Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 977 174 € 4 302 270 € 3 320 489 € 3 440 292 € 3 449 538 € 3 756 108 € 3 615 914 € 3 315 127 € 2 893 205 € 2 907 905 € 2 323 114 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 461 405 € 1 464 099 € 1 291 113 € 1 405 803 € 1 492 701 € 1 583 192 € 1 619 074 € 1 695 846 € 1 341 295 € 1 276 370 € 896 291 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 399 405 € 1 396 099 € 1 243 113 € 1 348 803 € 1 436 701 € 1 527 192 € 1 581 074 € 1 657 846 € 1 312 295 € 1 276 370 € 896 290 €
012
A.II.1
Pozemky
326 089€ 326 089€ 326 089€ 326 089€ 326 089€ 326 089€ 326 089€ 326 089€ 238 113€ 188 113€ 188 113€
013
A.II.2
Stavby
602 455€ 643 159€ 717 055€ 790 951€ 864 847€ 927 648€ 1 009 399€ 1 091 551€ 861 336€ 586 088€ 584 351€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
324 713€ 187 751€ 53 821€ 85 615€ 99 617€ 127 307€ 99 438€ 94 058€ 71 040€ 26 384€ 49 158€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
146 148€ 239 100€ 146 148€ 146 148€ 146 148€ 146 148€ 146 148€ 146 148€ 141 806€ 475 785€ 74 668€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
62 000 € 68 000 € 48 000 € 57 000 € 56 000 € 56 000 € 38 000 € 38 000 € 29 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
62 000€ 68 000€ 48 000€ 57 000€ 56 000€ 56 000€ 38 000€ 38 000€ 29 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 493 701 € 2 824 275 € 2 021 269 € 2 023 041 € 1 947 296 € 2 163 156 € 1 992 613 € 1 606 428 € 1 547 813 € 1 616 694 € 1 422 861 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 090 816 € 2 255 906 € 1 679 440 € 1 700 712 € 1 589 509 € 1 828 665 € 1 501 091 € 1 257 169 € 1 258 244 € 1 344 188 € 1 190 610 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 090 816€ 2 255 906€ 1 679 440€ 1 700 712€ 1 589 509€ 1 828 665€ 1 501 091€ 1 257 169€ 1 258 244€ 1 344 188€ 1 190 610€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
22 849 € 19 667 € 924 € 1 092 € 756 € 1 260 € 1 386 € 1 197 € 594 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
22 219€ 18 932€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
630€ 735€ 924€ 1 092€ 756€ 1 260€ 1 386€ 1 197€ 594€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
362 581 € 479 539 € 328 331 € 310 433 € 344 808 € 314 889 € 484 885 € 335 801 € 278 262 € 256 107 € 227 295 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
359 935 € 439 539 € 327 806 € 310 433 € 344 808 € 314 889 € 484 885 € 335 801 € 278 262 € 256 107 € 203 758 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
359 935€ 439 539€ 327 806€ 310 433€ 344 808€ 314 889€ 484 885€ 335 801€ 278 262€ 256 107€ 203 758€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 646€ 525€ 23 537€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
40 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
17 455 € 69 163 € 12 574 € 10 804 € 12 223 € 18 342 € 5 251 € 12 261 € 10 713 € 16 399 € 4 956 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 118€ 53 190€ 12 574€ 10 804€ 12 223€ 18 342€ 5 271€ 12 261€ 10 713€ 16 399€ 4 956€
073
B.V.2.
