Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tatranský Permon, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
13 726 859 € 12 602 260 € 12 660 747 € 12 429 852 € 12 991 187 € 13 395 329 € 13 822 240 € 9 257 494 € 9 007 958 € 9 168 100 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
13 130 889 € 12 545 849 € 12 567 694 € 12 369 778 € 12 892 383 € 13 283 494 € 13 639 713 € 9 097 421 € 8 690 553 € 8 712 294 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
2 491 € 3 142 € 0 € 0 € 1 095 € 3 723 € 6 713 € 10 647 € 10 260 € 14 711 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 491€ 3 142€ 0€ 1 095€ 3 723€ 6 713€ 10 626€ 7 980€ 11 193€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21€ 2 280€ 3 518€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
13 128 398 € 12 542 707 € 12 567 694 € 12 369 778 € 12 891 288 € 13 273 132 € 13 626 361 € 9 080 135 € 8 673 654 € 8 690 944 €
012
A.II.1
Pozemky
652 191€ 438 206€ 269 406€ 239 312€ 239 314€ 239 314€ 194 221€ 186 077€ 126 579€ 126 579€
013
A.II.2
Stavby
10 518 633€ 10 998 732€ 11 195 048€ 11 673 319€ 12 050 667€ 12 383 162€ 12 742 108€ 8 513 787€ 8 189 375€ 8 191 051€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
303 290€ 386 943€ 404 329€ 339 496€ 478 513€ 507 261€ 577 432€ 291 870€ 301 772€ 287 536€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
48 345€ 48 345€ 48 345€ 48 345€ 48 345€ 48 345€ 48 345€ 45 995€ 46 625€ 46 625€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 482 495€ 655 481€ 650 566€ 69 306€ 74 449€ 95 050€ 50 530€ 2 040€ 9 303€ 39 153€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
123 444€ 15 000€ 13 725€ 40 366€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
594 405 € 53 749 € 90 148 € 58 040 € 97 088 € 111 677 € 181 899 € 159 488 € 316 973 € 413 191 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
29 677 € 4 324 € 93 638 €
032
B.I.1
Materiál
29 677€ 65 278€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
28 360€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
277 € 142 729 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
277€ 142 729€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
562 297 € 51 753 € 88 143 € 56 015 € 95 007 € 109 578 € 177 082 € 152 267 € 159 442 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
365 710€ 51 740€ 88 113€ 37 885€ 49 608€ 106 161€ 165 519€ 139 941€ 144 433€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
196 587€ 13 408€ 39 438€ 2 684€ 8 758€ 15€ 6€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
13€ 30€ 4 722€ 5 961€ 733€ 2 805€ 12 326€ 14 994€ 36 942€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
2 431 € 1 996 € 2 005 € 2 025 € 2 081 € 2 099 € 4 817 € 6 944 € 10 478 € 166 167 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 431€ 1 996€ 2 005€ 2 025€ 2 081€ 2 099€ 2 106€ 2 609€ 3 380€ 19 142€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 711€ 4 335€ 7 098€ 147 025€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 565 € 2 662 € 2 905 € 2 034 € 1 716 € 158 € 628 € 585 € 432 € 42 615 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 565€ 2 662€ 2 905€ 2 034€ 1 716€ 158€ 628€ 585€ 432€ 42 615€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
13 726 859 € 12 602 260 € 12 660 747 € 12 429 852 € 12 991 187 € 13 395 329 € 13 822 240 € 9 257 494 € 9 007 958 € 9 168 100 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
7 211 054 € 6 547 113 € 6 109 561 € 5 871 398 € 5 808 292 € 5 756 359 € 5 488 559 € 5 489 943 € 5 214 462 € 4 905 485 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
17 330 000 € 17 330 000 € 17 330 000 € 17 330 000 € 17 330 000 € 17 330 000 € 17 330 000 € 17 330 000 € 17 330 000 € 17 330 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
17 330 000€ 17 330 000€ 17 330 000€ 17 330 000€ 17 330 000€ 17 330 000€ 17 330 000€ 17 330 000€ 17 330 000€ 17 330 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
