Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MPC CESSI a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
14 080 322 € 16 133 358 € 17 734 974 € 19 024 045 € 16 113 620 € 15 130 694 € 14 099 031 € 15 342 026 € 16 274 091 € 16 537 713 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
7 959 953 € 8 577 690 € 9 059 697 € 9 523 667 € 9 623 937 € 9 574 324 € 8 800 956 € 8 302 742 € 9 288 421 € 10 346 289 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 11 917 € 35 641 € 69 359 € 91 258 € 35 473 € 5 721 € 25 557 € 46 803 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 11 917€ 35 641€ 59 364€ 81 263€ 2 172€ 4 800€ 24 420€ 38 460€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 705€ 921€ 1 137€ 1 353€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 9 995€ 9 995€ 32 596€ 6 990€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
7 696 367 € 8 367 022 € 8 835 325 € 9 178 956 € 9 243 418 € 9 134 782 € 8 369 711 € 7 898 457 € 8 797 428 € 9 836 784 €
012
A.II.1
Pozemky
438 135€ 438 135€ 438 135€ 438 135€ 413 999€ 422 564€ 422 564€ 422 564€ 422 564€ 412 915€
013
A.II.2
Stavby
3 308 806€ 3 488 766€ 3 698 211€ 3 904 312€ 3 906 817€ 2 450 414€ 1 369 988€ 1 394 340€ 1 550 952€ 1 692 899€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 841 894€ 4 158 393€ 4 306 442€ 4 566 706€ 4 741 306€ 5 305 721€ 5 614 439€ 6 061 272€ 6 789 245€ 7 626 047€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
13 007€ 12 896€ 14 343€ 24 262€ 27 116€ 27 273€ 17 456€ 17 346€ 14 317€ 15 756€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
94 525€ 187 130€ 309 362€ 245 541€ 154 180€ 81 430€ 89 697€ 2 935€ 20 350€ 53 617€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 81 702€ 68 832€ 847 380€ 855 567€ 35 550€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
263 586 € 210 668 € 212 455 € 309 070 € 311 160 € 348 284 € 395 772 € 398 564 € 465 436 € 462 702 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
263 586€ 210 668€ 212 455€ 309 070€ 309 236€ 346 410€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 1 874€ 393 266€ 396 058€ 422 904€ 420 164€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 1 924€ 2 506€ 2 506€ 42 532€ 42 538€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 084 376 € 7 519 446 € 8 566 612 € 9 475 164 € 6 474 502 € 5 536 564 € 5 285 994 € 7 031 925 € 6 981 113 € 6 186 574 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 947 961 € 3 192 702 € 4 226 790 € 5 026 668 € 2 390 621 € 2 492 636 € 2 302 865 € 2 992 352 € 4 109 971 € 3 263 773 €
032
B.I.1
Materiál
1 023 900€ 2 305 571€ 3 193 838€ 4 046 596€ 1 684 161€ 1 879 888€ 1 625 684€ 2 411 198€ 3 512 848€ 2 687 612€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
17 154€ 19 365€ 26 831€ 23 113€ 38 332€ 17 429€ 12 303€ 7 148€ 11 574€
034
B.I.3
Výrobky
856 454€ 785 967€ 797 392€ 854 457€ 605 423€ 584 731€ 655 071€ 535 808€ 545 862€ 475 949€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
40 526€ 81 583€ 101 860€ 64 370€ 56 748€ 6 211€ 5 422€ 35 728€ 38 674€ 49 177€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
9 927€ 216€ 106 869€ 38 132€ 5 957€ 4 377€ 4 385€ 2 470€ 1 013€ 38 322€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
5 975 € 7 567 € 7 754 € 7 854 € 7 954 € 3 792 € 1 687 € 5 078 € 2 799 € 4 113 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 253€ 7 567€ 7 754€ 7 854€ 7 954€ 3 792€ 1 687€ 5 078€ 2 799€ 4 113€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
4 722€ 0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 681 811 € 3 929 528 € 4 107 606 € 4 005 236 € 3 514 283 € 2 940 531 € 2 450 225 € 3 968 287 € 2 419 363 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 155 298€ 3 398 438€ 3 563 882€ 3 424 705€ 2 866 476€ 2 598 082€ 2 379 106€ 3 950 939€ 2 373 002€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
523 431€ 523 431€ 534 266€ 570 099€ 577 918€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 320 346€ 51 772€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
381€ 430€ 255€ 413€ 1 327€ 31 836€ 105 240€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 701€ 7 229€ 9 203€ 10 019€ 68 562€ 22 103€ 19 347€ 17 348€ 14 525€ 15 311€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
448 629 € 389 649 € 224 462 € 435 406 € 561 644 € 99 605 € 531 217 € 66 208 € 448 980 € 36 958 €
056
B.IV.1
Peniaze
39 337€ 45 920€ 9 314€ 6 322€ 8 993€ 10 410€ 6 080€ 17 782€ 11 568€ 12 234€
057
B.IV.2
Účty v bankách
409 292€ 343 729€ 215 148€ 429 084€ 461 596€ 89 195€ 525 137€ 48 426€ 437 412€ 24 724€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 91 055€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
35 993 € 36 222 € 108 665 € 25 214 € 15 181 € 19 806 € 12 081 € 7 359 € 4 557 € 4 850 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
16 413€ 22 195€ 177€ 408€ 239€ 634€ 43€ 162€ 149€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
19 580€ 14 027€ 7 988€ 24 550€ 14 942€ 18 566€ 11 083€ 7 048€ 4 259€ 4 850€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 100 500€ 256€ 606€ 955€ 149€ 149€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
