Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COLAS Slovakia, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
76 588 000 € 51 302 000 € 69 186 000 € 63 555 000 € 58 359 000 € 154 077 000 € 126 511 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 048 000€ 5 619 000€ 4 312 000€ 2 592 000€ 1 980 000€ 2 729 000€ 1 887 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 971 000€ 1 723 000€ 1 941 000€ 1 248 000€ 776 000€ 1 804 000€ 841 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
64 158 000€ 38 391 000€ 57 911 000€ 59 625 000€ 55 515 000€ 148 008 000€ 122 108 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
411 000€ 315 000€ 716 000€ 90 000€ 88 000€ 1 393 000€ 1 495 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 254 000€ 4 306 000€ 0€ 0€ 143 000€ 180 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
88 614 000 € 60 706 000 € 68 868 000 € 56 906 000 € 61 334 000 € 145 078 000 € 132 857 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
23 638 000€ 16 647 000€ 15 945 000€ 13 794 000€ 43 227 000€ 116 160 000€ 111 407 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
40 976 000€ 28 247 000€ 37 246 000€ 27 643 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
17 642 000 € 13 424 000 € 13 555 000 € 12 377 000 € 13 993 000 € 18 500 000 € 19 246 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
12 549 000€ 9 485 000€ 9 656 000€ 8 878 000€ 10 251 000€ 13 461 000€ 13 781 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 406 000€ 3 354 000€ 3 350 000€ 3 068 000€ 3 227 000€ 4 394 000€ 4 700 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
687 000€ 585 000€ 549 000€ 431 000€ 515 000€ 645 000€ 765 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 761 000€ 2 388 000€ 2 122 000€ 2 027 000€ 1 960 000€ 2 823 000€ 2 109 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 597 000€ 0€ 1 065 000€ 2 154 000€ 7 595 000€ 95 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-12 026 000 € -9 404 000 € 318 000 € 6 649 000 € -2 975 000 € 8 999 000 € -6 346 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
11 563 000 € 839 000 € 10 973 000 € 22 028 000 € 15 044 000 € 36 381 000 € 13 429 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
22 000 € 5 000 € 59 000 € 8 000 € 11 000 € 29 000 € 34 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
22 000 € 5 000 € 59 000 € 8 000 € 11 000 € 29 000 € 34 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
364 000 € 237 000 € 334 000 € 800 000 € 612 000 € 1 297 000 € 1 436 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
172 000 € 130 000 € 126 000 € 296 000 € 310 000 € 549 000 € 974 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
192 000€ 107 000€ 208 000€ 504 000€ 302 000€ 748 000€ 462 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-342 000 € -232 000 € -275 000 € -792 000 € -601 000 € -1 268 000 € -1 402 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-12 368 000 € -9 636 000 € 43 000 € 5 857 000 € -3 576 000 € 7 731 000 € -7 748 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
15 000 € 1 000 € -27 000 € 30 000 € 3 000 € 141 000 € 3 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 1 000€ -27 000€ 30 000€ 3 000€ 141 000€ 3 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
15 000€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-12 383 000 € -9 637 000 € 70 000 € 5 827 000 € -3 579 000 € 7 590 000 € -7 751 000 €