Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 601 698 € 9 745 349 € 10 040 333 € 12 388 268 € 14 407 558 € 12 850 179 € 7 372 211 € 8 927 874 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 500 187 € 3 924 225 € 4 591 389 € 5 443 385 € 5 775 010 € 5 445 613 € 3 668 566 € 3 845 855 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 480 € 4 408 € 7 336 € 7 844 € 0 € 0 € 697 € -17 585 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
1 480€ 4 408€ 7 336€ 7 844€ 0€ 0€ 697€ 13 585€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -31 170€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 498 707 € 3 919 817 € 4 584 053 € 5 435 541 € 5 775 010 € 5 445 613 € 3 667 869 € 3 863 440 €
012
A.II.1
Pozemky
265 337€ 265 337€ 265 337€ 265 337€ 265 337€ 263 533€ 263 533€ 263 533€
013
A.II.2
Stavby
2 651 478€ 2 863 063€ 3 059 259€ 3 244 388€ 2 756 590€ 2 944 056€ 2 869 791€ 3 030 966€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
510 160€ 719 685€ 1 207 089€ 1 856 270€ 2 219 760€ 2 238 024€ 534 545€ 568 941€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
71 732€ 71 732€ 52 368€ 69 546€ 533 323€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 098 314 € 5 767 680 € 5 443 872 € 6 939 148 € 8 407 809 € 7 398 881 € 3 702 446 € 5 074 970 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 759 466 € 1 261 627 € 1 612 850 € 1 124 394 € 1 185 198 € 1 976 678 € 1 529 063 € 739 757 €
035
B.I.1
Materiál
618 140€ 659 451€ 507 211€ 583 815€ 572 123€ 841 522€ 998 728€ 613 397€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
41 880€ 22 936€ 50 847€ 119 334€ 22 085€ 35 038€ 51 975€ 14 118€
037
B.I.3
Výrobky
464 794€ 126 857€ 333 632€ 177 964€ 229 841€ 174 431€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 55 988€ 0€
039
B.I.5
Tovar
634 652€ 452 383€ 721 160€ 243 281€ 361 149€ 925 687€ 422 372€ 112 242€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 200 788 € 2 513 455 € 2 898 138 € 5 430 355 € 6 568 167 € 4 387 973 € 1 833 711 € 4 154 309 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
878 883 € 2 326 536 € 2 652 924 € 5 418 143 € 6 545 784 € 3 926 704 € 1 312 912 € 3 010 559 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 458 309€ 289 683€ 126 687€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
878 883€ 2 326 536€ 2 652 924€ 4 959 834€ 6 256 101€ 3 800 017€ 1 312 912€ 3 010 559€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
296 019€ 177 418€ 229 908€ 9 191€ 437 019€ 501 036€ 576 410€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
25 886€ 9 501€ 15 306€ 12 212€ 13 192€ 24 250€ 19 763€ 567 340€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 138 060 € 1 992 598 € 932 884 € 384 399 € 654 444 € 1 034 230 € 339 672 € 180 904 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 084 627€ 1 938 841€ 817 303€ 268 514€ 529 329€ 20 595€ 335 631€ 179 024€
073
B.V.2.
Účty v bankách
53 433€ 53 757€ 115 581€ 115 885€ 125 115€ 1 013 635€ 4 041€ 1 880€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 197 € 53 444 € 5 072 € 5 735 € 224 739 € 5 685 € 1 199 € 7 049 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 678€ 3 477€ 5 072€ 5 674€ 4 580€ 5 685€ 1 199€ 5 429€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
519€ 49 967€ 0€ 61€ 220 159€ 0€ 0€ 1 620€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 601 698 € 9 745 349 € 10 040 333 € 12 388 268 € 14 407 558 € 12 850 179 € 7 372 211 € 8 927 874 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-2 769 796 € -2 145 485 € -150 537 € -187 722 € -1 521 899 € 2 423 798 € 2 478 119 € 2 496 441 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 330 160 € 2 330 160 € 2 330 160 € 2 330 160 € 2 330 160 € 2 330 160 € 2 330 160 € 2 330 160 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 330 160€ 2 330 160€ 2 330 160€ 2 330 160€ 2 330 160€ 2 330 160€ 2 330 160€ 2 330 160€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
333 233 € 333 233 € 333 233 € 333 233 € 333 233 € 333 233 € 333 233 € 333 232 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
333 233€ 333 233€ 333 233€ 333 233€ 333 233€ 333 233€ 333 233€ 333 232€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-4 808 878 € -2 813 930 € -2 851 115 € -4 185 292 € -239 596 € -185 274 € -166 951 € 5 156 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 454 396€ 1 454 396€ 1 417 211€ 83 034€ 83 034€ 83 035€ 83 035€ 83 035€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 263 274€ -4 268 326€ -4 268 326€ -4 268 326€ -322 630€ -268 309€ -249 986€ -77 879€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-624 311 € -1 994 948 € 37 185 € 1 334 177 € -3 945 696 € -54 321 € -18 323 € -172 107 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
11 312 555 € 11 807 380 € 10 093 554 € 12 454 221 € 15 800 148 € 10 274 214 € 4 742 215 € 6 256 887 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
376 456 € 312 767 € 294 360 € 283 832 € 441 090 € 742 450 € 898 429 € 834 625 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 9 703€ 183 226€ 470 980€ 629 356€ 577 835€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
128 795€ 108 875€ 89 461€ 75 167€ 64 097€ 72 425€ 63 059€ 58 007€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
247 661€ 203 892€ 204 899€ 198 962€ 193 767€ 199 045€ 206 014€ 198 783€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 583 626 € 8 136 341 € 6 468 650 € 8 614 455 € 11 768 450 € 9 394 022 € 3 783 497 € 4 694 148 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 588 043 € 6 109 420 € 4 612 942 € 6 584 999 € 10 422 764 € 8 304 843 € 3 121 215 € 3 906 090 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
4 605 868€ 5 044 147€ 1 390 198€ 217 000€ 544 908€ 1 469 816€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
982 175€ 1 065 273€ 3 222 744€ 6 367 999€ 9 877 856€ 6 835 027€ 3 121 215€ 3 906 090€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
12 367€ 12 367€ 12 367€ 12 367€ 12 367€ 107 636€ 155 425€ 163 425€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
299 938€ 289 936€ 254 365€ 190 151€ 219 703€ 205 890€ 61 132€ 160 193€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
605 420€ 599 619€ 313 735€ 271 344€ 690 407€ 385 302€ 75 758€ 174 601€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
674 910€ 714 960€ 858 028€ 924 592€ 42 394€ 37 039€ 31 554€ 21 659€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
402 948€ 410 039€ 417 213€ 631 002€ 380 815€ 353 312€ 338 413€ 268 180€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 352 473 € 3 358 272 € 3 330 544 € 3 555 934 € 3 590 608 € 137 742 € 60 289 € 141 945 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
233 179€ 235 778€ 208 050€ 156 640€ 191 314€ 135 542€ 60 289€ 141 945€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 119 294€ 3 122 494€ 3 122 494€ 3 399 294€ 3 399 294€ 2 200€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 586 169€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
58 939 € 83 454 € 97 316 € 121 769 € 129 309 € 152 167 € 151 877 € 174 546 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
7 157€ 14 520€ 17 255€ 27 574€ 20 631€ 29 710€ 15 284€ 23 818€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
37 647€ 51 783€ 65 918€ 80 052€ 94 188€ 108 322€ 122 458€ 136 593€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
14 135€ 17 151€ 14 143€ 14 143€ 14 490€ 14 135€ 14 135€ 14 135€