14 080 322 € 16 133 358 € 17 734 974 € 19 024 045 € 16 113 620 € 15 130 694 € 14 099 031 € 15 342 026 € 16 274 091 € 16 537 713 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 568 042 € 4 906 840 € 5 381 809 € 5 786 299 € 5 837 155 € 7 122 373 € 7 650 541 € 7 735 516 € 8 069 481 € 8 591 239 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
3 298 000 € 3 298 000 € 3 298 000 € 3 298 000 € 3 298 000 € 3 298 000 € 3 298 000 € 3 292 934 € 3 298 000 € 3 298 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
3 298 000€ 3 298 000€ 3 298 000€ 3 298 000€ 3 298 000€ 3 298 000€ 3 298 000€ 3 298 000€ 3 298 000€ 3 298 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
-5 066€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
171 390 € 129 584 € 130 996 € 194 413 € 241 963 € 233 999 € 261 435 € 260 294 € 295 312 € 293 092 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
157 452€ 115 646€ 117 058€ 180 475€ 228 025€ 220 061€ 256 609€ 255 468€ 290 486€ 288 266€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
13 938€ 13 938€ 13 938€ 13 938€ 13 938€ 13 938€ 4 826€ 4 826€ 4 826€ 4 826€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
4 492 618 € 4 492 618 € 4 492 618 € 4 492 618 € 4 497 618 € 4 497 618 € 4 517 260 € 4 522 260 € 4 667 041 € 4 654 798 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
659 600€ 659 600€ 659 600€ 659 600€ 750 655€ 659 600€ 659 600€ 664 666€ 659 600€ 655 287€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
3 833 018€ 3 833 018€ 3 833 018€ 3 833 018€ 3 746 963€ 3 838 018€ 3 857 660€ 3 857 594€ 4 007 441€ 3 999 511€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-3 329 902 € -2 539 805 € -2 305 813 € -2 200 426 € -1 289 981 € -426 155 € -339 972 € -190 872 € 103 192 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€ 0€ 103 192€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 329 902€ -2 539 805€ -2 305 813€ -2 200 426€ -1 289 981€ -426 155€ -339 972€ -190 872€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 064 064 € -473 557 € -233 992 € 1 694 € -910 445 € -481 089 € -86 182 € -149 100 € -190 872 € 242 157 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 773 298 € 10 420 501 € 11 472 215 € 12 214 320 € 9 118 763 € 6 706 885 € 5 003 204 € 6 015 252 € 6 457 177 € 6 044 679 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
112 011 € 105 407 € 101 259 € 71 121 € 111 847 € 188 580 € 194 679 € 214 020 € 163 058 € 156 348 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
106 411€ 94 207€ 95 659€ 65 821€ 100 647€ 108 441€ 113 900€ 124 181€ 138 098€ 135 082€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€ 38 876€ 32 978€ 24 737€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 600€ 11 200€ 5 600€ 5 300€ 11 200€ 41 263€ 47 801€ 65 102€ 24 960€ 21 266€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
372 474 € 487 199 € 555 857 € 469 013 € 472 370 € 240 552 € 330 712 € 364 946 € 323 818 € 370 315 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 033€ 5 309€ 6 882€ 9 643€ 4 442€ 7 172€ 1 891€ 3 379€ 3 880€ 4 498€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
99 012€ 174 750€ 255 331€ 13 093€ 21 651€ 2 825€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
269 429€ 307 140€ 293 644€ 446 277€ 446 277€ 230 555€ 328 821€ 361 567€ 319 938€ 365 817€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 333 224 € 2 202 802 € 2 991 542 € 2 836 234 € 2 271 291 € 1 636 991 € 1 265 959 € 1 687 483 € 1 609 082 € 1 441 123 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 764 994€ 1 680 718€ 2 509 947€ 2 380 249€ 1 875 656€ 1 248 534€ 767 872€ 1 211 060€ 1 111 428€ 919 437€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
29 219€ 17 129€ 7 490€ 8 331€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 11 020€ 19 656€ 30 116€ 43 420€ 47 436€ 39 920€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
186 522€ 151 470€ 151 477€ 158 914€ 158 912€ 142 753€ 158 019€ 153 490€ 161 159€ 171 239€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
118 541€ 99 234€ 100 390€ 103 502€ 104 581€ 95 654€ 104 605€ 101 799€ 109 406€ 112 636€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
145 211€ 156 736€ 118 041€ 158 545€ 110 028€ 127 275€ 174 989€ 157 707€ 170 867€ 188 390€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117 956€ 114 644€ 111 687€ 35 024€ 11 094€ 3 119€ 1 139€ 2 878€ 1 296€ 1 170€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 530 000€ 500 000€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
5 425 589 € 7 125 093 € 7 823 557 € 8 837 952 € 6 263 255 € 4 640 762 € 3 211 854 € 3 748 803 € 4 361 219 € 4 076 893 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€ 0€ 1 188 000€ 886 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
5 425 589€ 7 125 093€ 7 823 557€ 8 837 952€ 5 075 255€ 3 754 762€ 3 211 854€ 3 748 803€ 4 361 219€ 4 076 893€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
738 982 € 806 017 € 880 950 € 1 023 426 € 1 157 702 € 1 301 436 € 1 445 286 € 1 591 258 € 1 747 433 € 1 901 795 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
10€ 0€ 7 389€ 8 132€ 12€ 3 933€ 129€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
671 802€ 738 972€ 731 769€ 873 561€ 1 015 294€ 1 157 814€ 1 301 188€ 1 445 261€ 1 591 258€ 1 743 532€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
67 170€ 67 045€ 141 792€ 141 733€ 142 408€ 143 622€ 144 086€ 145 997€ 152 242€ 158 134€