Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

D.P. EKOPLAST, spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
28 325 587 € 24 125 224 € 29 953 166 € 24 555 085 € 25 979 483 € 19 585 753 € 19 010 443 € 15 925 131 € 11 973 545 € 10 354 138 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
7 548 248 € 7 074 546 € 8 212 951 € 7 127 278 € 7 878 306 € 3 697 309 € 2 429 514 € 1 954 791 € 2 529 832 € 1 765 360 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
7 548 248 € 7 074 546 € 8 212 951 € 7 127 278 € 7 878 306 € 3 697 309 € 2 429 514 € 1 954 791 € 2 529 832 € 1 765 360 €
012
A.II.1
Pozemky
457 138€ 457 138€ 457 138€ 457 138€ 457 138€ 218 014€ 18 014€ 3 077€ 3 077€ 3 078€
013
A.II.2
Stavby
570 520€ 625 834€ 688 004€ 752 436€ 815 654€ 869 852€ 933 070€ 693 754€ 396 571€ 442 739€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 293 473€ 4 929 582€ 6 005 817€ 4 855 712€ 5 544 060€ 1 796 779€ 1 055 157€ 1 230 537€ 1 747 678€ 1 100 613€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 199 694€ 1 034 569€ 1 034 569€ 1 034 569€ 1 034 031€ 785 241€ 395 850€ 355 083€ 191 507€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
20 769 757 € 17 041 112 € 21 731 998 € 17 392 545 € 18 095 181 € 15 875 926 € 16 575 518 € 13 965 869 € 9 439 000 € 8 583 747 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
8 710 329 € 7 219 788 € 8 981 468 € 8 171 118 € 11 255 757 € 9 506 144 € 7 957 402 € 7 086 611 € 5 261 190 € 4 454 782 €
032
B.I.1
Materiál
7 860 471€ 6 537 919€ 8 313 300€ 7 017 249€ 10 372 223€ 9 212 690€ 5 256 037€ 3 586 611€ 2 761 190€ 2 218 782€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
114 940€ 160 617€ 209 756€ 373 279€ 239 786€ 284 796€ 2 700 000€ 3 500 000€ 2 500 000€ 2 236 000€
034
B.I.3
Výrobky
734 918€ 521 252€ 458 412€ 780 590€ 643 748€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
8 658€ 1 365€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
11 994 831 € 9 754 300 € 12 728 314 € 9 212 211 € 6 833 760 € 6 357 405 € 8 578 614 € 6 705 169 € 3 877 664 € 3 826 168 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 821 174€ 9 530 591€ 12 240 838€ 9 212 211€ 6 831 382€ 6 161 937€ 7 574 203€ 6 386 452€ 3 414 124€ 3 360 542€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
246 337€ 223 709€ 487 476€ 2 378€ 195 468€ 1 004 411€ 318 717€ 463 540€ 465 626€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
927 320€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
64 597 € 67 024 € 22 216 € 9 216 € 5 664 € 12 377 € 39 502 € 174 089 € 300 146 € 302 797 €
056
B.IV.1
Peniaze
16 323€ 29 797€ 16 200€ 438€ 4 655€ 12 103€ 34 956€ 140 841€ 296 983€ 301 507€
057
B.IV.2
Účty v bankách
48 274€ 37 227€ 6 016€ 8 778€ 1 009€ 274€ 4 546€ 33 248€ 3 163€ 1 290€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
7 582 € 9 566 € 8 217 € 35 262 € 5 996 € 12 518 € 5 411 € 4 471 € 4 713 € 5 031 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 582€ 9 566€ 8 217€ 35 262€ 5 996€ 12 518€ 5 411€ 4 471€ 4 713€ 5 031€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
28 325 587 € 24 125 224 € 29 953 166 € 24 555 085 € 25 979 483 € 19 585 753 € 19 010 443 € 15 925 131 € 11 973 545 € 10 354 138 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 833 934 € 5 347 256 € 5 156 978 € 4 844 369 € 6 436 193 € 2 276 286 € 2 007 741 € 1 752 517 € 1 522 808 € 1 288 244 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
3 742 370 € 2 485 097 € 2 485 097 € 2 357 874 € 4 211 949 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
3 410 431€ 2 153 158€ 2 153 158€ 2 025 935€ 3 880 010€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 849 855 € 2 660 156 € 2 479 190 € 2 216 941 € 1 937 043 € 1 668 498 € 1 404 764 € 1 183 565 € 949 000 € 699 804 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 849 855€ 2 660 156€ 2 479 190€ 2 216 941€ 1 937 043€ 1 668 498€ 1 404 764€ 1 183 565€ 949 000€ 699 804€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
234 405 € 194 699 € 185 387 € 262 250 € 279 897 € 268 545 € 263 734 € 229 709 € 234 565 € 249 197 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
21 491 653 € 18 777 968 € 24 796 188 € 19 710 716 € 19 543 290 € 17 309 467 € 17 002 702 € 14 172 614 € 10 450 737 € 9 065 894 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
25 783 € 42 672 € 86 277 € 93 880 € 67 203 € 57 922 € 35 997 € 27 852 € 19 243 € 19 713 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
25 783€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
42 672€ 86 277€ 93 880€ 67 203€ 57 922€ 35 997€ 27 852€ 19 243€ 19 713€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 614 € 1 472 897 € 2 000 182 € 1 537 399 € 1 077 753 € 1 225 758 € 491 160 € 877 690 € 1 343 796 € 742 798 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
236€ 2 400€ 3 646€ 11 705€ 8 839€ 5 696€ 3 990€ 918€ 7 585€ 14 010€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 378€ 1 470 497€ 1 996 536€ 1 525 694€ 1 068 914€ 1 220 062€ 487 170€ 876 772€ 1 336 211€ 728 788€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
18 254 508 € 11 408 529 € 15 339 417 € 12 408 628 € 12 239 206 € 9 609 956 € 10 095 515 € 7 167 301 € 3 904 839 € 3 518 503 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
18 155 176€ 11 326 587€ 15 259 011€ 12 122 569€ 12 177 188€ 9 530 930€ 10 021 968€ 7 124 586€ 3 866 527€ 3 484 640€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
692€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
40 546€ 38 689€ 45 773€ 41 500€ 35 450€ 37 992€ 28 438€ 24 896€ 22 675€ 17 701€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
25 494€ 24 517€ 28 498€ 25 703€ 22 113€ 25 215€ 17 256€ 15 539€ 13 873€ 13 287€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
19 476€ 4 499€ 6 075€ 218 796€ 4 395€ 15 759€ 27 853€ 2 280€ 1 764€ 2 183€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
13 816€ 14 237€ 60€ 60€ 60€ 60€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
634 900€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 208 748 € 5 853 870 € 6 735 412 € 5 670 809 € 6 159 128 € 6 415 831 € 6 380 030 € 6 099 771 € 5 182 859 € 4 784 880 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 602 404€ 3 094 945€ 50 500€ 116 500€ 182 500€ 248 500€ 314 166€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
606 344€ 2 758 925€ 6 684 912€ 5 554 309€ 5 976 628€ 6 167 331€ 6 065 864€ 6 099 771€ 5 182 859€ 4 784 880€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé