Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

D.P. EKOPLAST, spol. s r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
23 673 608 € 25 468 331 € 28 325 587 € 24 125 224 € 29 953 166 € 24 555 085 € 25 979 483 € 19 585 753 € 19 010 443 € 15 925 131 € 11 973 545 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 942 599 € 7 611 074 € 7 548 248 € 7 074 546 € 8 212 951 € 7 127 278 € 7 878 306 € 3 697 309 € 2 429 514 € 1 954 791 € 2 529 832 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 942 599 € 7 611 074 € 7 548 248 € 7 074 546 € 8 212 951 € 7 127 278 € 7 878 306 € 3 697 309 € 2 429 514 € 1 954 791 € 2 529 832 €
012
A.II.1
Pozemky
457 138€ 457 138€ 457 138€ 457 138€ 457 138€ 457 138€ 457 138€ 218 014€ 18 014€ 3 077€ 3 077€
013
A.II.2
Stavby
719 729€ 515 205€ 570 520€ 625 834€ 688 004€ 752 436€ 815 654€ 869 852€ 933 070€ 693 754€ 396 571€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 356 022€ 5 313 917€ 5 293 473€ 4 929 582€ 6 005 817€ 4 855 712€ 5 544 060€ 1 796 779€ 1 055 157€ 1 230 537€ 1 747 678€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
382 287€ 1 297 391€ 1 199 694€ 1 034 569€ 1 034 569€ 1 034 569€ 1 034 031€ 785 241€ 395 850€ 355 083€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
16 717 047 € 17 848 158 € 20 769 757 € 17 041 112 € 21 731 998 € 17 392 545 € 18 095 181 € 15 875 926 € 16 575 518 € 13 965 869 € 9 439 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
6 984 739 € 8 584 839 € 8 710 329 € 7 219 788 € 8 981 468 € 8 171 118 € 11 255 757 € 9 506 144 € 7 957 402 € 7 086 611 € 5 261 190 €
035
B.I.1
Materiál
6 199 222€ 7 877 156€ 7 860 471€ 6 537 919€ 8 313 300€ 7 017 249€ 10 372 223€ 9 212 690€ 5 256 037€ 3 586 611€ 2 761 190€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
256 953€ 147 983€ 114 940€ 160 617€ 209 756€ 373 279€ 239 786€ 284 796€ 2 700 000€ 3 500 000€ 2 500 000€
037
B.I.3
Výrobky
528 564€ 559 700€ 734 918€ 521 252€ 458 412€ 780 590€ 643 748€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
8 658€ 1 365€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
9 344 669 € 9 229 913 € 11 994 831 € 9 754 300 € 12 728 314 € 9 212 211 € 6 833 760 € 6 357 405 € 8 578 614 € 6 705 169 € 3 877 664 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 683 510 € 7 786 888 € 10 821 174 € 9 530 591 € 12 240 838 € 9 212 211 € 6 831 382 € 6 161 937 € 7 574 203 € 6 386 452 € 3 414 124 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 683 510€ 7 786 888€ 10 821 174€ 9 530 591€ 12 240 838€ 9 212 211€ 6 831 382€ 6 161 937€ 7 574 203€ 6 386 452€ 3 414 124€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
993€ 149 282€ 246 337€ 223 709€ 487 476€ 2 378€ 195 468€ 1 004 411€ 318 717€ 463 540€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 660 166€ 1 293 743€ 927 320€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
387 639 € 33 406 € 64 597 € 67 024 € 22 216 € 9 216 € 5 664 € 12 377 € 39 502 € 174 089 € 300 146 €
072
B.V.1.
