Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOBIT - SK, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2020
30.06.2021
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 814 897€ 10 029 254€ 8 859 021€ 7 011 423€ 6 569 336€ 5 106 585€ 4 454 428€ 8 415 637€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 017 745 € 10 081 682 € 8 931 160 € 7 081 428 € 6 658 687 € 5 161 505 € 4 454 429 € 8 415 638 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 938 294€ 8 805 262€ 7 391 549€ 5 860 409€ 5 782 887€ 4 320 765€ 4 018 667€ 6 497 078€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
231 946€ 313 248€ 782 154€ 462 925€ 311 112€ 36 131€ 347€ -996€
05
III.
Tržby z predaja služieb
644 657€ 910 745€ 685 318€ 688 090€ 475 337€ 749 689€ 354 626€ 666 152€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
6 663€ 9 907€ 8 920€ -10 917€ 11 854€ -12 074€ 17 933€ -78 171€
07
V.
Aktivácia
96 391€ 41 040€ 59 925€ 80 077€ 68 656€ 57 929€ 60 199€ 238 642€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 500€ 2 000€ 2 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
99 794€ 1 480€ 794€ 844€ 6 841€ 6 565€ 2 657€ 1 092 933€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 590 652 € 9 510 968 € 8 438 066 € 6 704 826 € 6 495 406 € 5 029 173 € 4 385 784 € 8 251 174 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 359 316€ 7 991 336€ 6 427 012€ 5 061 634€ 5 174 786€ 3 455 315€ 3 309 135€ 5 729 549€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
454 539€ 552 424€ 954 025€ 647 229€ 428 654€ 590 618€ 276 725€ 655 794€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
181 591€ 265 504€ 366 259€ 392 632€ 329 618€ 479 394€ 261 134€ 210 509€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
511 721 € 552 966 € 549 712 € 464 796 € 456 365 € 404 356 € 418 303 € 424 997 €
16
E.1.
Mzdové náklady
366 356€ 398 343€ 397 809€ 338 059€ 328 593€ 290 061€ 300 115€ 302 911€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
127 247€ 136 472€ 133 844€ 111 888€ 112 390€ 99 869€ 103 557€ 106 342€
19
E.4.
Sociálne náklady
18 118€ 18 151€ 18 059€ 14 849€ 15 382€ 14 426€ 14 631€ 15 744€
20
F.
Dane a poplatky
4 030€ 3 829€ 2 693€ 3 708€ 4 104€ 4 239€ 4 498€ 4 738€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
80 510€ 77 522€ 83 722€ 76 930€ 71 211€ 73 401€ 85 155€ 97 505€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
80 510€ 77 522€ 83 722€ 76 930€ 71 211€ 73 401€ 85 155€ 97 505€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
144€ 35 732€ -295€ -330€ -456€ -7 379€ 10 927€ 400€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-1 199€ 31 655€ 54 938€ 58 227€ 31 124€ 29 229€ 19 907€ 1 127 682€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
427 093 € 570 714 € 493 094 € 376 602 € 163 281 € 132 332 € 68 645 € 164 464 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
922 505 € 1 270 938 € 1 180 570 € 979 089 € 716 788 € 627 113 € 604 778 € 726 853 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 428 € 12 573 € 1 834 € 2 763 € 2 513 € 2 118 € 1 199 € 4 018 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
710 € 823 € 1 020 € 2 108 € 2 365 € 2 076 € 834 € 71 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
710€ 823€ 1 020€ 2 108€ 2 365€ 2 076€ 834€ 71€
42
XII.
Kurzové zisky
717€ 9 515€ 814€ 655€ 148€ 42€ 365€ 3 947€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 2 235€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 465 € 8 909 € 8 528 € 9 380 € 6 984 € 7 141 € 10 840 € 36 227 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
774 € 293 € 1 412 € 1 145 € 584 € 674 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
774€ 293€ 1 412€ 1 145€ 584€ 674€
52
O.
Kurzové straty
3 482€ 4 121€ 2 883€ 3 365€ 1 593€ 1 056€ 626€ 2 573€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 209€ 4 495€ 4 233€ 4 870€ 4 807€ 6 085€ 10 214€ 32 980€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-7 037 € 3 664 € -6 694 € -6 617 € -4 471 € -5 023 € -9 641 € -32 209 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
420 056 € 574 378 € 486 400 € 369 985 € 158 810 € 127 309 € 59 004 € 132 255 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
96 809 € 114 160 € 110 044 € 101 759 € 46 739 € 24 187 € 16 455 € 31 817 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
91 226€ 128 302€ 114 881€ 91 004€ 43 750€ 36 106€ 16 272€ 37 399€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
5 583€ -14 142€ -4 837€ 10 755€ 2 989€ -11 919€ 183€ -5 582€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
323 247 € 460 218 € 376 356 € 268 226 € 112 071 € 103 122 € 42 549 € 100 438 €