Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 190 355 € 2 431 912 € 2 504 388 € 2 586 240 € 2 719 647 € 2 887 766 € 3 086 156 € 2 551 007 € 2 801 378 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 088 626 € 2 181 250 € 2 345 822 € 2 480 317 € 2 647 365 € 2 799 953 € 2 949 669 € 2 431 052 € 2 616 844 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
20 627 € 20 498 € 24 739 € 28 980 € 33 221 € 33 929 € 17 859 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
16 257€ 20 498€ 24 739€ 28 980€ 33 221€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
4 370€ 33 929€ 17 859€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 067 999 € 2 160 752 € 2 321 083 € 2 451 337 € 2 614 144 € 2 766 024 € 2 931 810 € 2 431 052 € 2 616 844 €
012
A.II.1
Pozemky
76 671€ 76 671€ 76 671€ 79 946€ 79 946€ 79 946€ 79 946€ 79 946€ 80 833€
013
A.II.2
Stavby
1 796 298€ 1 964 281€ 2 132 264€ 2 304 072€ 2 471 744€ 2 615 306€ 2 789 549€ 2 275 326€ 2 449 254€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
59 148€ 80 487€ 75 235€ 30 406€ 25 541€ 17 005€ 25 047€ 39 557€ 46 140€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
68€ 356€ 644€ 932€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
19 661€ 19 661€ 19 661€ 19 661€ 19 661€ 19 661€ 19 661€ 14 686€ 14 686€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 113 821€ 17 252€ 17 252€ 17 252€ 17 252€ 34 038€ 17 251€ 20 893€ 24 999€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 400€ 2 400€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
101 729 € 247 586 € 156 043 € 103 096 € 67 702 € 85 068 € 133 154 € 115 917 € 180 057 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
11 315 € 12 089 € 11 801 € 17 282 € 12 131 € 18 564 € 9 303 € 7 298 € 8 945 €
035
B.I.1
Materiál
9 550€ 10 618€ 10 069€ 14 805€ 10 300€ 16 009€ 7 983€ 2 656€ 1 706€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 765€ 1 471€ 1 732€ 2 477€ 1 831€ 2 555€ 1 320€ 4 642€ 7 239€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
8 037 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
8 037€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
90 414 € 229 437 € 141 086 € 82 946 € 53 982 € 65 747 € 123 283 € 106 802 € 159 686 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
89 763 € 40 705 € 139 996 € 82 696 € 50 493 € 64 336 € 112 177 € 106 230 € 151 620 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
89 763€ 40 705€ 139 996€ 82 696€ 50 493€ 64 336€ 112 177€ 106 230€ 151 620€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
188 018€ 3 266€ 1 200€ 10 929€ 2 922€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
651€ 714€ 1 090€ 250€ 223€ 211€ 177€ 572€ 5 144€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 060 € 3 156 € 2 868 € 1 589 € 757 € 568 € 1 817 € 3 389 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 6 060€ 3 156€ 2 868€ 1 589€ 757€ 568€ 427€ 435€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 390€ 2 954€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 076 € 2 523 € 2 827 € 4 580 € 2 745 € 3 333 € 4 038 € 4 477 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 076€ 2 473€ 2 827€ 2 818€ 2 265€ 2 772€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 038€ 3 976€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
50€ 1 762€ 480€ 561€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
501€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 190 355 € 2 431 912 € 2 504 388 € 2 586 240 € 2 719 647 € 2 887 766 € 3 086 156 € 2 551 007 € 2 801 378 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
117 518 € 413 017 € 496 971 € 27 831 € 261 732 € 501 343 € 903 383 € 983 553 € 1 012 491 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 220 658 € 4 220 658 € 4 220 658 € 4 220 658 € 4 220 658 € 4 220 658 € 4 220 658 € 4 220 658 € 4 220 658 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 220 658€ 4 220 658€ 4 220 658€ 4 220 658€ 4 220 658€ 4 220 658€ 4 220 658€ 4 220 658€ 4 220 658€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
432 711€ 432 711€ 432 711€ 32 711€ 32 711€ 32 711€ 32 711€ 32 711€ 32 711€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
81 062 € 81 062 € 81 062 € 81 062 € 81 062 € 81 062 € 81 062 € 81 062 € 81 062 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
81 062€ 81 062€ 81 062€ 81 062€ 81 062€ 81 062€ 81 062€ 81 062€ 81 062€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
552 € 552 € 552 € 552 € 552 € 552 € 552 € 552 € 552 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
552€ 552€ 552€ 552€ 552€ 552€ 552€ 552€ 552€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-4 356 988 € -4 238 012 € -4 307 152 € -4 073 250 € -3 848 694 € -3 476 769 € -3 351 430 € -3 322 492 € -3 233 895 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 356 988€ -4 238 012€ -4 307 152€ -4 073 250€ -3 848 694€ -3 476 769€ -3 351 430€ -3 322 492€ -3 233 895€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-260 477 € -83 954 € 69 140 € -233 902 € -224 557 € -356 871 € -80 170 € -28 938 € -88 597 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 469 077 € 1 375 887 € 1 329 769 € 1 844 662 € 1 693 534 € 1 577 407 € 1 340 541 € 677 156 € 847 865 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 006 010 € 743 745 € 705 625 € 968 486 € 803 324 € 530 953 € 488 394 € 39 656 € 19 432 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
608 440€ 867 440€ 695 440€ 431 440€ 442 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
869 890€ 608 440€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
30 000€ 41 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
39 161€ 34 481€ 31 926€ 28 814€ 26 341€ 24 226€ 22 043€ 20 754€ 19 432€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
66 959€ 59 824€ 65 259€ 72 232€ 81 543€ 75 287€ 24 351€ 18 902€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
648 412€ 148 420€ 192 820€ 281 623€ 326 877€ 371 395€ 400 033€ 126 137€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
544 130 € 287 776 € 273 751 € 345 888 € 269 642 € 427 042 € 192 985 € 336 797 € 330 360 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
290 307 € 134 111 € 82 334 € 146 044 € 104 527 € 155 024 € 50 632 € 35 157 € 56 122 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
290 307€ 134 111€ 82 334€ 146 044€ 104 527€ 155 024€ 50 632€ 35 157€ 56 122€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
114 000€ 157 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
87 052€ 47 721€ 42 854€ 48 470€ 43 570€ 37 814€ 39 981€ 37 374€ 38 887€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
55 115€ 40 487€ 26 330€ 29 563€ 26 120€ 22 095€ 21 792€ 22 143€ 23 201€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
64 979€ 18 582€ 10 130€ 12 779€ 9 904€ 25 080€ 6 580€ 11 123€ 2 811€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
46 677€ 46 875€ 112 103€ 109 032€ 85 521€ 73 029€ 74 000€ 74 000€ 209 339€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
62 654 € 13 389 € 46 503 € 60 509 € 52 112 € 43 825 € 40 581 € 33 445 € 37 725 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
62 654€ 13 389€ 46 503€ 60 509€ 52 112€ 43 825€ 40 581€ 33 445€ 37 725€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
207 871€ 182 557€ 111 070€ 188 156€ 241 579€ 204 192€ 218 548€ 267 258€ 334 211€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
603 760 € 643 008 € 677 648 € 713 747 € 764 381 € 809 016 € 842 232 € 890 298 € 941 022 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
39€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
11€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
603 721€ 608 368€ 637 324€ 713 747€ 764 381€ 809 016€ 842 232€ 890 287€ 941 022€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
34 640€ 40 324€