-6 639 € -6 639 € -6 639 € -6 639 € -6 639 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-6 639€ -6 639€ -6 639€ -6 639€ -6 639€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
197 672 € 153 917 € 114 244 € 107 934 € 102 077 € 75 297 € 75 297 € 55 214 € 8 922 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
197 672€ 153 917€ 114 244€ 107 934€ 102 077€ 75 297€ 75 297€ 55 214€ 8 922€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-10 973 920 € -11 367 717 € -11 724 774 € -11 623 003 € -11 675 718 € -11 916 738 € -11 915 631 € -12 016 806 € -12 433 437 € -12 513 732 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 619 191€ 1 225 394€ 868 337€ 811 541€ 758 826€ 517 806€ 517 806€ 416 631€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 593 111€ -12 593 111€ -12 593 111€ -12 434 544€ -12 434 544€ -12 434 544€ -12 433 437€ -12 433 437€ -12 433 437€ -12 513 732€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
663 941 € 437 552 € 396 730 € 63 106 € 58 572 € 267 800 € -1 107 € 121 535 € 308 977 € 89 217 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 515 805 € 6 055 147 € 6 543 737 € 6 541 047 € 7 155 530 € 7 638 970 € 8 326 232 € 3 750 144 € 3 786 027 € 4 245 188 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 32 875 € 78 512 € 67 309 € 44 328 € 82 233 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 000€ 3 000€ 3 250€ 50 498€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 1 860€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 32 875€ 75 512€ 64 309€ 41 078€ 29 875€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
3 483 796 € 3 164 997 € 3 409 378 € 2 910 311 € 3 685 019 € 4 391 727 € 5 166 435 € 2 424 243 € 2 727 061 € 3 045 004 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 761 150€ 2 363 900€ 2 760 200€ 2 910 311€ 3 685 019€ 4 391 727€ 2 334 243€ 2 637 061€ 3 042 769€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
5 166 435€ 90 000€ 90 000€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
695€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
562 665€ 642 506€ 492 196€ 1 540€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
159 981€ 158 591€ 156 982€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 065 678 € 732 866 € 726 791 € 919 058 € 992 649 € 978 139 € 964 916 € 631 715 € 567 717 € 1 117 951 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
80 961€ 250 757€ 104 648€ 121 131€ 190 804€ 142 655€ 186 073€ 86 726€ 103 565€ 513 373€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5 088€ 6 209€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
859 000€ 396 300€ 436 833€ 774 708€ 774 708€ 774 708€ 527 087€ 448 290€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
774 708€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
598€ 598€ 598€ 598€ 598€ 598€ 598€ 1 747€ 1 215€ 84 732€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
355€ 355€ 355€ 355€ 355€ 355€ 355€ 1 072€ 462€ 39 793€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
61 191€ 31 166€ 131 770€ 22 266€ 26 184€ 59 823€ 3 142€ 15 066€ 6 858€ 22 438€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
63 573€ 53 690€ 52 587€ 40€ 17€ 2 239€ 3 384€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 963 331 € 2 154 284 € 2 404 568 € 2 708 678 € 2 474 862 € 2 236 229 € 2 116 369 € 626 877 € 446 921 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 151 818€ 21 370€ 33 286€ 60 590€ 95 460€ 1 502 170€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
811 513€ 2 132 914€ 2 371 282€ 2 648 088€ 2 379 402€ 734 059€ 2 116 369€ 626 877€ 446 921€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 € 7 449 € 17 407 € 27 365 € 7 449 € 17 407 € 7 469 € 17 427 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
7 449€ 17 407€ 7 449€ 9 958€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 449€ 9 958€ 9 958€ 7 449€ 9 958€ 7 469€ 7 469€