Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 029 019 € 2 288 718 € 1 948 004 € 1 621 959 € 1 047 772 € 1 237 935 € 1 848 917 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
413 010 € 457 121 € 341 760 € 254 688 € 281 468 € 285 340 € 331 569 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
413 010 € 457 121 € 341 760 € 254 688 € 281 468 € 285 340 € 331 569 €
012
A.II.1
Pozemky
10 953€ 10 953€ 10 953€ 10 953€ 10 953€ 9 883€ 9 883€
013
A.II.2
Stavby
102 736€ 121 456€ 140 175€ 158 895€ 177 614€ 196 334€ 215 053€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
250 569€ 275 999€ 141 882€ 83 382€ 91 602€ 77 809€ 105 703€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
872€ 833€ 870€ 1 458€ 1 299€ 1 314€ 930€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
47 880€ 47 880€ 47 880€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 613 329 € 1 829 147 € 1 604 016 € 1 365 554 € 765 292 € 951 300 € 1 516 648 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
57 877 € 329 019 € 24 427 € 315 069 € 34 067 € 319 522 € 196 677 €
035
B.I.1
Materiál
3 244€ 2 850€ 1 001€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
29 163€ 30 780€ 23 881€ 34 838€ 33 992€ 36 995€ 28 419€
037
B.I.3
Výrobky
6 188€
038
B.I.4
Zvieratá
22 500€ 298 213€ 466€ 276 912€ 279 557€ 167 187€
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
26€ 26€ 80€ 75€ 75€ 120€ 70€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 709 € 3 247 € 1 651 € 651 € 1 821 € 66 € 3 707 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
50 € 103 € 50 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
50€ 103€ 50€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 659€ 3 144€ 1 601€ 651€ 1 821€ 66€ 3 707€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
784 798 € 1 474 672 € 1 550 985 € 1 045 128 € 704 089 € 512 041 € 1 308 588 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
783 043 € 1 449 652 € 1 538 828 € 1 021 838 € 678 999 € 468 972 € 1 299 090 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 339€ 7 924€ 494 850€ 95 345€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
783 043€ 1 447 313€ 1 530 904€ 526 988€ 583 654€ 468 972€ 1 299 090€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 755€ 25 020€ 12 157€ 23 290€ 24 624€ 43 069€ 9 498€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
466€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
767 945 € 22 209 € 26 953 € 4 706 € 25 315 € 119 671 € 7 676 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 805€ 2 443€ 6 465€ 2 712€ 2 164€ 1 838€ 1 551€
073
B.V.2.
Účty v bankách
764 140€ 19 766€ 20 488€ 1 994€ 23 151€ 117 833€ 6 125€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 680 € 2 450 € 2 228 € 1 717 € 1 012 € 1 295 € 700 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 680€ 2 450€ 2 228€ 1 717€ 1 012€ 1 295€ 700€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 029 019 € 2 288 718 € 1 948 004 € 1 621 959 € 1 047 772 € 1 237 935 € 1 848 917 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 696 685 € 1 423 079 € 1 150 028 € 917 326 € 720 181 € 534 542 € 496 102 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
982 € 982 € 982 € 982 € 982 € 982 € 982 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
982€ 982€ 982€ 982€ 982€ 982€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
982€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 415 457 € 1 142 406 € 909 704 € 712 559 € 526 920 € 488 480 € 428 283 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 415 457€ 1 142 406€ 909 704€ 712 559€ 526 920€ 488 480€ 428 283€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
273 606 € 273 051 € 232 702 € 197 145 € 185 639 € 38 440 € 60 197 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
332 334 € 865 639 € 797 976 € 704 633 € 327 591 € 703 393 € 1 352 815 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 539 € 5 107 € 4 539 € 4 161 € 3 949 € 3 572 € 3 411 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 539€ 5 107€ 4 539€ 4 161€ 3 949€ 3 572€ 3 411€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
300 332 € 835 046 € 781 354 € 678 334 € 310 257 € 689 165 € 1 337 023 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
228 985 € 791 816 € 731 873 € 639 943 € 195 446 € 648 783 € 1 301 054 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
16 993€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
211 992€ 791 816€ 731 873€ 639 943€ 195 446€ 648 783€ 1 301 054€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
15 588€ 15 667€ 24 224€ 22 718€ 49 572€ 25 832€ 11 962€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 115€ 13 476€ 12 024€ 8 760€ 9 784€ 7 920€ 6 139€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
46 644€ 14 087€ 13 233€ 6 913€ 55 455€ 6 630€ 17 868€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
26 463 € 25 486 € 12 083 € 22 138 € 13 385 € 10 656 € 12 381 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
24 963€ 23 986€ 10 583€ 20 638€ 11 885€ 10 656€ 12 381€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé