Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tatranský Permon, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 726 859 € 12 602 260 € 12 660 747 € 12 429 852 € 12 991 187 € 13 395 329 € 13 822 240 € 9 336 786 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
13 130 889 € 12 545 849 € 12 567 694 € 12 369 778 € 12 892 383 € 13 283 494 € 13 639 713 € 9 097 421 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 491 € 3 142 € 0 € 0 € 1 095 € 3 723 € 6 713 € 10 647 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 491€ 3 142€ 0€ 1 095€ 3 723€ 6 713€ 10 626€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
13 128 398 € 12 542 707 € 12 567 694 € 12 369 778 € 12 891 288 € 13 273 132 € 13 626 361 € 9 080 135 €
012
A.II.1
Pozemky
652 191€ 438 206€ 269 406€ 239 312€ 239 314€ 239 314€ 194 221€ 186 077€
013
A.II.2
Stavby
10 518 633€ 10 998 732€ 11 195 048€ 11 673 319€ 12 050 667€ 12 383 162€ 12 742 108€ 8 513 787€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
303 290€ 386 943€ 404 329€ 339 496€ 478 513€ 507 261€ 577 432€ 291 870€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
48 345€ 48 345€ 48 345€ 48 345€ 48 345€ 48 345€ 48 345€ 45 995€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 482 495€ 655 481€ 650 566€ 69 306€ 74 449€ 95 050€ 50 530€ 2 040€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
123 444€ 15 000€ 13 725€ 40 366€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
594 405 € 53 749 € 90 148 € 58 040 € 97 088 € 111 677 € 181 899 € 238 780 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
29 677 €
035
B.I.1
Materiál
29 677€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
79 569 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
79 569€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
562 297 € 51 753 € 88 143 € 56 015 € 95 007 € 109 578 € 177 082 € 152 267 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
365 710 € 51 740 € 88 113 € 37 885 € 49 608 € 106 161 € 165 519 € 139 941 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
365 710€ 51 740€ 88 113€ 37 885€ 49 608€ 106 161€ 165 519€ 139 941€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
196 587€ 13 408€ 39 438€ 2 684€ 8 758€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
13€ 30€ 4 722€ 5 961€ 733€ 2 805€ 12 326€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 431 € 1 996 € 2 005 € 2 025 € 2 081 € 2 099 € 4 817 € 6 944 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 431€ 1 996€ 2 005€ 2 025€ 2 081€ 2 099€ 2 106€ 2 609€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 711€ 4 335€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 565 € 2 662 € 2 905 € 2 034 € 1 716 € 158 € 628 € 585 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 565€ 2 662€ 2 905€ 2 034€ 1 716€ 158€ 628€ 585€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 726 859 € 12 602 260 € 12 660 747 € 12 429 852 € 12 991 187 € 13 395 329 € 13 822 240 € 9 336 786 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
7 211 054 € 6 547 113 € 6 109 561 € 5 871 398 € 5 808 292 € 5 756 359 € 5 488 559 € 5 569 235 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
17 330 000 € 17 330 000 € 17 330 000 € 17 330 000 € 17 330 000 € 17 330 000 € 17 330 000 € 17 330 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
17 330 000€ 17 330 000€ 17 330 000€ 17 330 000€ 17 330 000€ 17 330 000€ 17 330 000€ 17 330 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
197 672 € 153 917 € 114 244 € 107 934 € 102 077 € 75 297 € 75 297 € 55 214 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
197 672€ 153 917€ 114 244€ 107 934€ 102 077€ 75 297€ 75 297€ 55 214€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-6 639 € -6 639 € -6 639 € -6 639 € -6 639 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-6 639€ -6 639€ -6 639€ -6 639€ -6 639€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-10 973 920 € -11 367 717 € -11 724 774 € -11 623 003 € -11 675 718 € -11 916 738 € -11 915 631 € -12 016 806 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 619 191€ 1 225 394€ 868 337€ 811 541€ 758 826€ 517 806€ 517 806€ 416 631€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 593 111€ -12 593 111€ -12 593 111€ -12 434 544€ -12 434 544€ -12 434 544€ -12 433 437€ -12 433 437€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
663 941 € 437 552 € 396 730 € 63 106 € 58 572 € 267 800 € -1 107 € 200 827 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 515 805 € 6 055 147 € 6 543 737 € 6 541 047 € 7 155 530 € 7 638 970 € 8 326 232 € 3 750 144 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 483 796 € 3 164 997 € 3 409 378 € 2 910 311 € 3 685 019 € 4 391 727 € 5 166 435 € 2 424 243 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 761 150€ 2 363 900€ 2 760 200€ 2 910 311€ 3 685 019€ 4 391 727€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
5 166 435€ 2 424 243€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
480 000€ 558 000€ 354 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
82 665€ 84 506€ 138 196€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
159 981€ 158 591€ 156 982€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 151 818€ 21 370€ 33 286€ 60 590€ 95 460€ 1 502 170€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 065 678 € 732 866 € 726 791 € 919 058 € 992 649 € 978 139 € 964 916 € 631 715 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
80 961 € 250 757 € 104 648 € 121 131 € 190 804 € 142 655 € 186 073 € 86 726 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
80 961€ 250 757€ 104 648€ 121 131€ 190 804€ 142 655€ 186 073€ 86 726€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
859 000€ 396 300€ 436 833€ 774 708€ 774 708€ 774 708€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
774 708€ 527 087€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
598€ 598€ 598€ 598€ 598€ 598€ 598€ 1 747€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
355€ 355€ 355€ 355€ 355€ 355€ 355€ 1 072€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
61 191€ 31 166€ 131 770€ 22 266€ 26 184€ 59 823€ 3 142€ 15 066€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
63 573€ 53 690€ 52 587€ 40€ 17€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 32 875 € 78 512 € 67 309 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 000€ 3 000€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 32 875€ 75 512€ 64 309€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
811 513€ 2 132 914€ 2 371 282€ 2 648 088€ 2 379 402€ 734 059€ 2 116 369€ 626 877€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 7 449 € 17 407 € 27 365 € 7 449 € 17 407 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
7 449€ 17 407€ 7 449€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 449€ 9 958€ 9 958€ 7 449€ 9 958€