10 459 461 € 15 063 661 € 2 662 975 € 2 193 765 € 730 584 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
978 432 € 768 765 € 741 659 € 796 999 € 1 239 470 € 2 182 040 € 1 696 097 € 182 107 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
978 432€ 768 765€ 741 659€ 796 999€ 1 239 470€ 2 182 040€ 1 696 097€ 182 107€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
6 303 250€ 6 623 250€ 7 178 250€ 9 332 650€ 13 430 450€ 0€ 7 837€ 11 727€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
102 205€ 104 480€ 106 678€ 102 856€ 95 775€ 90 673€ 87 334€ 87 272€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
777 875€ 548 936€ 196 984€ 226 956€ 297 966€ 390 262€ 393 197€ 436 117€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
641€ 82€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 300€ 13 361€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
93 796 € 80 732 € 49 955 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
93 796€ 80 732€ 49 955€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
634 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 239 364 € 7 696 184 € 4 461 107 € 5 772 908 € 2 084 651 € 24 641 778 € 22 201 227 € 16 990 173 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 865 294 € 2 785 126 € 4 083 979 € 5 355 813 € 1 753 745 € 16 074 874 € 16 979 474 € 10 583 043 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 865 294€ 2 785 126€ 4 083 979€ 5 355 813€ 1 753 745€ 16 074 874€ 16 979 474€ 10 583 043€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
1 792 528€ 4 081 860€ 0€ 0€ 0€ 2 736 552€ 0€ 1 195 287€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
5 220€ 6 504€ 6 409€ 0€ 0€ 4 196 650€ 4 796 650€ 4 796 650€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
228 129€ 194 460€ 173 562€ 168 337€ 176 771€ 228 013€ 178 254€ 165 850€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
220 180€ 171 490€ 144 425€ 125 066€ 116 454€ 178 130€ 148 790€ 164 288€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
123 934€ 453 964€ 50 904€ 122 292€ 37 674€ 1 227 514€ 94 866€ 57 560€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 079€ 2 780€ 1 828€ 1 400€ 7€ 45€ 3 193€ 27 495€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
241 895 € 226 077 € 227 083 € 244 667 € 187 276 € 443 682 € 297 453 € 342 681 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
231 495€ 216 677€ 217 383€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
10 400€ 9 400€ 9 700€ 244 667€ 187 276€ 443 682€ 297 453€ 342 681€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 569 466€ 602 200€ 366 086€ 0€ 0€ 0€ 1 188 335€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 097 € 1 388 € 3 044 € 6 439 € 11 645 € 18 364 € 25 846 € 35 849 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 097€ 1 388€ 3 044€ 6 439€ 11 645€ 18 364€ 25 846€ 35 849€