Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MPC CESSI a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 494 007€ 2 611 583€ 2 582 767€ 2 100 778€ 1 358 740€ 616 552€ 786 368€ 1 147 128€ 1 085 127€ 1 006 643€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 963 533€ 2 124 983€ 2 111 895€ 1 773 016€ 1 153 855€ 537 169€ 637 281€ 884 488€ 817 174€ 747 973€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
530 474 € 486 600 € 470 872 € 327 762 € 204 885 € 79 383 € 149 087 € 262 640 € 267 953 € 258 670 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
14 096 436 € 13 191 685 € 16 678 970 € 19 210 572 € 17 708 825 € 17 510 475 € 19 914 096 € 20 933 650 € 21 369 515 € 18 875 163 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
11 235 728€ 10 756 318€ 13 497 397€ 13 894 939€ 13 470 441€ 13 560 577€ 14 963 830€ 15 738 005€ 16 213 608€ 14 386 159€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
5 810€ -151 447€ -102 707€ 250 561€ 55 419€ -54 030€ 130 299€ -5 940€ 75 052€ 163 298€
07
II.3
Aktivácia
2 854 898€ 2 586 814€ 3 284 280€ 5 065 072€ 4 182 965€ 4 003 928€ 4 819 967€ 5 201 585€ 5 080 855€ 4 325 706€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
11 140 443 € 10 079 970 € 12 953 440 € 15 453 486 € 14 860 164 € 13 829 476 € 15 723 780 € 16 719 091 € 17 209 681 € 13 964 687 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 696 964€ 8 634 900€ 10 983 780€ 13 114 281€ 12 526 916€ 11 906 689€ 13 727 085€ 15 340 385€ 15 802 206€ 12 646 344€
10
B.2
Služby
1 444 884€ 1 467 267€ 1 969 660€ 2 340 374€ 2 317 304€ 1 989 568€ 1 996 695€ 1 378 706€ 1 407 475€ 1 318 343€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 486 467 € 3 598 315 € 4 196 402 € 4 084 848 € 3 053 546 € 3 760 382 € 4 339 403 € 4 477 199 € 4 427 787 € 5 169 146 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 600 818 € 3 188 791 € 3 483 266 € 3 436 534 € 3 302 946 € 3 320 613 € 3 554 911 € 3 550 353 € 3 439 130 € 3 597 054 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 582 123€ 2 285 636€ 2 443 685€ 2 392 784€ 2 330 843€ 2 312 734€ 2 503 444€ 2 389 836€ 2 332 488€ 2 480 682€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 68 626€ 91 848€ 92 848€ 45 528€ 41 824€ 56 710€ 56 160€ 56 160€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
888 191€ 783 762€ 853 887€ 832 522€ 814 994€ 838 081€ 874 616€ 897 026€ 895 225€ 898 760€
16
C.4
Sociálne náklady
130 504€ 119 393€ 117 068€ 119 380€ 64 261€ 124 270€ 135 027€ 206 781€ 155 257€ 161 452€
17
D
Dane a poplatky
58 297€ 56 355€ 55 706€ 59 812€ 59 872€ 54 701€ 53 743€ 54 112€ 48 268€ 46 416€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
642 429€ 693 287€ 977 943€ 975 840€ 1 084 912€ 1 031 750€ 961 569€ 1 013 224€ 1 230 327€ 1 277 590€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
92 676€ 141 133€ 345 132€ 659 685€ 1 445 194€ 45 461€ 42 312€ 20 965€ 34 066€ 38 030€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
81 717€ 139 674€ 331 226€ 328 584€ 1 091 325€ 19 072€ 13 118€ 5 081€ 24 231€ 22 507€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
39 732€ -859€ -2 689€ 15 313€ 771€ -1 648€ -2 750€ 25 352€ 8 958€ 33 019€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 107 958€ 1 820 313€ 509 817€ 213 065€ 230 256€ 204 391€ 167 418€ 172 185€ 206 313€ 210 371€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 182 507€ 1 780 969€ 407 986€ 84 950€ 210 450€ 78 161€ 42 458€ 57 766€ 41 303€ 33 403€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-918 399 € -298 456 € -202 087 € 56 565 € -1 021 280 € -492 415 € -73 916 € -35 539 € -124 051 € 407 558 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 176 402€ 5 066€ 9 600€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 160 575€ 5 066€ 39 833€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 € 469 € 90 € 13 643 € 9 642 € 6 428 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 12 856€ 9 642€ 6 428€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 90€ 787€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 469€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
114€ 0€ 0€ 66 169€ 15 143€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 113€ 458€ 822€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
7 735€ 7 805€ 8 572€ 8 632€ 7 599€ 3 441€ 223€ 130€ 95€ 12 664€
39
N
Nákladové úroky
155 573€ 130 507€ 134 964€ 105 418€ 76 872€ 51 612€ 30 826€ 52 398€ 101 965€ 66 832€
40
XI.
Kurzové zisky
375€ 324€ 8 871€ 23 874€ 15 623€ 452€ 705€ 13€ 19€ 26€
41
O
Kurzové straty
436€ 1 840€ 1 764€ 35 302€ 7 216€ 856€ 260€ 206€ 812€ 219€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 13€ 2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
46 703€ 36 898€ 28 717€ 24 947€ 10 233€ 25 248€ 10 913€ 11 029€ 20 181€ 56 914€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-194 488 € -161 229 € -148 460 € -51 987 € -55 474 € -73 733 € -41 071 € -80 078 € -113 202 € -104 847 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 112 887 € -459 685 € -350 547 € 4 578 € -1 076 754 € -566 148 € -114 987 € -115 617 € -237 253 € 302 711 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-48 823 € 13 872 € -116 555 € 2 884 € -166 309 € -85 059 € -28 805 € 33 483 € -46 381 € 60 554 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0€ 0€ 2 880€ 2 884€ 2 953€ 2 898€ 9€ 24€ 18€ 106€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-48 823€ 13 872€ -119 435€ -169 262€ -87 957€ -28 814€ 33 459€ -46 399€ 60 448€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 064 064 € -473 557 € -233 992 € 1 694 € -910 445 € -481 089 € -86 182 € -149 100 € -190 872 € 242 157 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 112 887 € -459 685 € -350 547 € 4 578 € -1 076 754 € -566 148 € -114 987 € -115 617 € -237 253 € 302 711 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 064 064 € -473 557 € -233 992 € 1 694 € -910 445 € -481 089 € -86 182 € -149 100 € -190 872 € 242 157 €