Účty v bankách
7 337€ 15 973€ -20€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
22 068 € 13 896 € 8 107 € 11 448 € 9 541 € 9 760 € 4 227 € 12 853 € 4 097 € 14 841 € 3 962 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
15 576€ 7 926€ 4 921€ 4 689€ 4 085€ 7 490€ 4 227€ 4 775€ 4 097€ 14 841€ 3 962€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 492€ 5 970€ 3 186€ 6 759€ 5 456€ 2 270€ 8 078€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 977 174 € 4 302 270 € 3 320 489 € 3 440 292 € 3 449 538 € 3 756 108 € 3 615 914 € 3 315 127 € 2 893 205 € 2 907 905 € 2 323 114 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
366 749 € 884 031 € 879 882 € 765 827 € 819 580 € 811 830 € 783 127 € 723 107 € 683 205 € 627 019 € 607 942 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 € 120 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
413 721€ 113 721€ 113 721€ 113 721€ 113 721€ 113 721€ 113 721€ 113 721€ 113 721€ 113 721€ 113 721€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
110 053 € 598 356 € 520 107 € 573 858 € 566 109 € 537 407 € 477 385 € 437 484 € 381 298 € 362 221 € 313 580 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
110 053€ 598 356€ 520 107€ 573 858€ 566 109€ 537 407€ 477 385€ 437 484€ 381 298€ 362 221€ 313 580€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-289 025 € 39 954 € 114 054 € -53 752 € 7 750 € 28 702 € 60 021 € 39 902 € 56 186 € 19 077 € 48 641 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 610 425 € 3 418 239 € 2 440 382 € 2 674 465 € 2 629 958 € 2 944 278 € 2 831 701 € 2 590 111 € 2 210 000 € 2 280 886 € 1 715 172 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
-5 040 € 11 460 € 9 181 € 17 596 € 69 162 € 276 300 € 465 722 € 175 615 € 306 945 € 368 864 € 464 213 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 023€ 2 023€ 12 223€ 63 023€ 269 823€ 459 023€ 167 923€ 297 223€ 359 063€ 452 845€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 071€ 4 245€ 1 959€ 162€ 916€ 1 245€ 1 422€ 2 390€ 2 426€ 2 213€ 1 680€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
-12 111€ 5 192€ 5 199€ 5 211€ 5 223€ 5 232€ 5 277€ 5 302€ 7 296€ 7 588€ 9 688€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
291 421€ 173 004€ 331 707€ 200 000€ 13 372€ 93 364€ 231 532€ 374 980€ 185 088€ 248 544€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 577 632 € 1 498 692 € 923 553 € 1 289 656 € 1 298 120 € 1 324 811 € 929 716 € 860 436 € 795 694 € 770 441 € 826 024 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 150 619 € 1 088 327 € 451 623 € 655 709 € 531 772 € 759 945 € 340 431 € 152 562 € 154 939 € 161 445 € 105 359 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 150 619€ 1 088 327€ 451 623€ 655 709€ 531 772€ 759 945€ 340 431€ 152 562€ 154 939€ 161 445€ 105 359€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
284 028€ 238 805€ 331 000€ 541 600€ 661 600€ 511 600€ 400 000€ 641 500€ 569 500€ 571 500€ 668 501€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 795€ 27 750€ 21 933€ 19 832€ 20 454€ 20 341€ 12 967€ 11 106€ 10 458€ 9 574€ 8 763€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
17 453€ 22 107€ 14 237€ 12 962€ 13 804€ 13 594€ 9 015€ 7 540€ 7 646€ 7 279€ 6 516€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
87 283€ 107 953€ 103 027€ 57 723€ 69 640€ 18 631€ 166 633€ 47 309€ 51 959€ 19 231€ 35 912€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
35 454€ 13 750€ 1 733€ 1 830€ 850€ 700€ 670€ 419€ 1 192€ 1 412€ 973€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
16 618 € 11 643 € 11 036 € 10 029 € 10 197 € 5 566 € 5 517 € 4 855 € 6 275 € 10 639 € 8 978 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
16 618€ 11 643€ 11 036€ 10 029€ 10 197€ 5 566€ 5 517€ 4 855€ 6 275€ 10 639€ 8 978€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 729 794€ 1 723 440€ 1 164 905€ 1 157 184€ 1 239 107€ 1 244 237€ 1 199 214€ 1 174 225€ 915 998€ 882 398€ 415 957€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
225 € 1 086 € 1 909 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 086€ 1 909€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
225€