Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
496 498 € 541 691 € 564 495 € 538 197 € 543 407 € 646 366 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
154 973 € 151 032 € 160 280 € 193 090 € 230 542 € 213 025 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
154 973 € 151 032 € 160 280 € 193 090 € 230 542 € 213 025 €
012
A.II.1
Pozemky
29 547€ 29 547€ 29 547€ 29 547€ 29 547€ 29 547€
013
A.II.2
Stavby
70 512€ 77 683€ 85 004€ 92 339€ 99 674€ 107 009€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
54 914€ 43 802€ 45 729€ 71 204€ 101 321€ 76 469€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
335 349 € 368 903 € 383 701 € 344 625 € 306 702 € 427 546 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
86 065 € 92 846 € 100 695 € 84 843 € 81 041 € 118 204 €
035
B.I.1
Materiál
517€ 439€ 462€ 421€ 517€ 537€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
85 548€ 92 407€ 100 233€ 84 422€ 80 524€ 117 667€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
121 087 € 125 169 € 150 877 € 135 872 € 94 874 € 212 384 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
110 296 € 121 769 € 144 730 € 135 872 € 86 419 € 178 845 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
110 296€ 121 769€ 144 730€ 135 872€ 86 419€ 178 845€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
688€ 3 378€ 6 147€ 8 455€ 33 334€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
10 103€ 22€ 205€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
128 197 € 150 888 € 132 129 € 123 910 € 130 787 € 96 958 €
072
B.V.1.
Peniaze
15 869€ 11 345€ 10 529€ 12 892€ 12 430€ 7 457€
073
B.V.2.
Účty v bankách
112 328€ 139 543€ 121 600€ 111 018€ 118 357€ 89 501€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 176 € 21 756 € 20 514 € 482 € 6 163 € 5 795 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 176€ 21 756€ 20 514€ 482€ 6 163€ 5 795€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
496 498 € 541 691 € 564 495 € 538 197 € 543 407 € 646 366 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
270 387 € 248 622 € 232 785 € 222 872 € 184 766 € 268 787 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 €
082
A.I.1
Základné imanie
99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
498€ 498€ 498€ 498€ 498€ 498€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
10 273 € 10 273 € 10 273 € 10 273 € 10 273 € 10 273 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
10 273€ 10 273€ 10 273€ 10 273€ 10 273€ 10 273€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
138 269 € 122 432 € 112 519 € 74 413 € 125 434 € 141 166 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
138 269€ 122 432€ 112 519€ 74 413€ 125 434€ 141 166€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
21 765 € 15 837 € 9 913 € 38 106 € -51 021 € 17 268 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
226 845 € 292 963 € 331 636 € 315 325 € 358 641 € 376 235 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 503 € 3 288 € 3 089 € 2 900 € 2 720 € 2 825 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 503€ 3 288€ 3 089€ 2 900€ 2 720€ 2 536€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
289€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
18 323€ 37 045€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
218 355 € 284 033 € 323 534 € 288 903 € 312 818 € 312 950 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
132 346 € 180 251 € 161 984 € 120 330 € 137 574 € 143 424 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
132 346€ 180 251€ 161 984€ 120 330€ 137 574€ 143 424€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
69 123€ 87 123€ 139 123€ 139 123€ 159 123€ 148 323€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 083€ 10 096€ 10 078€ 10 056€ 9 995€ 9 737€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 980€ 5 900€ 5 829€ 5 731€ 5 880€ 5 736€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
799€ 440€ 6 620€ 13 663€ 216€ 5 730€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
24€ 223€ -100€ 30€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 987 € 5 642 € 5 013 € 5 199 € 6 059 € 4 694 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 987€ 5 642€ 5 013€ 5 199€ 6 059€ 4 694€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
18 323€ 18 721€ 18 721€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-734 € 106 € 74 € 1 344 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
-734€ 106€ 74€ 1 344€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé