Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 367 885 € 6 477 819 € 6 792 058 € 7 594 233 € 6 521 302 € 7 141 887 € 5 398 455 € 5 266 623 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 687 183 € 3 143 182 € 3 936 271 € 4 190 535 € 4 333 636 € 3 722 856 € 1 310 007 € 1 670 374 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 857 522 € 2 258 227 € 3 124 749 € 4 167 118 € 4 333 636 € 3 722 856 € 1 310 007 € 1 670 374 €
012
A.II.1
Pozemky
284 262€ 288 402€ 297 826€ 297 826€ 230 303€ 230 303€ 230 303€ 255 530€
013
A.II.2
Stavby
522 214€ 615 326€ 530 425€ 623 329€ 663 869€ 764 818€ 835 951€ 1 002 308€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
708 042€ 1 328 240€ 2 084 474€ 2 741 202€ 3 088 329€ 2 628 567€ 222 314€ 412 184€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
36 259€ 26 259€ 212 024€ 504 761€ 291 135€ 13 335€ 21 439€ 352€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
306 745€ 60 000€ 85 833€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
829 661 € 884 955 € 811 522 € 23 417 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
730 000€ 730 000€ 23 417€ 23 417€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
99 661€ 150 910€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
4 045€ 58 105€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
730 000€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 670 535 € 3 323 615 € 2 840 494 € 3 393 550 € 2 182 335 € 3 412 109 € 4 086 207 € 3 593 047 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 921 540 € 1 696 410 € 1 517 528 € 1 247 669 € 717 797 € 863 880 € 973 727 € 1 632 769 €
035
B.I.1
Materiál
1 357 279€ 1 084 203€ 948 084€ 1 030 446€ 439 537€ 741 650€ 927 368€ 1 574 757€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
369 798€ 368 634€ 303 200€ 78 397€ 234 936€ 82 496€
038
B.I.4
Zvieratá
99€ 99€ 99€ 99€ 99€ 99€ 99€ 99€
039
B.I.5
Tovar
194 364€ 243 474€ 266 145€ 138 727€ 43 225€ 39 635€ 46 260€ 57 913€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
28 514 € 16 414 € 6 927 € 10 833 € 2 612 € 188 567 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
188 567 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
188 567€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
28 514€ 16 414€ 6 927€ 10 833€ 2 612€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
900 376 € 904 884 € 1 140 336 € 1 785 774 € 1 334 365 € 1 467 852 € 2 179 419 € 1 200 734 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
737 413 € 741 620 € 887 339 € 1 713 622 € 1 116 853 € 1 260 211 € 2 159 188 € 1 005 317 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
55 753€ 29 253€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
737 413€ 685 867€ 858 086€ 1 713 622€ 1 116 853€ 1 260 211€ 2 159 188€ 1 005 317€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
31 251€ 34 674€ 126 516€ 46 708€ 186 512€ 207 641€ 20 231€ 62 233€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
131 712€ 128 590€ 126 481€ 25 444€ 31 000€ 0€ 133 184€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
848 619 € 693 807 € 166 216 € 353 180 € 119 340 € 1 077 765 € 744 494 € 759 544 €
072
B.V.1.
Peniaze
43 810€ 45 328€ 37 738€ 61 575€ 38 593€ 64 540€ 31 123€ 8 773€
073
B.V.2.
Účty v bankách
804 809€ 648 479€ 128 478€ 291 605€ 80 747€ 1 013 225€ 713 371€ 750 771€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
10 167 € 11 022 € 15 293 € 10 148 € 5 331 € 6 922 € 2 241 € 3 202 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
8€ 37€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 591€ 8 290€ 9 438€ 9 329€ 4 573€ 6 130€ 1 366€ 2 268€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 576€ 2 724€ 5 855€ 819€ 758€ 792€ 875€ 897€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 367 885 € 6 477 819 € 6 792 058 € 7 594 233 € 6 521 302 € 7 141 887 € 5 398 455 € 5 266 623 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 029 741 € 3 390 034 € 3 836 619 € 4 524 432 € 4 212 910 € 4 622 733 € 4 792 448 € 4 182 723 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
978 226 € 978 226 € 978 226 € 978 226 € 978 226 € 978 226 € 978 226 € 978 226 €
082
A.I.1
Základné imanie
978 226€ 978 226€ 978 226€ 978 226€ 978 226€ 978 226€ 978 226€ 978 226€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
99€ 99€ 99€ 99€ 99€ 99€ 99€ 99€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
97 822 € 97 822 € 97 822 € 97 822 € 97 822 € 97 822 € 97 822 € 97 822 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
97 822€ 97 822€ 97 822€ 97 822€ 97 822€ 97 822€ 97 822€ 97 822€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-18 499 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-18 499€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 132 387 € 2 323 512 € 2 629 126 € 2 901 319 € 3 056 586 € 3 376 300 € 2 736 577 € 3 236 306 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 132 387€ 2 323 512€ 2 629 126€ 3 031 049€ 3 186 316€ 3 506 030€ 2 866 307€ 3 236 306€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-129 730€ -129 730€ -129 730€ -129 730€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-178 793 € 8 874 € 131 346 € 546 966 € 80 177 € 170 286 € 979 724 € -129 730 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 996 283 € 2 385 204 € 1 872 775 € 1 593 164 € 439 990 € 1 190 167 € 606 007 € 1 083 322 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
27 856 € 1 106 € 687 € 31 063 € 97 194 € 162 400 € 65 970 € 87 483 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 004€ 1 106€ 687€ 2 405€ 1 047€ 543€ 372€ 82€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
11 224€ 28 658€ 96 147€ 161 857€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
15 628€ 65 598€ 87 401€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
816 185€ 400 008€ 500 004€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
897 755 € 780 094 € 269 588 € 1 059 601 € 335 896 € 525 267 € 387 526 € 543 339 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
427 957 € 312 711 € 186 883 € 788 260 € 133 370 € 430 472 € 357 865 € 367 033 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
11 052€ 7 353€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
427 957€ 301 659€ 179 530€ 788 260€ 133 370€ 430 472€ 357 865€ 367 033€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
100 286€ 100 243€ 10 361€ 39 399€ 105 372€ 6 628€ 12 126€ 141 215€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
23 589€ 27 811€ 21 609€ 23 168€ 18 112€ 13 801€ 10 689€ 10 995€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
15 592€ 17 752€ 14 035€ 14 284€ 10 800€ 6 500€ 6 482€ 6 842€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 865€ 5 450€ 3 315€ 122 394€ 850€ 3 232€ 184€ 15 050€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
328 466€ 316 127€ 33 385€ 72 096€ 67 392€ 64 634€ 180€ 2 204€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 000 € 4 000 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 500€ 2 500€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 000€ 4 000€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 250 487€ 1 199 996€ 1 099 996€ 500 000€ 500 000€ 150 011€ 450 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
4 400€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
341 861 € 702 581 € 1 082 664 € 1 476 637 € 1 868 402 € 1 328 987 € 578 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
6 895€ 1 951€ 1 297€ 952€ 238€ 578€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
98 257€ 334 966€ 687 049€ 1 081 368€ 1 478 068€ 1 084 124€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
236 709€ 365 664€ 394 318€ 394 317€ 390 334€ 244 625€