Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 123 033€ 5 745 162€ 10 138 971€ 13 712 113€ 7 143 777€ 9 562 717€ 11 213 146€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 602 138 € 6 806 845 € 10 849 382 € 14 091 297 € 7 669 063 € 10 097 306 € 12 301 157 € 11 998 621 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
907 116€ 1 139 748€ 4 055 441€ 8 597 491€ 1 023 276€ 1 276 151€ 1 661 062€ 1 928 956€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
7 969 921€ 4 423 201€ 5 902 107€ 4 770 258€ 5 890 330€ 8 075 406€ 9 375 643€ 9 622 257€
05
III.
Tržby z predaja služieb
245 996€ 182 213€ 181 423€ 344 364€ 230 171€ 211 160€ 176 441€ 329 791€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 163€ 65 434€ 224 866€ -156 540€ 152 440€ 82 496€
07
V.
Aktivácia
32 811€ 45 878€ 14 538€ 17 825€ 28 647€ 42 722€ 51 251€ 61 318€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
45 300€ 563 962€ 20 500€ 63 980€ 25 000€ 214 458€ 415 300€ 2 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
399 831€ 386 409€ 450 507€ 453 919€ 319 199€ 194 913€ 621 460€ 53 799€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 689 893 € 6 754 601 € 10 650 564 € 13 362 649 € 7 551 287 € 9 834 848 € 11 209 406 € 11 989 076 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
773 199€ 1 039 710€ 3 698 409€ 7 713 013€ 924 261€ 1 167 455€ 1 552 591€ 1 800 197€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 022 146€ 3 768 738€ 4 922 178€ 3 434 010€ 5 094 989€ 7 065 947€ 8 512 316€ 8 653 642€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
355 516€ 431 939€ 573 590€ 754 953€ 345 666€ 457 742€ 350 045€ 250 689€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
637 215 € 562 693 € 518 450 € 485 800 € 388 239 € 273 712 € 239 506 € 282 833 €
16
E.1.
Mzdové náklady
449 458€ 392 917€ 361 442€ 340 318€ 276 491€ 193 829€ 161 686€ 197 293€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
154 279€ 133 926€ 125 097€ 115 019€ 84 318€ 53 674€ 55 608€ 65 452€
19
E.4.
Sociálne náklady
33 478€ 35 850€ 31 911€ 30 463€ 27 430€ 26 209€ 22 212€ 20 088€
20
F.
Dane a poplatky
47 205€ 48 193€ 50 501€ 48 960€ 45 332€ 43 174€ 47 971€ 660 237€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
803 993€ 828 270€ 835 216€ 814 577€ 724 011€ 482 893€ 270 798€ 304 666€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
803 993€ 828 270€ 835 216€ 814 577€ 724 011€ 482 893€ 270 798€ 304 666€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 140€ 34 583€ 8 118€ 73 579€ 10 975€ 14 452€ 110 654€ 452€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
5 879€ 2 707€ 5 960€ 8 658€ -3 882€ 301 730€ 77 066€ 7 860€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
40 600€ 37 768€ 38 142€ 29 099€ 21 696€ 27 743€ 48 459€ 28 500€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-87 755 € 52 244 € 198 818 € 728 648 € 117 776 € 262 458 € 1 091 751 € 9 545 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 006 146 € 616 087 € 1 184 198 € 1 671 422 € 959 948 € 996 791 € 849 445 € 1 237 794 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
14 983 € 2 667 € 766 € 591 € 1 039 € 1 242 € 14 576 € 19 694 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
14 979 € 2 663 € 763 € 589 € 1 036 € 1 220 € 14 555 € 19 686 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2 343€ 2 012€ 233€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
12 636€ 651€ 530€ 589€ 1 036€ 1 220€ 14 555€ 19 686€
42
XII.
Kurzové zisky
13€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4€ 4€ 3€ 2€ 3€ 9€ 21€ 8€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
66 796 € 40 201 € 30 670 € 27 634 € 15 468 € 25 636 € 15 855 € 14 739 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
23 417€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
29 263 € 31 262 € 13 873 € 10 625 € 6 147 € 13 874 € 5 205 € 4 580 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
29 263€ 31 262€ 13 873€ 10 625€ 6 147€ 13 874€ 5 205€ 4 580€
52
O.
Kurzové straty
10€ 22€ 14€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 116€ 8 939€ 16 797€ 17 009€ 9 311€ 11 762€ 10 628€ 10 145€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-51 813 € -37 534 € -29 904 € -27 043 € -14 429 € -24 394 € -1 279 € 4 955 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-139 568 € 14 710 € 168 914 € 701 605 € 103 347 € 238 064 € 1 090 472 € 14 500 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
39 225 € 5 836 € 37 568 € 154 639 € 23 170 € 67 778 € 110 748 € 144 230 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
13 018€ 47 056€ 150 732€ 31 391€ 135 988€ 132 551€ 138 852€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
39 225€ -7 182€ -9 488€ 3 907€ -8 221€ -68 210€ -21 803€ 5 378€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-178 793 € 8 874 € 131 346 € 546 966 € 80 177 € 170 286 € 979 724 € -129 730 €