Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 774 287€ 3 199 928€ 3 448 920€ 2 921 375€ 3 929 772€ 3 358 008€ 4 365 301€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 839 428 € 5 278 146 € 6 116 704 € 5 404 270 € 4 883 628 € 3 541 446 € 4 347 216 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
172 332€ 169 128€ 171 442€ 107 596€ 8 726€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 554 040€ 2 992 983€ 3 277 427€ 2 917 948€ 3 812 710€ 3 301 018€ 4 365 301€
05
III.
Tržby z predaja služieb
47 915€ 37 817€ 51€ 3 427€ 9 466€ 56 990€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-271 142€ 304 646€ -287 403€ 277 758€ -282 560€ 120 946€ -164 188€
07
V.
Aktivácia
731€ 546€ 683€ 803€ 306€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
10 000€ 13 200€ 250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 335 552€ 1 773 026€ 2 945 187€ 2 205 137€ 1 222 533€ 61 439€ 137 071€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 492 527 € 4 932 009 € 5 823 938 € 5 140 925 € 4 667 576 € 3 485 677 € 4 272 898 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
172 331€ 169 128€ 171 442€ 107 597€ 8 726€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 699 681€ 2 846 701€ 2 588 128€ 2 698 032€ 2 894 208€ 3 018 499€ 3 671 757€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
148 992€ 138 184€ 113 066€ 163 475€ 87 011€ 141 866€ 76 011€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
387 816 € 407 257 € 349 431 € 353 391 € 358 755 € 258 943 € 266 628 €
16
E.1.
Mzdové náklady
291 461€ 307 201€ 263 664€ 270 377€ 283 425€ 196 614€ 199 510€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
90 071€ 93 539€ 79 218€ 76 442€ 68 714€ 57 192€ 62 091€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 284€ 6 517€ 6 549€ 6 572€ 6 616€ 5 137€ 5 027€
20
F.
Dane a poplatky
10 677€ 10 385€ 9 809€ 8 717€ 8 700€ 9 272€ 8 334€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
111 841€ 75 735€ 65 986€ 63 368€ 54 180€ 52 433€ 101 283€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
111 841€ 75 735€ 65 986€ 63 368€ 54 180€ 52 433€ 101 283€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
142€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
961 189€ 1 284 619€ 2 526 076€ 1 853 942€ 1 156 983€ 4 664€ 140 159€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
346 901 € 346 137 € 292 766 € 263 345 € 216 052 € 55 769 € 74 318 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
482 872 € 351 107 € 288 881 € 337 626 € 559 079 € 319 392 € 453 651 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 891 € 628 € 27 782 € 43 € 4 323 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 5 € 22 € 43 € 22 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 5€ 22€ 43€ 22€
42
XII.
Kurzové zisky
2 890€ 623€ 27 760€ 4 301€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
304 € 367 € 395 € 7 504 € 4 661 € 236 € 244 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
86€ 7 337€ 3 911€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
304€ 367€ 309€ 167€ 750€ 236€ 244€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-304 € -367 € 2 496 € -6 876 € 23 121 € -193 € 4 079 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
346 597 € 345 770 € 295 262 € 256 469 € 239 173 € 55 576 € 78 397 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
72 991 € 72 719 € 62 560 € 59 324 € 53 534 € 17 136 € 18 200 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
72 507€ 74 262€ 63 509€ 58 154€ 55 289€ 13 495€ 19 632€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
484€ -1 543€ -949€ 1 170€ -1 755€ 3 641€ -1 432€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
273 606 € 273 051 € 232 702 € 197 145 € 185 639 € 38 440 € 60 197 €