Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
18 705 263 € 18 916 821 € 18 839 951 € 20 077 867 € 23 498 062 € 18 374 542 € 17 924 285 € 13 391 868 € 13 414 066 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 925 323 € 8 342 115 € 10 585 000 € 11 800 465 € 12 855 018 € 5 397 128 € 4 334 537 € 4 874 724 € 4 685 545 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
913 762 € 1 910 594 € 2 901 704 € 3 889 608 € 4 870 401 € 1 360 € 2 844 € 3 896 € 9 286 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
5 721€ 11 963€ 1 360€ 2 844€ 3 896€ 8 146€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 1 140€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
908 041€ 1 898 631€ 2 889 221€ 3 879 811€ 4 870 401€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
12 483€ 9 797€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
6 011 561 € 6 431 521 € 7 683 296 € 7 910 857 € 7 984 617 € 5 395 768 € 4 331 693 € 4 870 828 € 4 676 259 €
012
A.II.1
Pozemky
700 029€ 700 029€ 1 055 919€ 1 556 110€ 1 556 110€ 1 556 110€ 1 556 110€ 1 558 201€ 1 558 201€
013
A.II.2
Stavby
795 947€ 536 827€ 581 185€ 526 848€ 559 567€ 579 045€ 624 547€ 609 794€ 653 301€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 165 456€ 4 638 868€ 5 331 142€ 5 557 758€ 5 695 751€ 1 497 864€ 1 978 469€ 2 504 019€ 2 293 006€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
350 129€ 555 797€ 715 050€ 270 141€ 173 189€ 1 762 749€ 172 567€ 198 814€ 171 751€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
11 750 699 € 10 513 039 € 8 217 719 € 8 248 848 € 10 559 085 € 12 939 786 € 13 469 383 € 8 461 883 € 8 666 677 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 465 086 € 4 371 705 € 4 082 173 € 3 207 559 € 2 809 667 € 2 717 678 € 4 096 239 € 3 030 300 € 2 806 196 €
032
B.I.1
Materiál
435 808€ 90 121€ 84 796€ 82 456€ 120 377€ 154 397€ 139 717€ 156 818€ 174 953€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
99 242€ 17 261€ 23 869€ 17 696€ 14 565€ 9 092€ 5 672€ 8 149€ 8 774€
034
B.I.3
Výrobky
126 471€ 136 262€ 140 450€ 127 703€ 96 793€ 83 032€ 105 625€ 103 116€ 131 061€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
3 803 565€ 4 128 061€ 3 833 058€ 2 979 704€ 2 577 932€ 2 471 157€ 3 845 225€ 2 762 217€ 2 491 408€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
7 101 718 € 5 813 893 € 4 060 664 € 4 748 029 € 7 638 491 € 9 230 790 € 9 106 105 € 5 374 606 € 5 774 112 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 964 194€ 4 596 062€ 3 036 559€ 3 709 767€ 2 659 183€ 3 370 158€ 3 468 353€ 3 822 007€ 3 106 986€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
41 571€ 4 105 407€ 4 105 028€ 4 108 716€ 32 890€ 1 013 914€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 137 524€ 1 217 831€ 1 024 105€ 996 691€ 873 901€ 1 755 604€ 1 529 036€ 1 519 709€ 1 653 212€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
183 895 € 327 441 € 74 882 € 293 260 € 110 927 € 991 318 € 267 039 € 56 977 € 86 369 €
056
B.IV.1
Peniaze
177 927€ 241 380€ 45 247€ 272 281€ 100 452€ 296 535€ 45 323€ 42 180€ 46 197€
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 968€ 86 061€ 29 635€ 20 979€ 10 475€ 694 783€ 221 716€ 14 797€ 40 172€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
29 241 € 61 667 € 37 232 € 28 554 € 83 959 € 37 628 € 120 365 € 55 261 € 61 844 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
26 892€ 37 511€ 16 224€ 17 660€ 24 267€ 16 817€ 18 745€ 16 317€ 13 880€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 349€ 24 156€ 21 008€ 10 894€ 59 692€ 20 811€ 101 620€ 38 944€ 47 964€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
18 705 263 € 18 916 821 € 18 839 951 € 20 077 867 € 23 498 062 € 18 374 542 € 17 924 285 € 13 391 868 € 13 414 066 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 060 009 € 3 039 619 € 3 033 987 € 3 395 559 € 3 296 165 € 2 935 873 € 2 889 483 € 2 782 805 € 2 775 268 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 € 33 196 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€ 33 196€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€ 0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
101 464 € 563 464 € 563 464 € 563 464 € 563 464 € 563 464 € 563 464 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
101 464€ 563 464€ 563 464€ 563 464€ 563 464€ 563 464€ 563 464€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€ 0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 003 104 € 2 896 008 € 2 795 580 € 2 696 185 € 2 335 894 € 2 289 504 € 2 182 826 € 2 142 580 € 2 066 260 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 003 104€ 2 896 008€ 2 795 580€ 2 696 185€ 2 335 894€ 2 289 504€ 2 182 826€ 2 142 580€ 2 066 260€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
20 390 € 107 096 € 100 428 € 99 395 € 360 292 € 46 390 € 106 678 € 40 246 € 109 029 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
13 979 536 € 13 499 525 € 12 769 680 € 13 042 196 € 16 080 309 € 11 102 893 € 10 650 220 € 10 280 029 € 10 119 969 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
52 732 € 60 992 € 49 006 € 45 778 € 44 444 € 48 729 € 43 462 € 36 586 € 76 223 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
49 567€ 56 352€ 46 301€ 43 281€ 41 894€ 47 412€ 37 356€ 33 328€ 43 386€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
3 165€ 4 640€ 2 705€ 2 497€ 2 550€ 1 317€ 6 106€ 3 258€ 32 837€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 355 293 € 3 536 327 € 3 744 924 € 3 775 106 € 4 575 972 € 502 718 € 774 706 € 919 839 € 381 858 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0€ 0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 190 191€ 3 405 666€ 3 595 807€ 3 656 396€ 4 462 041€ 349 269€ 615 231€ 823 471€ 283 886€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
165 102€ 130 661€ 149 117€ 118 710€ 113 931€ 153 449€ 159 475€ 96 368€ 97 972€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 012 573 € 5 121 570 € 3 603 640 € 4 182 429 € 3 793 239 € 3 976 382 € 3 757 640 € 3 804 870 € 2 689 552 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 980 366€ 4 070 855€ 2 683 366€ 3 447 918€ 2 751 778€ 3 244 323€ 2 830 358€ 3 602 081€ 2 424 439€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 542€ 5 045€ 7 024€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 329€ 25 146€ 27 366€ 4 371€ 2 188€ 2 386€ 71 397€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
69 149€ 64 151€ 58 084€ 56 633€ 60 158€ 51 575€ 53 038€ 49 822€ 77 400€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
86 123€ 41 083€ 38 352€ 37 391€ 37 461€ 33 669€ 31 388€ 29 567€ 40 014€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
364 799€ 371 441€ 300 747€ 340 051€ 435 386€ 44 346€ 65 711€ 102 503€ 63 066€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
512 136€ 574 040€ 519 762€ 275 290€ 481 090€ 598 098€ 773 415€ 13 466€ 6 212€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
195 000€ 170 000€ 70 000€ 873 500€ 759 110€ 937 376€ 1 083 886€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
5 363 938 € 4 610 636 € 5 302 110 € 5 038 883 € 7 666 654 € 5 701 564 € 5 315 302 € 4 581 358 € 5 888 450 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
988 160€ 395 785€ 645 805€ 40 167€ 160 667€ 43 563€ 183 680€ 502 479€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 375 778€ 4 214 851€ 4 656 305€ 5 038 883€ 7 626 487€ 5 540 897€ 5 271 739€ 4 397 678€ 5 385 971€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 665 718 € 2 377 677 € 3 036 284 € 3 640 112 € 4 121 588 € 4 335 776 € 4 384 582 € 329 034 € 518 829 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 388€ 15 382€ 3 399€ 9 376€ 11 006€ 13 186€ 10 251€ 10 891€ 12 993€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 115 068€ 1 789 416€ 2 434 295€ 2 957 824€ 3 332 339€ 2 483 525€ 2 592 715€ 136 849€ 319 871€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
548 262€ 572 879€ 598 590€ 672 912€ 778 243€ 1 839 065€ 1 781 616€ 181 294€ 185 965€