Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 335 057€ 1 319 492€ 1 312 283€ 1 303 095€ 1 740 395€ 2 274 750€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 335 032 € 1 319 436 € 1 311 861 € 1 303 084 € 1 740 395 € 2 274 750 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 056 342€ 1 030 804€ 1 052 072€ 1 035 847€ 1 488 119€ 2 024 854€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
270 882€ 267 184€ 240 513€ 237 170€ 237 321€ 211 173€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
4 675€ 8 775€ 8 329€ 20 611€ 1 206€ 21 129€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 183€ 3 780€ 1 557€ 447€ 3 937€ 6 393€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 950€ 8 893€ 9 390€ 9 009€ 9 812€ 11 201€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 308 512 € 1 299 184 € 1 297 635 € 1 257 065 € 1 786 777 € 2 253 036 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
848 335€ 831 749€ 846 959€ 831 224€ 1 222 358€ 1 733 798€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
83 026€ 84 013€ 84 614€ 77 321€ 74 326€ 76 034€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
129 428€ 136 306€ 114 025€ 87 766€ 193 794€ 172 835€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
207 273 € 208 701 € 199 800 € 202 324 € 203 180 € 215 183 €
16
E.1.
Mzdové náklady
145 150€ 146 982€ 141 341€ 143 138€ 142 743€ 151 953€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
50 935€ 50 662€ 48 106€ 48 744€ 50 240€ 53 228€
19
E.4.
Sociálne náklady
11 188€ 11 057€ 10 353€ 10 442€ 10 197€ 10 002€
20
F.
Dane a poplatky
3 880€ 3 538€ 3 767€ 4 680€ 4 215€ 4 260€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 220€ 28 160€ 42 357€ 46 785€ 44 767€ 42 765€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 220€ 28 160€ 42 357€ 46 785€ 44 767€ 42 765€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
310€ 369€ 1 408€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-50€ -5 163€ 84€ 1 224€ 13 999€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 400€ 11 570€ 5 660€ 5 741€ 30 138€ 6 753€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
26 520 € 20 252 € 14 226 € 46 019 € -46 382 € 21 714 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
271 110 € 254 695 € 255 316 € 297 317 € 236 168 € 274 489 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
25 € 56 € 422 € 12 € 132 € 5 475 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
15 € 415 € 4 € 126 € 5 469 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
15€ 415€ 4€ 126€ 5 469€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
25€ 41€ 7€ 8€ 6€ 6€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 499 € 1 591 € 1 854 € 1 808 € 1 889 € 2 486 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
149 € 490 € 885 € 1 295 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
149€ 490€ 885€ 1 295€
52
O.
Kurzové straty
4€ 10€ 4€ 3€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 495€ 1 591€ 1 695€ 1 314€ 1 004€ 1 188€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 474 € -1 535 € -1 432 € -1 796 € -1 757 € 2 989 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
25 046 € 18 717 € 12 794 € 44 223 € -48 139 € 24 703 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 281 € 2 880 € 2 881 € 6 117 € 2 882 € 7 435 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 281€ 2 880€ 2 881€ 6 117€ 2 882€ 7 435€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
21 765 € 15 837 € 9 913 € 38 106 € -51 021 € 17 268 €