Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tatranský Permon, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 093 601€ 2 188 303€ 2 134 152€ 2 018 554€ 1 959 665€ 1 871 178€ 1 469 564€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 097 680 € 2 191 299 € 2 136 808 € 2 019 321 € 1 966 896 € 1 873 816 € 1 478 208 € 1 346 505 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 076 397€ 2 188 202€ 2 134 085€ 2 017 015€ 1 902 303€ 1 870 346€ 1 469 491€ 1 337 542€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
17 204€ 101€ 67€ 1 539€ 57 362€ 832€ 73€ 1 970€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 079€ 2 996€ 2 656€ 767€ 7 231€ 2 638€ 8 644€ 6 993€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 147 272 € 1 512 792 € 1 486 929 € 1 777 135 € 1 688 287 € 1 317 912 € 1 246 075 € 934 389 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
57 285€ 195 773€ 273 146€ 472 971€ 379 845€ 338 381€ 235 353€ 39 627€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
295 412€ 527 982€ 438 276€ 552 305€ 542 753€ 277 994€ 58 613€ 54 194€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 187 € 2 187 € 2 187 € 2 187 € 2 187 € -42 625 € 13 389 € 15 524 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ -31 534€ 9 958€ 11 551€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
527€ 527€ 527€ 527€ 527€ -11 091€ 3 431€ 3 973€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
15 313€ 14 941€ 13 508€ 12 949€ 13 045€ 13 055€ 12 185€ 9 364€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
733 722€ 734 567€ 718 071€ 702 769€ 705 768€ 703 276€ 904 801€ 791 130€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
733 722€ 734 567€ 718 071€ 702 769€ 705 768€ 703 276€ 904 801€ 791 130€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
495€ 2 150€ 49 211€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-411€ -934€ -907€ -1 924€ -1 951€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
42 858€ 37 342€ 41 741€ 32 215€ -3 588€ 28 738€ 23 658€ 26 501€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
950 408 € 678 507 € 649 879 € 242 186 € 278 609 € 555 904 € 232 133 € 412 116 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 723 700 € 1 464 447 € 1 422 663 € 991 739 € 979 705 € 1 253 971 € 1 175 525 € 1 243 721 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
490 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
490 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
490€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
109 312 € 124 632 € 145 063 € 170 297 € 196 790 € 225 419 € 230 635 € 132 376 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
105 892 € 121 944 € 142 452 € 164 455 € 192 730 € 220 996 € 227 429 € 129 430 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
105 892€ 121 944€ 142 452€ 164 455€ 192 730€ 220 996€ 227 429€ 129 430€
52
O.
Kurzové straty
100€ 8€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 420€ 2 688€ 2 611€ 5 742€ 4 060€ 4 423€ 3 198€ 2 946€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-109 312 € -124 632 € -145 063 € -170 297 € -196 790 € -225 419 € -230 145 € -132 374 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
841 096 € 553 875 € 504 816 € 71 889 € 81 819 € 330 485 € 1 988 € 279 742 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
177 155 € 116 323 € 108 086 € 8 783 € 23 247 € 62 685 € 3 095 € 78 915 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
175 765€ 114 714€ 109 671€ 8 783€ 23 247€ 62 685€ 3 095€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 390€ 1 609€ -1 585€ 78 915€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
663 941 € 437 552 € 396 730 € 63 106 € 58 572 € 267 800 € -1 107 € 200 827 €