Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 636 003 € 2 722 315 € 3 201 550 € 2 821 549 € 2 465 698 € 2 543 848 € 2 392 282 € 2 273 906 € 2 166 947 € 1 461 285 € 1 356 848 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
597 464 € 505 939 € 544 605 € 625 092 € 738 262 € 888 991 € 1 050 181 € 1 161 139 € 1 144 545 € 556 144 € 585 053 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
597 464 € 505 939 € 544 605 € 625 092 € 738 262 € 888 991 € 1 050 181 € 1 161 139 € 1 144 545 € 556 144 € 585 053 €
012
A.II.1
Pozemky
93 807€ 64 244€ 64 244€ 64 244€ 64 244€ 64 244€ 64 245€ 64 245€ 64 245€ 64 245€ 64 245€
013
A.II.2
Stavby
403 291€ 424 065€ 455 089€ 470 325€ 452 010€ 478 632€ 505 380€ 483 758€ 461 347€ 484 547€ 515 938€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
100 366€ 17 630€ 25 272€ 90 523€ 222 008€ 341 391€ 475 832€ 512 307€ 618 953€ 7 352€ 4 870€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 724€ 4 724€ 100 829€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 994 477 € 2 165 144 € 2 614 859 € 2 165 982 € 1 682 903 € 1 628 505 € 1 319 496 € 1 085 809 € 1 004 621 € 887 595 € 758 298 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
526 570 € 439 450 € 395 074 € 326 237 € 398 459 € 375 805 € 330 886 € 309 144 € 265 035 € 268 046 € 212 721 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
526 570€ 439 450€ 395 074€ 326 237€ 398 459€ 375 805€ 330 886€ 309 144€ 265 035€ 268 046€ 212 721€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
617 689 € 494 937 € 615 423 € 450 395 € 413 777 € 457 683 € 599 838 € 567 703 € 605 433 € 504 168 € 441 053 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
555 392 € 435 151 € 406 567 € 392 628 € 349 532 € 390 008 € 512 396 € 490 313 € 427 227 € 494 265 € 437 756 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
9 187€ 47 015€ 39 537€ 49 320€ 47 834€ 76 198€ 16 704€ 31 186€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
555 392€ 425 964€ 406 567€ 345 613€ 309 995€ 340 688€ 464 562€ 414 115€ 410 523€ 463 079€ 437 756€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
57 604€ 57 604€ 57 576€ 57 604€ 57 604€ 62 274€ 85 340€ 74 364€ 175 186€ 6 288€ 1 270€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 693€ 2 182€ 151 280€ 163€ 6 641€ 5 401€ 2 102€ 3 026€ 3 020€ 3 615€ 2 027€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
850 218 € 1 230 757 € 1 604 362 € 1 389 350 € 870 667 € 795 017 € 388 772 € 208 962 € 134 153 € 115 381 € 104 524 €
072
B.V.1.
Peniaze
47 890€ 47 466€ 60 136€ 90 396€ 31 547€ 14 955€ 17 754€ 14 251€ 14 126€ 21 640€ 14 222€
073
B.V.2.
Účty v bankách
802 328€ 1 183 291€ 1 544 226€ 1 298 954€ 839 120€ 780 062€ 371 018€ 194 711€ 120 027€ 93 741€ 90 302€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
44 062 € 51 232 € 42 086 € 30 475 € 44 533 € 26 352 € 22 605 € 26 958 € 17 781 € 17 546 € 13 497 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 942€ 7 505€ 7 023€ 8 009€ 7 918€ 6 092€ 5 995€ 5 750€ 3 132€ 3 074€ 2 547€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
38 120€ 43 727€ 35 063€ 22 466€ 36 615€ 20 260€ 16 610€ 21 208€ 14 649€ 14 472€ 10 950€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 636 003 € 2 722 315 € 3 201 550 € 2 821 549 € 2 465 698 € 2 543 848 € 2 392 282 € 2 273 906 € 2 166 947 € 1 461 285 € 1 356 848 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 798 656 € 1 670 496 € 1 294 740 € 903 181 € 838 938 € 807 599 € 742 504 € 845 431 € 835 188 € 810 962 € 810 625 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 344 860 € 1 287 436 € 895 877 € 577 545 € 577 545 € 577 545 € 577 545 € 577 545 € 577 545 € 577 545 € 577 545 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 344 860€ 1 287 436€ 895 877€ 577 545€ 577 545€ 577 545€ 577 545€ 577 545€ 577 545€ 577 545€ 577 545€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
446 492 € 375 756 € 391 559 € 318 332 € 254 089 € 222 750 € 157 655 € 260 582 € 250 339 € 226 113 € 225 776 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
835 263 € 1 051 819 € 1 906 810 € 1 843 896 € 1 453 677 € 1 462 828 € 1 275 443 € 953 225 € 755 572 € 650 323 € 546 223 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 082 € 4 319 € 3 733 € 3 191 € 2 760 € 2 430 € 2 131 € 1 827 € 1 610 € 1 390 € 1 223 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 082€ 4 319€ 3 733€ 3 191€ 2 760€ 2 430€ 2 131€ 1 827€ 1 610€ 1 390€ 1 223€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
19 136€ 44 672€ 70 208€ 63 814€ 141 742€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
827 057 € 1 045 771 € 1 901 130 € 1 837 143 € 1 425 771 € 1 410 998 € 1 199 625 € 851 962 € 688 057 € 504 683 € 322 822 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
768 196 € 532 829 € 407 947 € 366 634 € 205 007 € 250 245 € 212 229 € 124 181 € 85 273 € 107 550 € 99 655 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
15 937€ 14 040€ 25 500€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
768 196€ 532 829€ 407 947€ 366 634€ 205 007€ 250 245€ 212 229€ 108 244€ 71 233€ 82 050€ 99 655€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
476 838€ 1 422 629€ 1 422 629€ 1 185 558€ 1 120 463€ 962 808€ 702 226€ 571 887€ 375 776€ 200 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
22 240€ 20 061€ 22 813€ 15 449€ 14 453€ 13 141€ 14 386€ 13 008€ 14 018€ 12 035€ 10 532€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
13 020€ 11 646€ 13 943€ 9 524€ 8 889€ 7 897€ 8 326€ 8 340€ 8 810€ 7 697€ 6 654€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
23 601€ 4 397€ 33 798€ 22 907€ 11 864€ 19 252€ 1 876€ 4 207€ 8 069€ 1 625€ 5 981€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 124 € 1 729 € 1 947 € 3 562 € 6 010 € 4 728 € 3 479 € 3 692 € 2 091 € 2 508 € 2 508 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 395€ 1 947€ 3 562€ 6 010€ 4 728€ 3 479€ 3 692€ 2 091€ 2 508€ 2 508€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 729€ 1 729€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
19 136€ 25 536€ 25 536€ 25 536€ 63 814€ 77 928€ 77 928€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 084 € 74 472 € 173 083 € 273 421 € 374 335 € 475 250 € 576 187 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 084€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
74 472€ 173 082€ 273 420€ 374 335€ 475 272€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
74 472€ 98 611€ 100 339€ 100 915€ 100 915€ 100 915€