Peniaze
379 304€ 25 923€ 16 323€ 29 797€ 16 200€ 438€ 4 655€ 12 103€ 34 956€ 140 841€ 296 983€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 335€ 7 483€ 48 274€ 37 227€ 6 016€ 8 778€ 1 009€ 274€ 4 546€ 33 248€ 3 163€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
13 962 € 9 099 € 7 582 € 9 566 € 8 217 € 35 262 € 5 996 € 12 518 € 5 411 € 4 471 € 4 713 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12 962€ 9 099€ 7 582€ 9 566€ 8 217€ 35 262€ 5 996€ 12 518€ 5 411€ 4 471€ 4 713€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
23 673 608 € 25 468 331 € 28 325 587 € 24 125 224 € 29 953 166 € 24 555 085 € 25 979 483 € 19 585 753 € 19 010 443 € 15 925 131 € 11 973 545 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 669 833 € 6 658 546 € 6 833 934 € 5 347 256 € 5 156 978 € 4 844 369 € 6 436 193 € 2 276 286 € 2 007 741 € 1 752 517 € 1 522 808 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
3 410 431 € 3 410 431 € 3 410 431 € 2 153 158 € 2 153 158 € 2 025 935 € 3 880 010 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
3 410 431€ 3 410 431€ 3 410 431€ 2 153 158€ 2 153 158€ 2 025 935€ 3 880 010€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 643 019 € 2 672 789 € 2 849 855 € 2 660 156 € 2 479 190 € 2 216 941 € 1 937 043 € 1 668 498 € 1 404 764 € 1 183 565 € 949 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 643 019€ 2 672 789€ 2 849 855€ 2 660 156€ 2 479 190€ 2 216 941€ 1 937 043€ 1 668 498€ 1 404 764€ 1 183 565€ 949 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
277 140 € 236 083 € 234 405 € 194 699 € 185 387 € 262 250 € 279 897 € 268 545 € 263 734 € 229 709 € 234 565 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
17 003 775 € 18 809 785 € 21 491 653 € 18 777 968 € 24 796 188 € 19 710 716 € 19 543 290 € 17 309 467 € 17 002 702 € 14 172 614 € 10 450 737 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
62 341 € 2 237 € 2 614 € 1 472 897 € 2 000 182 € 1 537 399 € 1 077 753 € 1 225 758 € 491 160 € 877 690 € 1 343 796 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 114€ 2 237€ 236€ 2 400€ 3 646€ 11 705€ 8 839€ 5 696€ 3 990€ 918€ 7 585€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
60 227€ 2 378€ 1 470 497€ 1 996 536€ 1 525 694€ 1 068 914€ 1 220 062€ 487 170€ 876 772€ 1 336 211€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
202 294€ 582 891€ 2 602 404€ 3 094 945€ 50 500€ 116 500€ 182 500€ 248 500€ 314 166€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
8 949 508 € 11 853 506 € 18 254 508 € 11 408 529 € 15 339 417 € 12 408 628 € 12 239 206 € 9 609 956 € 10 095 515 € 7 167 301 € 3 904 839 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 641 863 € 11 774 757 € 18 155 176 € 11 326 587 € 15 259 011 € 12 122 569 € 12 177 188 € 9 530 930 € 10 021 968 € 7 124 586 € 3 866 527 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 641 863€ 11 774 757€ 18 155 176€ 11 326 587€ 15 259 011€ 12 122 569€ 12 177 188€ 9 530 930€ 10 021 968€ 7 124 586€ 3 866 527€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
40 697€ 35 995€ 40 546€ 38 689€ 45 773€ 41 500€ 35 450€ 37 992€ 28 438€ 24 896€ 22 675€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
24 655€ 22 785€ 25 494€ 24 517€ 28 498€ 25 703€ 22 113€ 25 215€ 17 256€ 15 539€ 13 873€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
236 921€ 8 951€ 19 476€ 4 499€ 6 075€ 218 796€ 4 395€ 15 759€ 27 853€ 2 280€ 1 764€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 372€ 11 018€ 13 816€ 14 237€ 60€ 60€ 60€ 60€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
28 191 € 21 907 € 25 783 € 42 672 € 86 277 € 93 880 € 67 203 € 57 922 € 35 997 € 27 852 € 19 243 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
28 191€ 21 907€ 25 783€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
42 672€ 86 277€ 93 880€ 67 203€ 57 922€ 35 997€ 27 852€ 19 243€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
7 761 441€ 6 349 244€ 606 344€ 2 758 925€ 6 684 912€ 5 554 309€ 5 976 628€ 6 167 331€ 6 065 864€ 6 099 771€ 5 182 859€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
634 900€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé